HELSEHJELP: Sykehusene melder om at flere og flere har behov for øyeblikkelig hjelp. Illustrasjonsfoto.
HELSEHJELP: Sykehusene melder om at flere og flere har behov for øyeblikkelig hjelp. Illustrasjonsfoto. Foto: Pål S. Schaathun
Flere må ha sykehushjelp:

– Pasientene er sykere enn før

Flere trenger sykehushjelp enn før pandemien, opplyser flere sykehus. Samtidig er sykefraværet høyt blant de ansatte.

For første gang på tre år er vi på vei inn i en vinter uten smitteverntiltak.

Selv om FHI mener sesongens influensatopp fortsatt er foran oss og befolkningen er godt beskyttet mot covid-19, opplever flere sykehus nå stor pasienttilstrømming.

TV 2 har spurt en rekke helseforetak om hvordan de opplever situasjonen.

Flere av dem som har svart, sier at de opplever stor tilstrømming av pasienter – større enn i 2019.

Ved sykehuset Østfold er pasienttilstrømmingen over 6,2 prosent høyere i oktober enn det var i 2019, opplyser tillitsvalgt Øyvind Moksness i Norsk sykepleierforbund.

– Det er en stor utfordring, fordi dette er et sykehus som er bygget altfor lite, sier Moksness.

KORONA: Det er ikke bare koronapasienter som blir innlagt i år. Her fra sykehuset Østfold. Bildet ble tatt i januar i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
KORONA: Det er ikke bare koronapasienter som blir innlagt i år. Her fra sykehuset Østfold. Bildet ble tatt i januar i år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han sier den store belastningen går utover de ansatte, som allerede har høyt sykefravær.

Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus i Bergen rapporterer også at det er flere pasienter som trenger sykehushjelp nå enn før pandemien.

– Slitasje på de ansatte

Moksness ved sykehuset Østfold sier det er flere årsaker til at de har flere pasienter.

– Pasientene er sykere enn før, og de blir innlagt tidligere i et sykdomsforløp. De har også gjerne ikke bare én diagnose, men også andre ting, sier den tillitsvalgte.

Moksness sier at det ikke bare gjelder somatiske plager, altså fysisk, men også psykiatri.

– I hovedsak er de som blir innlagt eldre personer, sier han.

Når flere pasienter blir lagt inn, blir det mer å gjøre for de ansatte. Allerede er den strikken strukket ganske langt, ifølge Moksness.

TILLITSVALGT: Øyvind Moksness ved sykehuset Østfold. Foto: Privat
TILLITSVALGT: Øyvind Moksness ved sykehuset Østfold. Foto: Privat

Sykefraværet ved sykehuset Østfold ligger nå på 8,9 prosent, men variasjonene er store fra avdeling til avdeling, ifølge den tillitsvalgte. Sykehuset har som mål at det ikke skal være høyere enn 7 prosent i gjennomsnitt.

– Arbeidsbelastningen på de ansatte blir høyere når belegget er høyere enn det er planlagt for. Dermed blir det ytterligere slitasje på de ansatte, fortsetter han.

Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef ved sykehuset i Østfold, sier det under pandemien har vært færre pasienter. Hvorfor det nå er flere som oppsøker akuttmottaket, har de ikke et entydig svar på.

– Det kan blant annet forklares med en økende og aldrende befolkning, eventuelle endringer i primærhelsetjenesten som påvirker bruken av sykehuset og en effekt av at færre oppsøkte helsehjelp under pandemien, sier Hødal.

– Pasientene beskrives også som sykere blant sykepleierne. Hva er årsaken til det?

– Det er en beskrivelse som går igjen i sykehuset, blant annet innenfor de indremedisinske fagområdene og psykisk helsevern for barn og unge. Det er en utvikling som flere sykehus opplever, og vi vet ikke konkret hva det skyldes, sier han.

SENGER I KORRIDORENE: I lokale medier kalles sykehuset Østfold for «korridorsykehuset», fordi folk må ligge i korridorene fordi det er flere pasienter enn plass. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SENGER I KORRIDORENE: I lokale medier kalles sykehuset Østfold for «korridorsykehuset», fordi folk må ligge i korridorene fordi det er flere pasienter enn plass. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Et høyere sykefravær bekymrer, og sykehuset sier de jobber med å få det ned.

– Det er tradisjonelt et høyere sykefravær i vinterhalvåret, men det spesielt høye korttidsfraværet vi har sett i det siste skaper utfordringer for driften og gjør at vi nå har høyere kostnader knyttet til bemanning enn det som er forutsatt i budsjettet.

Får ikke pasientene ut

Også ved Norges største akuttsykehus, Akershus universitetssykehus, er pasientpågangen stor, sier foretakstillitsvalgt Berit Langset i Norsk sykepleierforbund.

Samtidig beskriver hun situasjonen som kompleks og krevende.

På sykehuset er det summen av utskrivningsklare pasienter og en økt pågang. Det har særlig blitt synlig gjennom sommeren og utover høsten, sier Langset.

Samtidig som pasienter venter på plass i hjemkommunen, har det vært en økt tilstrømming av pasienter på mottak og sengeposter.

TILLITSVALGT: Foretakstillitsvalgt Berit Langset i Norsk sykepleierforbund. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
TILLITSVALGT: Foretakstillitsvalgt Berit Langset i Norsk sykepleierforbund. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det gir en økt belastning når du ikke får pasientene ut, og pågangen øker inn. Dette fører til at ventetiden i mottak øker og pasienter blir lagt på gangen og andre på poster enn diagnose tilsier, sier Langset.

Sykefraværet blant de ansatte er også høyt, som gjør at det er behov for å erstatte folk med overtid eller mer personell, sier Langset.

Men innsparinger gjør at sykehuset prøver å unngå å leie inn ansatte fordi det er dyrt - samtidig sliter de med å rekruttere nye folk på grunn av sykepleiermangel.

– Det som er en særlig bekymring er at ansatte er tappet. Det er høy grad av sykmeldte, og vi vet ennå ikke dimensjonen av influensasesongen, sier Langset og fortsetter:

– Ansatte kan bli syke, flere pasienter kan komme inn og man sliter med å rekruttere folk til stillinger. Vi må forberede oss på en krevende driftssituasjon. Foretaket har gjort en del grep, men strever med å skaffe bemanning til de tiltakene som er planlagt, sier Langset.

Ved Ahus er det ikke noen ekstra pågang tilknyttet influensa, og det er nå en liten økning i antall innlagte med covid-19.

– Det er likevel for tiden stor pågang av pasienter med ulike og ofte sammensatte sykdomsbilder. Samlet sett gir det en krevende driftssituasjon i akuttmottakene og på flere sengeavdelinger, sier kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen i Ahus.

Sykefraværet hos Ahus er hittil i år er høyere enn de forgående årene.

Også Ahus sier de jobber systematisk med å få ned sykefraværet blant de ansatte.

Sykefravær Ahus hittil i år:

Alle ansatte: 9,5%

Leger: 6,89 %

Sykepleiere: 11,0%

2021:

Alle ansatte: 8,9%

Leger: 5,87 %

Sykepleiere: 10,43%

2020:

Alle ansatte: 8,8%

Leger 5,41%

Sykepleiere: 10,24%

2019:

Alle ansatte: 8,0%

Leger: 4,74%

Sykepleiere: 9,55%

Kilde: Akershus universitetssykehus

10 flere pasienter per dag

Også Haukeland universitetssykehus rapporterer om flere pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp nå sammenlignet med 2019 - både somatisk og psykiatrisk.

Ifølge deres interne rapport for oktober i år, kommer følgende fram:

HAUKELAND: Også Haukeland sykehus rapporterer om økning i flere pasienter. Foto: Bjornar Moronning / TV 2
HAUKELAND: Også Haukeland sykehus rapporterer om økning i flere pasienter. Foto: Bjornar Moronning / TV 2
  • I oktober 2022 kom det i snitt 125 pasienter per dag til akuttmottaket. Det er tre pasienter mer per dag enn samme måned i fjor, 22 flere enn i oktober 2020 og 13 flere enn i 2019.
  • Per oktober i år har det kommet inn gjennom akuttmottaket gjennomsnittlig 10 flere pasienter hver dag sammenliknet med per oktober i 2019.

I tillegg til dette kommer det pasienter gjennom psykiatrisk akuttmottak, og direkte til sengeposter som på Kvinneklinikken, kreftavdelingen, Barne- og ungdomsklinikken, opplyser viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Clara Gjesdal.

PÅGANG: Per oktober kommer det gjennomsnittlig inn 10 flere personer hver dag på akuttmottaket. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2
PÅGANG: Per oktober kommer det gjennomsnittlig inn 10 flere personer hver dag på akuttmottaket. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

De sier at det ikke er noen enkel forklaring på hvorfor det kommer flere pasienter nå sammenlignet med før. Men noe av forklaringen kan være:

  • Eldrebølgen: Flere eldre kommer inn, men også flere unge voksne og barn
  • Infeksjonsgjeld: Det er mindre immunitet for virusinfeksjoner etter to år med isolasjon.
  • Influensa/RS-virus: Sesongen har bare så vidt begynt, men det utgjør ikke en stor andel av innleggelsene ved Haukeland foreløpig
  • Fastlegekrisen: Det er ikke lett å si hvor stor andel av økt innstrøm som har denne forklaringen, opplyser sykehuset.

    Personene som har vært innlagt med covid-19 har hatt dette som bidiagnose – altså har de vært innlagt av andre årsaker, sier Gjesdal.
SYKEFRAVÆR: Hilde Myhren, som er medisinsk direktør ved OUS, sier sykefraværet blant de ansatte er høyere nå enn i 2019. Foto: Erik Johansen / NTB
SYKEFRAVÆR: Hilde Myhren, som er medisinsk direktør ved OUS, sier sykefraværet blant de ansatte er høyere nå enn i 2019. Foto: Erik Johansen / NTB

Viruscocktail

Ifølge Folkehelseinstituttets prognoser kan det bli en influensaepidemi i vinter som følge av at det er lav immunitet i befolkningen. Vi er også i en covid-19-bølge nå, men befolkningen er godt beskyttet, i motsetning til for ett år siden.

Foreløpig melder Stavanger universitetssykehus om en «viss pågang» av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Oslo universitetssykehus sier de går inn i en krevende periode som følge av at ulike virus øker.

– Også ansatte og deres barn rammes av dette og sykefraværet har vært høyere i høst enn sammenliknet med 2019 som er siste normalåret før pandemien. I tillegg forsøker vi å ta igjen etterslepet av planlagt aktivitet som ble utsatt under pandemien, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

I likhet med andre sykehus melder de om økt pasienttilstrømming:

– Det er spesielt medisinske avdelinger som har merket pågangen i høst og belegget der har vært høyt. Vi vil derfor forsøke å fordele presset på innleggelser slik at hele sykehusets kapasitet benyttes best mulig, sier Myhren.