UROVEKKENDE MØRKETALL: – Vi vet at veldig, veldig mange pasienter som står oppført med fastlege, i realiteten betjenes av en vikarlege, sier fastlege Hilde Johanne Iversbakken. Foto: Harald Chr Eiken
UROVEKKENDE MØRKETALL: – Vi vet at veldig, veldig mange pasienter som står oppført med fastlege, i realiteten betjenes av en vikarlege, sier fastlege Hilde Johanne Iversbakken. Foto: Harald Chr Eiken
Fastlegekrisen:

– Nærmere kanten av stupet

Flere hundre tusen nordmenn står oppført med fastlege, men betjenes i stedet av vikarlege. Fastlege Hilde Iversbakken advarer mot alvorlige feil og glipper som kan oppstå blant unge og uerfarne vikarleger.

Fastlegekrisen fortsetter å vokse. Offisielt står nå 175.000 nordmenn uten fastlege.

Situasjonen er derimot enda mer urovekkende for de mange som i dag står oppført med fastlege, men som i stedet betjenes av vikarleger.

– Vi vet at veldig, veldig mange pasienter som står oppført med fastlege, betjenes av en vikarlege, sier fastlege Hilde Johanne Iversbakken.

Iversbakken, som har jobbet som fastlege i 17 år, snakker om en gigantisk pasientkrise.

BEKYMRET: Statistikken skjuler et viktig faktum. Mange nordmenn som står oppført med fastlege har vikarlege. – Det er problematisk, mener fastlege Hilde Johanne Iversbakken. Foto: Harald Chr Eiken
BEKYMRET: Statistikken skjuler et viktig faktum. Mange nordmenn som står oppført med fastlege har vikarlege. – Det er problematisk, mener fastlege Hilde Johanne Iversbakken. Foto: Harald Chr Eiken

– I min kommune, Vestre Toten, er nå 28 prosent av hjemlene betjent av vikarer og har vært det flere år, sier Iversbakken, som er tillitsvalgt for legeforeningen i Vestre Toten kommune.

– Nærmere kanten av stupet

– Vi mener at fastlegeordningen er nærmere kanten av stupet enn det man kanskje tror hos sentrale myndigheter. Det å bli betjent av en vikarlege er dessverre ikke det samme som blir betjent av en fast fastlege, presiserer Iversbakken.

Iversbakken forklarer at ved noen legekontorer er det stort sett vikarer som tar seg av den daglige driften.

– Og da mangler man «gullet» i fastlegeordningen, som er at en fastlege og en pasient kjenner hverandre over tid og at man har tillit til hverandre. Kontinuiteten og kunnskapen forsvinner, fastslår Iversbakken.

Vikarflom

Statistikk TV 2 har hentet fra Helsedirektoratet viser at 25 prosent av landets fastleger har registrert at de har benyttet vikar i løpet av første kvartal 2022.

I 2021 ble det brukt 165.000 vikartimer for å ta seg av pasienter som står oppført med fastlege. Omregnet tilsvarer disse 165.000 vikartimene til sammen 665 legeårsverk.

Om en tar utgangspunkt i at disse «665 legeårsverkene» i snitt har 1000 pasienter på sin liste, tilsvarer det da 665.000 pasienter som i realiteten har vikarlege – og ikke fastlege.

– Det er et kjempehøyt tall, og det er alvorlig, veldig alvorlig, for de pasientene det gjelder, sier Iversbakken til TV 2.

– Dette er store tall

Leger har bruk for vikarer i forbindelse med ferie, sykdom, kurs og annen aktivitet.

I mange tilfeller blir fravær for en fastlege dekket inn ved hjelp av såkalt kollegial fraværsordning i inntil åtte uker per år.

Dette registreres ikke som bruk av vikar.

Leder av allmennlegeforeningen uttrykker bekymring over stor vikarbruk, og ønsker flere fastleger. Foto: Martin Leigland / TV 2
Leder av allmennlegeforeningen uttrykker bekymring over stor vikarbruk, og ønsker flere fastleger. Foto: Martin Leigland / TV 2

Foruten bruken av vikarleger som avløser fastleger, har det i tillegg vært en kraftig vekst i bruk av vikarleger på lister uten fastlege.

Til sammen ble det registrert totalt 200.000 legevikartimer i 2021.

– Noe vikarbruk vil det alltid være i alle bransjer, men dette er store tall og vi ser at ordningen er under sterkt press, og da øker også vikarbruken, sier Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen.

Han påpeker at mange leger opplever at de er overbelastet.

– De bruker vikar som en siste mulighet for å holde kapasiteten oppe i egen praksis, forklarer Klev.

Bruken av vikartimer er betydelig større enn de registrerte 200.000 vikartimene i 2021.

Årsaken er den såkalte kollegiale fraværsordningen som kommer i tillegg til de registrerte vikartimene. Ordningen fungerer slik at fastleger stepper inn for hverandre ved fravær, men det registreres derimot ikke i statistikken over brukte vikartimer.

– Ting glipper lettere

Vikarbruken er svært omfattende og har økt år for år. Mange av vikarene er nyutdannede og mangler erfaring.

– Problemet er at systemet ikke er laget for vikarstafetter. En ny vikar kan ikke automatisk få tatt over all oppfølging fra tidligere vikar, og det er stor fare for at viktige ting glipper.

Det blir ifølge Iversbakken mye mer opp til den enkelte pasient å holde oversikt og gi relevant informasjon.

– Det er ikke alle pasienter som har helsemessige forutsetninger til å klare dette.

– Hva er utfordringen med å bruke vikarer, og at noen av disse uerfarne og nyutdannede?

– Vi kan jo se at det er lettere at ting glipper, at det er undersøkelser man burde ha gjort, som man ikke gjorde, eller det er prøvesvar man får tilbake, som man ikke tolker på riktig måte, forklarer Iversbakken.

Hun mener vikarlegene er viktige, de trenger erfaring og veiledning underveis.

MANGLER ERFARING: – Er man vikarlege på et kontor hvor alle andre er vikarlege, så har man ingen erfarne å rådføre seg med. Og da kan det jo skje at det glipper, sier Iversbakken ved Raufoss kommunelegekontor. Foto: Harald Chr Eiken
MANGLER ERFARING: – Er man vikarlege på et kontor hvor alle andre er vikarlege, så har man ingen erfarne å rådføre seg med. Og da kan det jo skje at det glipper, sier Iversbakken ved Raufoss kommunelegekontor. Foto: Harald Chr Eiken

Iversbakken påpeker at leger gjør mye mer enn å gjennomføre pasientmøter med «enkle» problemstillinger.

– En kan håndtere en urininfeksjon på samme måte hvert sted. Men en vet ikke hvordan en skal samhandle med hjemmesykepleien, hvordan det kommunale omsorgsapparatet er bygget opp, hvordan en henviser for en korttidsplass.

– En vet ikke hvilke avtalespesialister som finnes, hvor en skal henvise for å utrede blod i avføringen, om det er til sykehuset eller en avtalespesialist, forklarer Iversbakken.

Iversbakken ser også at vikarer mangler en helhetlig forståelse for viktigheten av å følge opp alt som kommer utenom selve konsultasjonen med pasientene.

– Dette handler om å ajourføre lister over faste medisiner, vedlikeholde journaloversikten over tidligere sykdommer og relevante opplysninger.

Mer attraktivt å jobbe som vikarlege

– Det er nok langt flere pasienter i Norge som står uten fastlege enn de 175.000 som statistikken tilsier, sier Nils Kristian Klev og skylder blant annet på etterslep når det gjelder registering.

Klev mener beregningene TV 2 har gjort som viser at vikarbruken på fastlegelistene tilsvarer 665 legeårsverk, ikke er overdrevet.

– Vi har gjort tidligere anslag som viser at vikarbruken tilsvarer over 800 årsverk.

Klev mener mange av pasientene som håndteres av vikarene, i stedet burde hatt fastlege.

– Men akkurat nå oppleves det nok for mange leger som langt mer attraktivt å jobbe som vikar enn som fastlege, erkjenner Klev.

Bekymret

Den store vikarbruken bekymrer også Helsedirektoratet.

– Jeg vil jo si at det er et symptom på noe som er bekymringsfullt og det er sannsynligvis et ganske mye for høyt tall i forhold til det som er ideelt, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet til TV 2.

Helsedirektoratet slo tidligere i vår fast at «det er behov for ytterligere strakstiltak med umiddelbar effekt og forsterket innsats også på lengre sikt».

SYKDOMSTEGN: Helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner at vikarbruken er for høy. Foto: Marte Christensen / TV 2
SYKDOMSTEGN: Helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner at vikarbruken er for høy. Foto: Marte Christensen / TV 2

Kontinuitet i lege/pasient-relasjonen gjør at behandlingen over tid blir bedre.

– Og det viser seg også i lavere sykdomsforekomst og sykefravær, og også påvirkning på risikoen for å dø, sier Guldvog.

Men Guldvog understreker at glad for at vikarer stiller opp når det er mangel på fastleger.

– Men vi ønsker jo at en større andel av de som nå er vikarer også blir motivert til å gå inn som fastleger.

Slik svarer Kjerkol

– Det at man ikke får en lege som følger deg over tid er jo det et tegn på at ordningen ikke oppfyller målsettingene, samtykker helseminister Ingvild Kjerkol overfor TV 2.

Hun erkjenner at det er bekymringsfullt at så mange betjenes av vikarlege, fremfor en fastlege.

BEKYMRINGSFULLT: – Det å ha en fast lege som følger deg over tid, det er selve gullet i ordningen, fastslår helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Erik Teige / TV 2
BEKYMRINGSFULLT: – Det å ha en fast lege som følger deg over tid, det er selve gullet i ordningen, fastslår helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Erik Teige / TV 2

– Ja, det vil jeg si. Nå er det viktig at vi kommer opp med løsninger som gjør at vi kan snu den her spiralen. At vi kan slutte å snakke om fastlegekrise, og snakke om en allmennlegetjeneste i utvikling, sier Kjerkol.

Statlig ansvar – kommunalt problem

– Det er krisen i ordningen som har gitt denne ekstraordinære vikarbruken. Hadde legene hatt tro på at myndighetene vil gi trygge nok rammer for fastlegeordningen, ville det jo ha vært søkere til ledige hjemler, sier fastlege Iversbakken.

Hun mener at slik det nå er står disse listene tomme, og der blir opp til de enkelte kommunene å finne kreative og dyre løsninger for å få satt inn vikarbetjening.

– Det statlige fastlegeansvaret har blitt et kommunalt problem. Og taperne er alle de pasientene som ikke får oppfylt sin rett til en fast fastlege.

– Misvisende

Iversbakken ser det ikke som et problem at det er vikar for en fastlege som et år har videreutdanning på sykehuset eller er i foreldrepermisjon.

– En slik vikarbruk er vanlig og nødvendig. Problemet er alle de tomme fastlegelistene som betjenes av den ene vikaren etter den andre. Noen av disse listene har vært vikarbetjent i flere år. Og der ofte vikariatene er korte slik at det virkelig ikke er mulig med kontinuitet.

– Pasientene må fortelle sin historie på nytt og på nytt. Og det er derfor misvisende at disse listene regnes med som pasienter som har fastlege, avslutter Iversbakken.