STRID: Foreldrene til tvillingsøstrene, Mina og Mille mener det er helt feil at Statsforvalteren i Oslo og Viken gransker saken. Foto: Privat
STRID: Foreldrene til tvillingsøstrene, Mina og Mille mener det er helt feil at Statsforvalteren i Oslo og Viken gransker saken. Foto: Privat
Mille og Mina (16) døde:

– Moren og faren blir ikke hørt

Foreldrene til de 16 år gamle tvillingsøstrene, Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen, har ikke tillit til Statsforvalteren i Oslo og Vikens granskning. Likevel har kommunaldepartementet nå besluttet at de ikke anses som inhabile til å behandle tilsynssaken.

– Moren og faren er skuffet. De blir ikke hørt. Statsforvalteren har behandlet klager etter at jentene fikk spiseforstyrrelser, uten at det var mulig å få den hjelpen de trengte. Derfor har de ikke tillitt til granskningen, sier bistandsadvokat Inger Marie Støen.

Tilsynssaken det nå er strid om er svært omfattende.

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil undersøke om tvillingsøstrene fikk forsvarlig hjelp fra Barnevernet, Fossumkollektivet, Bufetat og Sykehuset Østfold.

16 åringene ble funnet døde i en bolig i Spydeberg, trolig på grunn av overdoser, natt til 8. januar. De hadde da rømt fra barnevernsinstitusjonen, Fossum Ung.

Leste ikke dokumenter

Det er kommunal- og distriktsdepartementet som har vurdert og avvist habilitetsinnsigelsen fra foreldrene.

KRITISK. Inger Marie Støen (til venstre) er bistandsadvokat for foreldrene, Kirsti Skogsholm og Kim Andre Hjalmarsen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
KRITISK. Inger Marie Støen (til venstre) er bistandsadvokat for foreldrene, Kirsti Skogsholm og Kim Andre Hjalmarsen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dette har skjedd uten at de har fulgt bistandsadvokatens anmodning om å innhente samtlige saker Statsforvalteren har vært involvert i, tilknyttet de avdøde tvillingene

– Departementet anser ikke dette som relevant for habilitetsvurderingen. Statsforvalterens oppgaver som klageinstans og tilsynsmyndighet er lovfestet og medfører ikke i seg selv inhabilitet, skriver departementet i vurderingen TV 2 har fått tilgang til.

Bistandsadvokat Støen mener det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tillitten til granskerne.

– Statsforvalteren har behandlet klager på manglende tiltak rundt tvillingene, uten at det ga resultater. Derfor mener vi de umulig kan ha en fri og ubundet stilling til å avgjøre tilsynssaken, sier hun.

Kommunaldepartementet avviser slike argumenter i sin vurdering.

– Statsforvalterens lovpålagte oppgaver innebærer at embete i mange tilfeller får en dobbeltrolle. Dette kan ikke i seg selv medføre et særegent forhold som medfører inhabilitet, skriver de.

BA OM HJELP: Foreldrene har gang på gang bedt om mer hjelp i psykiatrien til døtrene, som led av alvorlige spiseforstyrrelser. Foto: Privat
BA OM HJELP: Foreldrene har gang på gang bedt om mer hjelp i psykiatrien til døtrene, som led av alvorlige spiseforstyrrelser. Foto: Privat

Og konkluderer med at det ikke blir oppnevnt settestatsforvalter i saken, slik foreldrene har bedt om.

TV 2 har sendt flere kritiske spørsmål til departementet.

De svarer at vi kan sitere fra brevet.

– Gransker seg selv?

Foreldrene reagerer sterkt på at de ikke blir hørt.

– Det verste er at de egentlig ikke forventet noe annet. De har kjempet i over to år for at jentene skulle få forsvarlig helsehjelp, uten å nå fram. Og nå skal altså de tragiske dødsfallene granskes av et etat som tidligere har behandlet saken, uten at det er tatt affære, sier Inger Marie Støen.

Og fortsetter:

– Det ville vært helt uproblematisk for Kommunaldepartementet å oppnevne en settestatsforvalter som alle har tillit til.

Moren og faren har i et intervju med TV 2 blant annet reist sterk kritikk mot psykiatrien, som omfattes av tilsynssaken.

I SORG: Foreldrene mener tilsynssaken er svært viktig for å avdekke systemsvikt som kan ramme andre barn og unge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
I SORG: Foreldrene mener tilsynssaken er svært viktig for å avdekke systemsvikt som kan ramme andre barn og unge. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

De fortalte hvordan de fortvilet kjempet for å få døgnbehandling til jentene, som led av alvorlige spiseforstyrrelser, uten å nå fram.

– Det endte med at de ble kasteballer i systemet. Og ble sendt til flere barnevernsinstitusjoner. At barna ikke fikk hjelpen de trengte fikk dessverre et unødvendig og svært tragisk utfall, sier Inger Marie Støen.

Ba om vurdering

Det var Statsforvalteren i Oslo og Viken som ba Kommunaldepartementet om en habilitetsvurdering, etter innsigelsen fra foreldrene.

I brevet til departementet opplyses det om at Statsforvalteren har behandlet flere klager på manglende tiltak rundt de avdøde tvillingene.

Det gis ikke noen samlet oversikt, men to saker, der de har vurdert behandlingen som forsvarlig, nevnes. Et tilsyn med Bufetat og en sak der de vurderte barnevernets oppfølging av en bekymringsmelding fra helsevesenet.

Statsforvalteren stiller spørsmål ved om slike saker kan utgjøre «andre særegne forhold» som gjør at medarbeidere må anses som inhabile til å føre tilsyn ved de ulike instansene.

Svaret fra Kommunaldepartementet er at dette ikke er tilfelle og at de kan behandle saken.

– Hvorfor fikk de ikke hjelp?

Svært mange har engasjert seg etter at foreldrene fortalte historien sin.

– De stiller spørsmålet hvordan det er mulig i vårt velferdssamfunn og ikke kunne gi barn som Mina og Mille nødvendig helsehjelp, sier bistandsadvokaten.

Hun ga klart utrykk for hva foreldrene mente før Kommunaldepartementet gjorde sin vurdering, uten å nå fram.

– En riktig beslutning bør fattes både utfra sakens omfang, publisitet, forvaltningens troverdighet og foreldrenes mistro til Statsforvalteren. Det må ikke bare legges til grunn en ren juridisk fortolkning, men en klok helhetsvurdering fra departementets side, skrev hun.

Etter at tvillingsøstrene ble funnet døde ble to menn er siktet i saken. En for uaktsomt drap og en for å ha hensatt dem i hjelpeløs tilstand.

Begge nekter straffskyld.