Stad skipstunnel:

Statsråden gjør helomvending

Staten har foreløpig nektet å betale ut erstatning for dette huset som skal rives på grunn av verdens første skipstunnel. Nå snur statsråden.

HUSSTRID: Dette huset til Vidar Berge og familien innerst i Kjødepollen skal fjernes hvis Stad skipstunnel blir realisert. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
HUSSTRID: Dette huset til Vidar Berge og familien innerst i Kjødepollen skal fjernes hvis Stad skipstunnel blir realisert. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Mine klienter er tvangsflyttet uten å få kompensasjon. Det er en uholdbar situasjon og oppleves sterkt urimelig, sier advokat Reidar Andresen til TV 2.

Han er prosessfullmektig for Vidar Berge og familien som føler seg overkjørt av Kystverket i forbindelse med planene om å bygge Stad skipstunnel.

– Familien er satt i en håpløs og svært spesiell situasjon. Det er respektløst overfor de dette angår å stanse prosessen nå, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo som sitter i næringskomiteen for Venstre.

TV 2 fortalte lørdag forrige uke om fritidsboligen som må rives når verdens første skipstunnel skal bygges. I all hast måtte boligen tømmes før sommerferien. Så ble det full stopp i erstatningsoppgjøret.

SKAL BORT: Fritidsboligen til Vidar Berge og familen skal rives når Stad skipstunnel kommer. Men familien er svært kritisk til Kystverket som nekter å betale ut erstatning for tunnelen er finansiert. Foto: Arne Rovick  / TV 2
SKAL BORT: Fritidsboligen til Vidar Berge og familen skal rives når Stad skipstunnel kommer. Men familien er svært kritisk til Kystverket som nekter å betale ut erstatning for tunnelen er finansiert. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Skjønnet må gjennomføres for at Berge og familien skal få fastsatt sin erstatning, uavhengig av finansieringen av Stad skipstunnel. De er fratatt muligheten til å benytte eiendommen, og så lenge skjønnet ikke blir gjennomført har de ikke mulighet til å kjøpe/gjennanskaffe ny fritidseiendom, forklarer Andresen.

Etter at TV 2 fortalte om historien til Vidar Berge og hans familie, har saken tatt en ny vending.

– Jeg vil nå be Kystverket om å sluttføre prosessen for de som allerede har avgitt eiendom til Kystverket, slik at disse får en rettmessig erstatning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth til TV 2.

Vidar Berge er glad for avgjørelsen.

– Det synes jeg er godt nytt for oss. I den sammenheng så vil jeg gi honnør til ministeren for å ha retta opp skuta og satt ny kurs, sier Berge til TV 2.

Opphevet

Det skjer etter at Staten ved Kystverket gikk til retten og fikk medhold i at erstatningsprosessen måtte stanses fordi prosjektet ikke var finansiert over statsbudsjettet.

– Det er uhørt og opprørende, fortalte Vidar Berge til TV 2 før statsrådens snuoperasjon.

Gulating lagmannsrett opphevet denne kjennelsen og viser til at tingrettens avgjørelse ikke gir tilstrekkelig grunnlag for forsvarlighets- og rimelighetskontroll for ankedomstolen.

I sin avgjørelse skriver retten:

– Saken reiser således spørsmål om hvorvidt staten skal tilkjennes et slikt betenkningsrom i ekspropriasjonssaker hvor det gjøres inngrep i den private eiendomsretten. Dette særegne trekket ved saken, spenningsforholdet mellom staten som ekspropriant og de private parter, har tingretten ikke kommentert selv om det er fremholdt av de private parter som et sentralt motargument, heter det i avgjørelsen.

– Ta ansvar nå!

Lagmannsretten mener utsettelse av skjønnet og forlenget saksbehandlingstid har betydning for grunneiernes likviditet og mulighet til å kjøpe annen eiendommen.

– Det er etter dette uklart om tingretten har foretatt en reell vurdering av om kystverkets behov for tid til å vurdere om saken skal trekkes, utgjør en tilstrekkelig tungtveiende grunn for å stanse saken.

Advokat Andresen mener det var på høy tid å stanse det han og klientene opplever som en urimelig prosess.

– Lagmannsrettens signaler kan vanskelig tolkes som annet enn nokså entydige, er hans konklusjon.

BISTÅR: Advokat Reidar Andresen ber Staten ta ansvar og bli ferdig med erstatningsspørsmålet. Foto: Arne Rovick/TV 2
BISTÅR: Advokat Reidar Andresen ber Staten ta ansvar og bli ferdig med erstatningsspørsmålet. Foto: Arne Rovick/TV 2

Andresen mener Kystverket i prosessen trosset gjentatte advarsler knyttet til usikkerhet om finansieringen. Han mener nå som tvangsfravikelsen er gjennomført, så «fanger bordet».

– Huset kan ikke benyttes av mine klienter. Det er tømt og formelt overtatt og overdratt til Kystverket. De må derfor ta konsekvensen av egne valg og handlinger. Det er å gjennomføre skjønnet og betale ut erstatning slik at mine klienter kan komme seg videre i livet, mener Reidar Andresen.

Nå har de altså fått gjennomslag for kravet, og statsråden forstår frustrasjonen.

SNUR: Statsråd Cecilie Myrseth ber Kystverket sluttføre erstatningsoppgjøret til berørte grunneiere ved Stad skipstunnel. Foto: Per Haugen / TV  2
SNUR: Statsråd Cecilie Myrseth ber Kystverket sluttføre erstatningsoppgjøret til berørte grunneiere ved Stad skipstunnel. Foto: Per Haugen / TV 2

– Kystverket skal sende byggingen av Stad skipstunnel ut på anbud i 2024. Dette er viktig for å finne ut om det er mulig å realisere skipstunnelen innenfor den kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt. Usikkerhet rundt kostnadene påvirker prosessen, og det har gitt et uheldig utfall for noen av de som eier boliger i dette området. Det er ikke vanskelig å forstå at de er opprørte, sier fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth.

Vidar Berge vil gi honnør til statsråden.

– Det er godt å se at statsråden viser en menneskelig side og viser empati. Da har hun forstått situasjonen som vi har stått i og det budskapet vi har gitt, mener Berge.

Han og familien har nå en klar forventning.

– Nå vil jeg utfordre Kystverket til å ta en skritt tilbake, og vurdere om det er mulig å bli enig uten å bruke rettsapparatet. Vi har egentlig bare bedt om likebehandling og likebehandling i samsvar med de lovnadene som Kystverket har gitt på folkemøte, sier Vidar Berge til TV 2.