ny1-støre-eøs-stortinget - Støre advarer mot slapp holdning til EØS-avtalen

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at regjeringen skal utnytte mulighetene i EØS-avtalen bedre og sette tydeligere grenser for hva Norge skal innordne seg.

Utenriksministeren holdt tirsdag sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker. I tråd med anbefalinger fra den store Europa-utredningen som ble lagt fram i januar, vil Støre intensivere arbeidet med å komme tidligere med i saker som berører Norge, og dermed påvirke og medvirke i den viktige innledende fasen av ny lovgiving.

– Dette har Høyre påpekt gjentatte ganger. Utenriksministeren sier imidlertid ingenting om hvordan dette skal gjøres i praksis. Noe av problemet er at norske statsråder svært sjelden drar til Brussel for å snakke med sine motparter i og utenfor møterommene, sier lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Høyres Ine Eriksen Søreide, til NTB.

Hun legger til at Norge alltid diskuterer direktivene lenge etter at det er vedtatt i EU, og at mulighetene for innflytelse dermed er minimale.

– I kjølvannet av Lisboa-traktaten er EU blitt mer sektorovergripende. Nå kommer det større pakkeforslag, der noe er EØS-relevant og noe er ikke. Vi ønsker jo mest mulig enhetlig praksis i Europa, men vi skal også som ikke-medlem skille mellom det Norge selv har styring over, og det vi må innrette oss etter. Vi må bli oss dette mer bevisst, sier Støre til NTB.

Utenriksministeren gikk gjennom listen av direktiver som for tiden er uavklart. Her er det flere gjengangere, blant dem behandlingen av den norske reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv, der initiativet ifølge Støre nå ligger hos EU, og direktivet om størrelsen på innskuddsgarantien, der Norge så langt ikke har fått gjennomslag for sitt garantibeløp på 2 millioner kroner, det dobbelte av hva EU vil innføre. Her nektes Norge øyensynlig å opprettholde en høyere standard.

– Når det gjelder innskudd, har vi ikke fått gjennomslag. Arbeidet er krevende, og retter seg nå særlig mot enkelte medlemsland, sier Støre. EU argumenter med at det høye norske garantibeløpet virker konkurransevridende og vil trekke penger til Norge.

Regjeringen har i lengre tid forsøkt å vinne gehør for at det opprinnelige unntaket Norge fikk i EØS-avtalen mot alkoholreklame sendt mot norske seere fra utlandet, skulle videreføres. Det aktuelle direktivet kom i helt ny drakt i 2006, og kommisjonen har sagt klart nei til permanent unntak.

Det har derfor ligger i kortene at TV3s sendinger fra London mot Norge heretter vil gi alkoholreklame på norske skjermer. Nå har imidlertid regjeringen tolket saken dit hen at direktivet kun setter minimumskrav og at det enkelte land kan ha strengere bestemmelser.

– Jeg orienterte Stortinget i februar om at regjeringen vil ta direktivet inn i EØS-avtalen. Ved innlemmelse legger vi til grunn at forbudet mot alkoholreklame i rettede sendinger fra utlandet kan bestå, sier Støre.

Han avviser at regjeringen legger opp til ny strid med kommisjonen, bare et snaut år etter at reservasjonen ble brukt mot postdirektivet.

Utenrikskomiteens leder, Eriksen Søreide, er overrasket over denne framstillingen, og sier signalene utenriksministeren nå gir, er annerledes enn dem han tidligere har gitt Stortinget om at mulighetene for å bevare unntaket er oppbrukt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2