Ungdommer under en klimademonstrasjon i Zürich i november i fjor. En ny pilotstudie viser at verdens storbanker har gjort svært lite for å bidra til at verden greier å begrense klimaendringene til 1,5 til 2 grader. Skal målene i Parisavtalen nås, må de gjøre langt mer, ifølge rapporten, som er laget av bransjen selv. Foto: Michael Buholzer
Ungdommer under en klimademonstrasjon i Zürich i november i fjor. En ny pilotstudie viser at verdens storbanker har gjort svært lite for å bidra til at verden greier å begrense klimaendringene til 1,5 til 2 grader. Skal målene i Parisavtalen nås, må de gjøre langt mer, ifølge rapporten, som er laget av bransjen selv. Foto: Michael Buholzer

Storbanker gir seg selv refs

Klimainnsatsen til verdens mest innflytelsesrike banker får strykkarakter i en ny rapport. De har ikke lagt om praksisen slik Parisavtalen forutsetter.

Hvis verden skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid, må storbanker i Nord-Amerika, Europa og Asia gjøre langt mer, ifølge pilotstudien.

Bankene gjør for lite på alle områder som er målt.

Ifølge rapporten har ingen av bankene forpliktet seg til å slutte å finansiere nye olje- og gassfelt, og kun én bank har lovet å kutte finansieringen til all utvinning av kull i tråd med retningslinjene til Det internasjonale energibyrået (IEA).

Viktig rapport

Bak studien står Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), som har over 350 medlemmer, de fleste kapitalforvaltere og eiere, deriblant Barclay's Bank UK Retirement Fund, Blackrock og Goldman Sachs Asset Management International.

IIGCCs medlemmer forvalter til sammen verdier for 51 billioner euro, noe som er rundt regnet en tidel av alle verdier som verdens finansinstitusjoner forvalter.

Pilotstudien anses som viktig fordi den kommer fra finansinstitusjonene selv, og fordi den tar til orde for at kampen mot klimaendringene må skjerpes, slik miljøforkjempere, klimaforskere og energieksperter har argumentert for i årevis.

Portvoktere

Som portvoktere for verdens penger spiller banker en svært viktig rolle i klimaendringene, fastslår studien. De gjør det mulig å gjennomføre nye fossilenergiprosjekter, det bestemmer om det skal lånes ut penger til kullgruver og til landbruk som fører til felling av tropisk regnskog. Det finnes også andre finansieringskilder, og privat eierkapital spiller en økende rolle, men bankene er fortsatt de viktigste.

Studien måler bankene på seks ulike områder der de bør kunne vise til framgang hvis virksomheten skal bidra til de markante utslippskuttene som trengs for å nå klimamålene:

* Styrken i bankenes nullutslippsløfter

* Utslippsmål på kort og lang sikt

* Strategier for å redusere CO2-utslipp (planer for trekke seg ut av forurensende industri)

* Lobbyvirksomhet for klimareguleringer

* Hvordan klimarisiko gjenspeiles i regnskaper og revisorrapporter

* Ledelse og hvordan klimarisiko er innlemmet i ledelsesstrukturer

– Kan føre til mer handling

100 prosent måloppnåelse innebærer at bankenes virksomhet er helt i tråd med Parisavtalens målsettinger. Pilotstudien viser imidlertid at når det gjelder å endre utlånspraksisen slik at den bidrar til nullutslipp, så er måloppnåelsen kun på 20 prosent. Rapporten viser også at kun 1 prosent av bankenes lobbyvirksomhet lever opp til målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Ingen av bankene har knyttet lederlønninger til klimautslipp.

– Studien har med overbevisning fastslått at bankene ennå ikke har vist vesentlig framgang når det gjelder nullutslipp, og ofte heller ikke når det gjelder egne målsettinger, sier Witold Henisz, visedekan ved handelshøyskolen Wharton Business School i Pennsylvania i USA.

Han mener økt forskning på bankenes klimainnsats vil kunne påvirke både offentligheten og investorers syn på bankene, og dermed øke presset slik at de gjør mer for å nå klimamålene.

De over 350 medlemmene av IIGCC forvalter til sammen verdier for 51 billioner euro, noe som er rundt regnet en tidel av alle verdier som verdens finansinstitusjoner forvalter.