TV 2 felt i Pressens Faglige Utvalg

Pressens faglige utvalg slår fast at TV 2 har brutt god presseskikk på punktene 2.2, 3.3 og 3.9 i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tekstmeldinger som journalist Fredrik Græsvik i TV 2 sendte til en privatperson i juni 2022. Der fremgikk det at journalisten hadde kontaktet mannens arbeidsgiver og idrettslaget der han er trener, om hans angivelige trolling og ytringer mot skeive og muslimer.

Klager er Eirik Furuseth, som mottok meldingene. Han viser til presseetikkens krav om klare premisser i kontakten med kilder, og mener den egentlige hensikten med henvendelsene, både til ham selv, arbeidsgiveren og idrettslaget, var å true og sjikanere ham. Han fremholder at en påstand om hatytringer som ble sendt til hans arbeidsgiver er usann. Klager mener henvendelsen ble utløst av et Facebook-innlegg der han kritiserte TV 2s dekning av masseskytingen i Oslo sentrum i juni. Etter klagers mening kan det neppe herske tvil om at Græsvik har opptrådt på en måte som har undergravd både hans egen og TV 2s integritet og troverdighet. Videre anfører klager at det er vanskelig å forstå at TV 2 skulle trenge ni dager på å gi ham en akseptabel beklagelse.

TV 2 påpeker at de har beklaget meldingene, både offentlig og direkte til klager, og at mediehuset måtte kunne bruke nødvendig tid på den interne saksbehandlingen. TV 2 mener de påklagede meldingene ville utgjøre et brudd på Vær Varsom-plakatens bestemmelser om premissene i kontakten med kilder og opptreden i det journalistiske arbeidet dersom de var initiert av, under regulær styring fra eller i arbeid for, TV 2s redaksjon. Da ville også redaksjonens troverdighet være svekket. TV 2 anfører derfor at PFU må ta stilling til om utvalget kan behandle klagen alene fordi den aktuelle personen har et ansettelsesforhold til eller er kjent som TV 2-ansatt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at Norsk Presseforbunds generalsekretær har besluttet at klagesaken kan behandles i utvalget. Hovedregelen er at en klage må peke på etiske utfordringer i konkrete publiseringer. PFUs vedtekter åpner imidlertid for at generalsekretæren i tillegg kan be utvalget behandle øvrige saker av prinsipiell interesse. Vær Varsom-plakaten (VVP) gjelder hele den journalistiske arbeidsprosessen, og er heller ikke begrenset til publisert redaksjonelt materiale. Medienes kildehåndtering er en viktig del av det redaksjonelle arbeidet, og denne saken belyser hvilke krav som stilles til journalistisk adferd og forholdet til kildene, jf. kapittel 3 i Vær Varsom-plakaten.

PFU viser til at TV 2 har beklaget håndteringen av saken, både direkte til klager og i mediene som omtalte saken. Gitt at det ikke foreligger en publisering, tar utvalget ikke stilling til VVP 4.13, da denne primært handler om retting av publiserte opplysninger.

VVP 3.3 pålegger mediene å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Utvalget viser til at klager flere ganger ba om å få presisert hvilke innlegg og ytringer han skulle kommentere, uten å få svar. Klager fikk heller ikke svar på sitt spørsmål om henvendelsen var på vegne av TV 2. PFU skjønner derfor at klager koblet meldingene til at han et par timer tidligere hadde postet kritikk mot TV 2 på sin egen Facebook-side, og opplevde at hensikten ikke først og fremst var en intervjuhenvendelse.

Slik utvalget ser det, var meldingene som ble sendt til klagers arbeidsgiver og idrettslaget der han er trener, rammende for klager. PFU viser spesielt til påstanden om at klager har publisert hatytringer. Utvalget kan ikke se at den journalistiske motivasjonen for dette er godtgjort i tilsvarsrunden, og skjønner at klager opplevde henvendelsene som trakasserende og truende.

PFU mener denne opptredenen strider mot VVP 3.9, som pålegger mediene å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Den presseetiske vurderingen av denne saken dreier seg ikke bare om hvordan den journalistiske adferden rammer kilden, men også hvilke konsekvenser dette kan få for publikums forhold til mediet - og journalistikken. PFU minner om at redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, jf. VVP 2.2, for at publikum skal kunne ha tillit til det journalistiske arbeidet som gjøres i en redaksjon.

Slik PFU ser det, var opptredenen overfor klager egnet til å svekke mediehusets integritet og troverdighet.

TV 2 har brutt god presseskikk på punktene 2.2, 3.3 og 3.9 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. november 2022

Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim, Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Tove Lie