Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng under dagens pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng under dagens pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Minst 36 uriktig fengslet etter NAV-skandale

Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil. Det har fått konsekvenser for flere.

På grunn av feil praktisering av trygderegler har minst 36 personer blitt dømt til ubetinget fengsel i opptil åtte måneder.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler at hun vil iverksette en ekstern gjennomgang for å granske hvordan EØS-regler kan ha blitt praktisert feil siden 2012.

Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, der 36 av dem er ubetingede fengselsdommer. Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Anniken Hauglie redegjorde for saken sammen med NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Svært alvorlig

Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor mennesker urettmessig er anmeldt og fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Reglene for personer bosatt i utlandet har vært praktisert korrekt.

– Alle med rett til norske trygdeytelser må kunne stole på at reglene blir praktisert riktig. Jeg vil derfor iverksette en ekstern gjennomgang med utgangspunkt i denne spesifikke saken. Vi må komme til bunns i hva som har skjedd og ta lærdom av det for framtiden. Hver stein skal snus, sier arbeidsministeren.

Vilkår:

Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

Det fremgår imidlertid av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (2012) at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning.

Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

Gjenopptakelseskommisjonen varslet

Hauglie vil be Stortinget om å få holde en redegjørelse om saken.

NAV vil gjennomgå alle relevante saker manuelt. De som har krav på ytelser eller kompensasjon, vil få melding fra NAV.

Personene det gjelder er de som etter 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, og som har søkt om å oppholde seg i EU/EØS og fått avslag. Det gjelder også de som har fått slike utbetalinger stoppet på grunn av opphold i EU/EØS, eller som har fått krav om tilbakebetaling på grunn av opphold i EU/EØS.

– Det er for tidlig å si noe konkret om omfanget, vi må gå grundig inn i alle sakene. Men vår oversikt nå viser at det er cirka 2400 saker eller personer som har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Gjenopptakelseskommisjonen ble varslet om saken i forrige uke.

– Vi har kommet til at vår praksis må endres. Jeg beklager sterkt til dere som er berørt. Vi jobber med å få oversikt over hvilke saker som er behandlet feil og skal rette opp for de det berører, sier Vågeng.

Gjenåpning

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdebedrageri som følge av NAV-skandalen. Minst 36 av disse er dømt til ubetinget fengsel. Den lengste straffen skal være på åtte måneders fengsel.

– Hvert politidistrikt må gå gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp på listen, sier Busch.

Riksadvokaten vil begjære gjenåpning av sakene.

– Man må ta kontakt med hver person som er domfelt og forklare vedkommende at påtalemyndigheten vil begjære gjenåpning for å rette opp feilen som er begått, sier Busch.

– Vi fikk høre om dette i midten av oktober, og sørget da for at personer som var innkalt til soning, ikke ble innsatt. Det vi klarte å registrere var at én person var på vei inn - den soningsfullbyrdelsen ble trukket tilbake, sier Busch.

Tre personer var etterlyst. Etterlysningene ble trukket tilbake.

– Saker som var under behandling har man stoppet behandlingen av, og de vil bli henlagt som intet straffbart forhold.

Mer innhold fra TV 2