UTÅLMODIGE REINDRIFTSSAMER: De to reindriftseierne mener vindmøllene bak dem må rives etter at Høyesterett slo fast i en dom at konsesjonen for anlegget er ugyldig. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
UTÅLMODIGE REINDRIFTSSAMER: De to reindriftseierne mener vindmøllene bak dem må rives etter at Høyesterett slo fast i en dom at konsesjonen for anlegget er ugyldig. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Samer utålmodige etter Høyesteretts dom: – Når skal vindkraftanlegget rives?

For fire måneder siden avgjorde Høyesterett at konsesjonen til vindkraftanlegg midt i matfatet til reinen var ugyldig. Reindriftssamene forstår ikke hvorfor staten ikke begynner å rive snarest.

De hadde stått i retten siden 2018. Det var vinterbeitet til reinflokkene deres det sto om. Og sør-samenes særegne kultur.

Sissel Stormo Holtan (40) peker ut fjellene der det tradisjonelle beitet til reinen befinner seg. Nå ligger området omkranset av vindturbiner. Turbiner som reinen skyr.

Men etter flere runder i rettssalene kom landets øverste rettsinstans med dommen som sør-samene i Trøndelag ble lettet og glade for. Det var gått tyve år siden de begynte å protestere mot planene om gigantiske vindkraftanlegg i fjellene.

Dommerne i Høyesterett avgjorde at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygginga er ugyldig.

DE HAR MISTA DET BESTE BEITET: Sør-samene har hele tida ment at vindkraftanleggene burde legges et annet sted. Og støttes av Høyesterett i dommen som kom i oktober 2021 Foto: Privat
DE HAR MISTA DET BESTE BEITET: Sør-samene har hele tida ment at vindkraftanleggene burde legges et annet sted. Og støttes av Høyesterett i dommen som kom i oktober 2021 Foto: Privat

– Vi ble jo gledelig overraska da, at det viste seg at vi hadde rett, sier Holtan, som er en av tre innehavere av det som kalles Nord-Fosen siida. Siida er et samisk ord for en gruppe med reindriftssamer

– Det er godt å bli hørt, selvsagt, men det kom jo for seint da, sier en av de andre to andelshaverne, Elise Holtan Pavall Årbogen (35).

– Vi advarte jo mot å bygge akkurat her, hvor reinen har vinterbeitet sitt, vi sa at det kunne bli slutten på vår kultur her på Nord-Fosen om de valgte dette området, sier hun.

Men dommen fra Høyesterett sier ikke noe om hvorvidt vindkraftanleggene skal rives eller ei.

Må vindturbinene rives?

Begge kvinnene har vokst opp i reindriftsfamilier på Fosen i Trøndelag. Nå er de i førersetet og har ikke noe større ønske enn å videreføre kulturen til sine barn.

De er ikke mange i familiene som utgjør siidaen, og de må holde sammen. Både når de samler og driver reinen i fjellene, og nå når de kjemper for at dommen fra Høyesterett skal få konsekvenser.

VAR SVAR PÅ DET GRØNNE SKIFTET: Vindparken på Storheia, Fosen i Trøndelag, kan ifølge Fosen Vind produsere nok strøm til 400.000 el-biler årlig. Men Høyesterett mener hensynet til det grønne skiftet er irrelevant for dommen. Foto: Frank Lervik/TV 2
VAR SVAR PÅ DET GRØNNE SKIFTET: Vindparken på Storheia, Fosen i Trøndelag, kan ifølge Fosen Vind produsere nok strøm til 400.000 el-biler årlig. Men Høyesterett mener hensynet til det grønne skiftet er irrelevant for dommen. Foto: Frank Lervik/TV 2

– Nei, jeg er ikke i tvil om at dommen betyr at vindkraftanlegget her må rives.

Både Sissel og Elise er samstemte i tolkningen av dommen.

– Konsesjonsvedtaket er jo kjent ugyldig, det finnes ingen avbøtende tiltak, og det bryter med Folkeretten.

Men andre mener det ikke er like opplagt at konsekvensen er å rive turbinene.

Reinflokken vil nær halveres

I dommen beskrives det hvordan reinen skyr turbinene.

«Lagmannsretten har kommet til at reinen vil unnvike vindkraftverkene»

Og videre:

« Unnvikelsen vil etter lagmannsrettens oppfatning være så betydelig at områdene må ses som tapt som beiteområder »

Det beskrives i dommen hvordan tap av beiteområder vil kunne føre til stor reduksjon i antall rein. Og dermed svikt i inntektsgrunnlaget for sør-samene.

Holtan og Årbogen er ikke i tvil om at yrket og livsformen deres står i fare. At det blir så lite rein at ikke alle medlemmene av siidaen kan fortsette.

REINDRIFT ER LAGARBEID: Færre rein betyr færre lagspillere, sier sør-samene. De er avhengig av hverandre for å kunne drive. Foto: Privat
REINDRIFT ER LAGARBEID: Færre rein betyr færre lagspillere, sier sør-samene. De er avhengig av hverandre for å kunne drive. Foto: Privat

– Med så få rein må en eller flere av oss gi opp, og vi trenger all arbeidskraft for reindrift er samarbeid, sier Årbogen.

Hun forklarer at flere personer må i aksjon når flokken skal samles, og drives.

Men kan dere finne et alternativt beite for dyra deres?

– Nei, svarer hun kontant.

– Det finnes ikke her i alle fall, og skal man finne annet beite må man jo tvangsflytte oss da.

Er ugyldig lik ulovlig?

TV 2 spør statsråden som har fått det hele i fanget. Olje- og energiministeren tiltrådte få dager etter at Høyesterett avsa sin dom.

Kan man egentlig lese denne dommen annerledes enn at en ugyldig konsesjon er lik et ulovlig oppsatt vindkraftverk?

– Det vet jeg ikke om er en riktig tolkning av dommen. For Høyesterett sier ingenting om hva som skal skje med vindkraftverkene på Fosen, derfor er dette noe vi nå må komme til bunns i, sier Marte Mjøs Persen (Ap).

– Vår agenda er å sikre de folkerettslige forpliktelsene vi har overfor samene på Fosen. Vi skal sørge for et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og vi må holde god dialog med sør-samene, fortsetter hun.

SKAL DETTE RIVES? Ifølge statsråd Marte Mjøs Persen er det ikke et opplagt svar at vindparken må rives etter Høyesterettsdommen. Anlegget leverer strøm til 44.000 husstander i året. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
SKAL DETTE RIVES? Ifølge statsråd Marte Mjøs Persen er det ikke et opplagt svar at vindparken må rives etter Høyesterettsdommen. Anlegget leverer strøm til 44.000 husstander i året. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Statsråd Mjøs Persen sier hun forstår at reindriftssamene er utålmodige, men at departementet er opptatt av at de lander på en løsning som står seg for ettertiden.. Det var en tidligere statsråd i den forrige rødgrønne regjeringa, Ola Borten Moe (Sp), som ga konsesjon til Fosen Vind DA.

Konsesjonen gjaldt for vindkraftanleggene på Storheia og i Roan, begge i Åfjord kommune.

Rein oppholder seg ved turbinene

Under et besøk i den andre vindparken, på Storheia, fanget TV 2s fotograf opp reinsdyr nær turbinene. Vi spør reindriftssamene om det er slik at dyra faktisk kan venne seg til de enorme byggverkene som stadig er i bevegelse.

– At man ser enkeltdyr inne i vindparken kan godt skje, ja, men at man kan drive reindrift inne i den samme vindparken, nei det kan man ikke, mener Årbogen.

Hun trekker også fram at det etter lagmannsrettens syn vil være «spekulativt» å legge til grunn at reinen vil venne seg til vindkraftverkene og senere ta i bruk områdene til beite.

Høyesterett framholder at det er den tradisjonelle reindriftsnæringen som er bærebjelken for den sør-samiske kulturen og språket deres.

Derfor finner de at Norge har forbrutt seg mot FN-konvensjonen som skal sikre vår minoritet å kunne utvikle sitt språk og sin kultur.

«Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige»

VIL FØRE ARVEN VIDERE: Reindriftseier Sissel Stormo Holtan (I midten) har et inderlig håp om at hennes kulturarv kan føres videre til neste generasjon, hennes barn. Foto: Kim Nygård/Adresseavisen
VIL FØRE ARVEN VIDERE: Reindriftseier Sissel Stormo Holtan (I midten) har et inderlig håp om at hennes kulturarv kan føres videre til neste generasjon, hennes barn. Foto: Kim Nygård/Adresseavisen

Internasjonal oppmerksomhet

Siden dommen kom har flere medier fra ulike land besøkt sør-samene. Senest tysk tv denne uka.

– Vi kom hit for å snakke med samene om reindriften, forteller journalist for ZDF, Sigrid Harms.

– Og så er det veldig naturlig for oss å høre med dem siden det er tyske eierinteresser her gjennom Stadtwerke München, sier Harms.

Fakta om saken

Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida har vunnet saken, konkluderer Høyesterett i sin dom 11. oktober i fjor.

Roan vindkraftverk ble satt i drift i 2019 og består av 71 turbiner

Storheia vindkraftverk sto ferdig i 2020 og består av 80 turbiner

Begge vindkraftanleggene ligger i Åfjord kommune på Fosen, Trøndelag

Anleggene er del av Europas største vindkraftprosjekt på land

Nøyaktig hvor lang tid myndighetene kommer til å bruke på avgjørelsen om vindkraftverkenes skjebne kan ikke statsråden si noe om.

– I forvaltningsloven står det at ett vedtak må avløses av et annet vedtak, og prosessen med å fatte dette nye vedtaket har vi startet nå, sier Mjøs Persen.

Blant sør-samene hersker utålmodighet.

– Vi har jo ikke den tida, egentlig, sier Sissel Stormo Holtan. Hun synes det haster med å få igjen det beste vinterbeitet som finnes i området.

Elise Holtan Pavell Årbogen synes heller ikke hun har tid til å vente i årevis på beslutninga fra myndighetene.

– Den store skrekken er at jeg ikke har noen ting å overlevere mine barn!