VARSLET: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete følte ifølge den nye biografien om henne at partiet «ga blaffen». Foto: Martin Fønnebø / TV 2
VARSLET: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete følte ifølge den nye biografien om henne at partiet «ga blaffen». Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Nye varslingsrutiner i Sp etter kritikk: Alle kan varsle

Det har vært sterk uro om varslingsrutinene i Senterpartiet etter at en rekke kvinner har stått fram og gitt uttrykk for at de ikke er blitt tatt på alvor av partiet. Nå blir det endringer i retningslinjene.

I forslaget om nye varslingsrutiner i Sp blir det tatt inn at alle kan varsle om kritikkverdige forhold.

De nye reglene kommer etter at blant andre Liv Signe Navarsete har gått ut mot partiets håndtering av varsler.

Kvinnekrav

Den tidligere Sp-lederen følte ifølge den nye biografien om henne at partiet «ga blaffen».

Det har også blitt fremmet krav, fra Senterkvinnene, om at en kvinne må inn og være med i håndteringen av varsler, i tillegg til generalsekretær Knut M. Olsen, som er satt til å håndtere varsler alene i Sp i dag.

I forslaget til nye retningslinjer, som skal vedtas på Sps landsstyremøte 24. og 25. oktober, foreslås:

«Som hovedregel skal begge kjønn være representert som varslingsmottakere, men det er viktig at utpekt varselmottaker har HR-kompetanse.»

Leder av Senterkvinnene Wenche Skallerud mener dette er et gjennomslag.

– Jeg er fornøyd med at hele organisasjonen har vært engasjert i å foreslå endringer i retningslinjene, og at dette er en revidering i tråd med Senterkvinnenes ønske, sier Skallerud til TV 2.

Kleppa: – Godt å høre

Et annet krav som har kommet fra blant andre partiveteran Magnhild Meltveit Kleppa er at den som varsler må få tilbakemelding på at varslet blir behandlet.

Olsen har tidligere uttalt at han ikke har hatt anledning til å gi tilbakemelding til de som har varslet på vegne av andre etter dagens regler.

Nå blir dette endret i de nye reglene.

«Dersom den som varsler ikke selv er part i saken, skal vedkommende få bekreftelse når varselet er mottatt og tatt opp til behandling. Vedkommende har ikke krav på videre informasjon rundt håndteringen av varselet.»

– Dette var godt å høre, sier Meltveit Kleppa til TV 2.

Hun har ingen kommentarer ut over dette.

Også lederen for Senterkvinnene støtter denne endringen.

– Jeg tenker dette er veldig greit. Det blir først og fremst den det gjelder som får informasjon om den videre håndteringen av varslet, og det tenker jeg er riktig, sier Skallerud.

Ny deadline

Det er også lagt inn en ny konkret frist for når varsler skal få tilbakemelding.

«Varsler skal ha tilbakemelding om at varsel er mottatt og den videre håndtering så snart som mulig og senest innen 14 dager etter at varselet er fremsatt.»

En annen frist er derimot fjernet. Tidligere var det en frist om at hendelser som er mer enn fem år gamle normalt ikke behandles av partiet etter de etiske retningslinjene for håndtering av saker om trakassering. Dette er fjernet i det nye forslaget.

– Jeg er veldig glad for at den femårsfristen nå er fjernet, sier Skallerud til TV 2.

Presiserer at alle kan varsle

Videre blir det fastslått at «alle medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte i Senterpartiet kan varsle. Varsler kan også mottas fra personer utenfor organisasjonen».

Det blir presisert mer detaljert hvordan oppfølgingen av varsler skal skje. I forslaget heter det at tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet eller annen utilbørlig adferd må ta alle slike henvendelser alvorlig med nødvendig oppfølging av alle parter.

«Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Nye krav til dokumentasjon

Det er også foreslått nye krav til dokumentasjon om hvordan varsler blir håndtert.

«Ved behandlingen av saker om kritikkverdige forhold og seksuell trakassering skal saksbehandlingen dokumentere partiets håndtering og handlinger i saken. Det samme gjelder for Senterungdommen. Denne dokumentasjonen skal ved behov og på forespørsel overleveres politi/-påtalemyndighet. Dokumentasjonen skal håndteres i henhold til GDPR. Hovedregelen er at opplysningene skal slettes innen 5 år etter at saken er avsluttet.»

Endringene skjer etter TV 2, og andre medier, har skrevet om kvinner som har opplevd overtramp i partiet, og flere av dem som har ment at håndteringen av varsler har vært mangelfull.