19 nye spørsmål:

Stortinget krever flere svar fra Brenna

Kontroll- og konstitusjonskomiteen krever nå flere svar i habilitetssakene. – Viktig for meg å være åpen og rydde opp, sier Brenna til TV 2.

FLERE SVAR: Kontrollkomiteen er ikke fornøyd etter kunnskapsminister Tonje Brennas (Ap) brev om hvorfor hun begikk feil knyttet til habilitet.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
FLERE SVAR: Kontrollkomiteen er ikke fornøyd etter kunnskapsminister Tonje Brennas (Ap) brev om hvorfor hun begikk feil knyttet til habilitet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde i ettermiddag et nytt møte for å diskutere habilitetssaken til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Komiteen har kommet til enighet om å stille flere spørsmål til Brenna. Det bekrefter komiteens leder Peter Frølich (H).

Selv sier Brenna at det er viktig for henne å være åpen og rydde opp.

– Jeg setter pris på muligheten til å belyse alle sider av saken overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen og vil selvsagt også svare på oppfølgingsspørsmål fra komiteen, sier hun til TV 2.

VIL HA FLERE SVAR: Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H). Foto: Per Haugen / TV  2
VIL HA FLERE SVAR: Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich (H). Foto: Per Haugen / TV 2

Brenna sendte tirsdag over sin redegjørelse til komiteen, etter at hun forrige uke innrømmet å ha gitt styreverv til sin gode venn Frode Elgesem.

Dette er kontrollkomiteens 19 spørsmål til Brenna:

1. Komiteen ber om en oversikt over alle beslutninger statsråden har vært involvert i, hvor hun har vært inhabil.

2. Kan statsrådens inhabilitet ha påvirket behandlingen av saker i departementet? I så fall hvilke og hvordan?

3. Hva var bakgrunnen for at statssekretær Sindre Lysø tok initiativ til en habilitetsvurdering overfor Utøya AS og Støttegruppen for 22. juli?

4. Når fikk statsråden for første gang kunnskap om:

- at statssekretær Sindre Lysø hadde bedt om en habilitetsvurdering overfor Utøya AS og Støttegruppen for 22. juli?

- at statssekretær Sindre Lysø hadde bedt om en tilleggsvurdering av habiliteten for saker knyttet til Utøya AS, på grunnlag av sine vennskap med flere personer i AUF-ledelsen og at AUF er eier av Utøya AS?

- at Statssekretær Sindre Lysø hadde mottatt tilleggsvurderingen habiliteten, der vurderingen konkluderte med at han var inhabil i saker som gjelder økonomisk støtte til Utøya AS.

5. Det er vanlig at statsråden blir kjent med statssekretærers habilitetsvurderinger uten ugrunnet opphold. Hvis dette ikke skjedde; hvorfor?

6. I tidslinjen publisert på regjeringens nettside fremkommer det at et notat datert 13. mars 2023 fra fagavdeling med forslag til navn på styremedlemmer til Wergelandsenteret sendes til politisk ledelse. Frode Elgesem blir hverken foreslått eller vurdert av embetsverket i notatet. Når ble Frode Elgesem for første gang nevnt i forbindelse med styrevervet, og hvem tok initiativ til å dra han han inn i diskusjonen om styrevervet?

7. Komiteen viser til at tidslinjen publisert på regjeringens nettside der det fremkommer at det 30. mars 2023 var SMS-korrespondanse mellom statssekretær Sindre Lysø og Frode Elgesem om styrevervet i Wergelandsenteret og at de også snakker sammen på telefon. Ble habilitet nevnt i dialogen med Elgesem eller internt i departementet ved håndteringen av utnevnelsen?

8. I tidslinjen publisert på regjeringens nettside fremkommer det at statsråden mottok en SMS 3. mars 2023 fra Frode Elgesem med en påminnelse om en mulig habilitetsproblematikk. Når ble nevnte SMS journalført? Hvis den ikke ble journalført med en gang, hva var bakgrunnen for det?

9. Hvorfor fulgte ikke statsråden opp sin egen lovnad i SMS 4. mars 2023 om å «... sjekke at alt er i orden» tilknyttet habilitetsvurderingen ovenfor Elgesem og Raftostiftelsen?

10. Komiteen ber om en redegjørelse for statsrådens involvering i behandlingen av samtlige søknader om driftstilskudd og budsjettinnspill fra Raftostiftelsen.

11. Komiteen ber om en redegjørelse for statsrådens involvering i behandlingen av samtlige søknader om driftstilskudd og budsjettinnspill fra Wergelandsenteret og søknader eller budsjettinnspill der Utøya AS er omtalt.

12. Av tidslinjen publisert på regjeringens nettside fremkommer det at det ultimo oktober 2021 var «dialog mellom statsråd Brenna og departementsråd i Kunnskapsdepartementet om ulike saker knyttet til habilitet, der Brenna nevner Frode Elgesem som en god venn.” Samtalen er videre nevnt i svaret som komiteen mottok 27. juni 2023.

- Dersom det foreligger noe referat eller skriftlig korrespondansen fra ovennevnte dialog, ber komiteen om å få tilsendt dette.

- Komiteen ber om en redegjørelse for hva som ble sagt om relasjonen til Frode Elgesem.

- Ble eventuell habilitetsproblematikk overfor styremedlemmene i Utøya AS eller andre nevnt i dialogen?

13. Har statsråden blitt advart om habilitetsutfordringer overfor Elgesem eller overfor styremedlemmene i Utøya AS? I så fall bes det opplyst av hvem og når eventuelle advarsler har blitt gitt.

14. Er det andre saker hvor statsrådens habilitet burde vært vurdert, og hvor det ikke ble gjort?

15. Dersom det er andre ting som enten er eller ikke er journalført som kan ha relevans for saken, ber komiteen om å få oversendt dette.

16. Finnes det andre journalpliktige henvendelser til andre i politisk ledelse som er relevante for saken? Komiteen ber om at disse blir oversendt.

17. Hvorfor ga ikke statsråden all informasjon, som hun senere selv brukte til å vurdere seg selv inhabil, til de som skulle vurdere habiliteten hennes?

18. Hvorfor fulgte ikke embetsverket i Kunnskapsdepartementet opp samtalen om habilitet i 2021, ved å gå gjennom hvilke av departementets budsjettposter som kunne være berørt?

19. Hvilke rutiner har embetsverket i Kunnskapsdepartementet for å oppdage og følge opp saker hvor det kan oppstå problemstillinger rundt habilitet?

TV 2 er kjent med at kontrollkomiteen allerede har planlagt flere møter i juli.

Utvider kontrollen

Komiteen har nå besluttet å utvide kontrollen til å omfavne regjeringens rutiner for habilitetsvurderinger.

– Nå har det blitt avdekket flere ulike brudd på habilitetsreglene i regjeringen. Derfor er komiteen enig om å utvide de undersøkelsene vi nå gjør til å også omfatte rutinene for habilitetsregler i regjeringen, sier medlem av kontrollkomiteen Grunde Almeland (V).

UTVIDER: Grunde Almeland (V) har sammen med resten av komiteen kommet frem til å utvide kontrollen rundt habilitetsrutinene i regjeringen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
UTVIDER: Grunde Almeland (V) har sammen med resten av komiteen kommet frem til å utvide kontrollen rundt habilitetsrutinene i regjeringen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Konkret ber de regjeringen avklare om det er feil ved andre utnevnelser som har blitt gjort i denne regjeringsperioden.

Audun Lysbakken i SV sier det nå er viktig å se på hvilke rutiner og system som finnes for å håndtere habilitet.

– Et sentralt spørsmål er om regjeringen og departementene er i stand til å sørge for at dette ikke skjer igjen. Etter SVs syn har Tonje Brenna til nå svart ryddig og godt på komiteens spørsmål om hennes sak, sier han.

Dette er kontrollkomiteens 9 spørsmål til Støre:

1. Komiteen ber om en redegjørelse for opplæringen om habilitet som blir gitt til statsråder.

2. Hvilke rutiner har regjeringen for å sikre at statsråder ikke fatter eller deltar i beslutninger der det foreligger inhabilitet? Det bes særskilt om en redegjørelse for rutinene ved utnevnelser og oppnevnelser.

3. Har det i etterkant av habilitetssakene til Tonje Brenna blitt gitt noen ny informasjon om oppfordringer til gjennomgang av bekjentskaper og habilitetsproblematikk til statsrådene?

4. Komiteen ber om å få en oversikt over alle habilitetsvurderingene som er foretatt i regjeringen fra den tiltrådte til dags dato. Det bes opplyst om hvilken dato vurderingen ble forespurt, og eventuelt når det er bedt om en tilleggsvurdering.

5. Har statsministeren undersøkt om flere utnevnelser i perioden er foretatt av inhabile statsråder, og kan han utelukke dette?

6. Komiteen har flere ganger tidligere gjennomført undersøkelser om oppnevnelser hvor det har blitt stilt spørsmål ved politiske koblinger. Komiteen ber regjeringen redegjøre for gjeldende føringer ved slike tilfeller, eller hvis slike tilfeller skulle oppstå.

7. Komiteen ber om en oversikt over eventuelle endringer i departementenes rutiner fra 2012 til i dag for å ivareta habilitetsreglene.

8. Har departementenes embetsverk gode nok rutiner for å oppdage og følge opp saker hvor det kan oppstå problemstillinger rundt habilitet?

9. Hvilke rutiner har embetsverket i Kultur- og likestillingsdepartementet for å oppdage og følge opp saker hvor det kan oppstå problemstillinger om habilitet? Dette spørsmålet kan eventuelt videresendes Kultur- og likestillingsdepartementet for besvarelse derfra.

Vil gå tilbake i tid

I tillegg ber komiteen regjeringen om å beskrive hvilke endringer som har skjedd rundt habilitetshåndtering siden 2012.

– Det har også vært viktig for oss å sikre at komiteen ser på praksisen over tid, under skiftende regjeringer. Maktpersoners forbindelser og habilitetskonflikter er grunnleggende, prinsipielle spørsmål, som krever en helhetlig og prinsipiell tilnærming, sier komiteemedlem Seher Aydar (R).

Aydar påpeker at det blir viktig å vite hva departementene og Statsministerens kontor (SMK) gjør for å ivareta habilitetsreglene.

– Om rutinene er like fra departement til departement og om rutinene har endret seg over tid, tilføyer Aydar.

Ingen kontrollsak ennå

Tirsdag krevde Frp at det ble opprettet kontrollsak mot Brenna, men det har partiet altså ikke fått gjennomslag for i kontrollkomiteen.

Partiets leder Sylvi Listhaug er likevel fornøyd med at komiteen nå utvider kontrollen.

– Er du skuffet over at det ikke ble opprettet kontrollsak?

– Jeg er fornøyd med at det stilles nye spørsmål til Brenna og at også statsministeren må besvare spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver hun i en SMS til TV 2.