Lørenskog sitt A-lag i 3 divisjon har ikke spilt kamper på 493 dager Foto: Torstein Wold / TV 2
Lørenskog sitt A-lag i 3 divisjon har ikke spilt kamper på 493 dager Foto: Torstein Wold / TV 2
Mening

Åpning av utendørs breddefotball gir IKKE økt smittepress

Utvalget som leverte rapport om hvilken påvirkning pandemien har hatt på bredde- og ungdomsfotballen, stiller spørsmål ved lovligheten

Av Olsvik-utvalget v. Ørjan Olsvik, Iver Strandheim og Kristoffer Paulsen Vatshaug.

Norge og Bent Høie kan i europeisk sammenheng med rette slå seg på brystet med vellykket håndtering av pandemien, men da Høie påpekte at nedstengning av utendørs breddefotball var et nødvendig tiltak for å hindre Covid-19 smitte, er dette en klar feilslutning uten faglig dokumentasjon.

Olsvik-utvalget:

Ørjan Olsvik – Professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT-Norges arktiske universitet, Leder for Olsvikutvalget.

Iver Strandheim – Psykologspesialist i samfunns og allmennpsykologi, Norges Fotballforbund, medlem Olsvikutvalget

Kristoffer Paulsen Vatshaug – Bachelor i idrettsvitenskap, Fagansvarlig klubbutvikling, Norges Fotballforbund, medlem Olsvikutvalget

Høie peker på danske smittetall som en begrunnelse for å holde breddefotballen stengt, men dette er positivt feil.

Danskene åpnet for breddefotball og annen utendørs organisert idrettsaktivitet 22.mars etter en uavhengig scenarioanalyse som estimerte at åpning av utendørs idrett for alle ikke ville påvirke smittetrykket i samfunnet i særlig grad, ikke ulikt konklusjonene fra vår egen Olsvikrapport.

Danmark har hatt stabile smittetall helt siden de gjenåpnet utendørs breddeidrett.

Smitterisikable situasjoner

Dette skrev Statens Serum Institut i Danmark i sin scenarioanalyse som danskene la til grunn for beslutningen om å åpne for utendørs organisert idrett for hele befolkningen:

Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik. Foto: Lise Åserud
Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik. Foto: Lise Åserud

«Udviklingen i smittetal, nyindlæggelser og antal indlagte ved genåbning af udendørs idræt.

Udviklingen i smittetal, nyindlæggelser og indlæggelser er stort set ens per 15. april, uanset om der genåbnes for muligheden for at være op til 20 personer til stede ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter for alle aldre (scenarie 7) eller kun for børn og unge under 21 år. Dette skyldes at der er tale om udendørs forhold, hvilket reducerer risikoen for smitte, samt en begrænset aktivitet.»

Ved å åpne opp for ordinær utøvelse av utendørs idrettsaktivitet kan vi flytte deler av befolkningen fra mer smitterisikable situasjoner innendørs til utendørs aktivitet.

Det er nå framlagt vitenskapelige data som viser at de aller fleste som er blitt Covid-syke, er smittet innendørs, hvor 1-2 eller 18 meter synes å ha lik risiko.

Ut fra smittetallene siden 22. mars er det fristende å si at danskene har gjort rett, og vi har tatt feil.

Nedstengning av breddeidretten har store konsekvenser for det enkelte individ samt folkehelsa generelt.

Folkehelsegevinster

Det er nå vitenskapelig dokumentert at en gjenåpning av organisert utendørs breddeidrett for voksne ikke øker smittetrykket, men med stor sannsynlighet gir betydelige folkehelsegevinster.

I Olsvikrapporten pekte vi på smittevernlovens paragraf 1-5: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Vet iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de det gjelder».

Vi stiller spørsmål ved om vedtaket om å stenge breddefotball utendørs tilfredsstiller lovens ord, da det er vitenskapelig dokumentert at utendørs idrett ikke medfører økt smitte av Covid-19.

Vitenskapelige data

Verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet i sin kommunikasjon med Helsedepartementet i denne saken, inneholder referanser til tilgjengelig offentlig vitenskapelige data som omhandler smitte ved utendørs lagidrett.

Det er derfor gledelig med de positive signaler som har kommet fra Høie og Raja, om at det skal tillates ordinær trening utendørs på trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Det er ingen smittevernfaglige grunner til å la være, og er et minimum av hva man kan forvente av lettelser for denne gruppen.

Vi ber om at det benyttes beste tilgjengelige kunnskap i gjenåpningen av breddeidretten – vi har god oversikt og bistår svært gjerne.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert