VINDKRAFT I FLYTTLEIA TIL REINEN: Gjennom generasjoner har reinen flytta seg over Øyfjellet i Vefsn, Nordland. Her står det nå 72 vindturbiner som hindrer reinen i å komme seg til vinterbeitet. Foto: Ole Henrik Kappfjell
VINDKRAFT I FLYTTLEIA TIL REINEN: Gjennom generasjoner har reinen flytta seg over Øyfjellet i Vefsn, Nordland. Her står det nå 72 vindturbiner som hindrer reinen i å komme seg til vinterbeitet. Foto: Ole Henrik Kappfjell

Klar tale om vindkraft fra Storebrand: – Dette må ikke skje igjen

Storebrand-analytiker så med egne øyne «det enorme inngrepet» vindparken påfører naturen. Nå krever Storebrand at vindkraftselskapet imøtekommer samene.

Det er kanskje ikke hverdagskost. At stor-kapitalen refser et vindkraftselskap for ikke å imøtekomme urfolket. Men det skjer nå. Finanskonsernet Storebrand advarer Eolus Vind: De må snarest ta grep for å imøtekomme urfolket sine ønsker.

Risikofylt investering

NEI TIL MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Senioranalytiker Vemund Olsen sier Storebrand gir vindkraftselskapet en frist for å komme samene i møte. Foto: Martin Leigland / TV 2
NEI TIL MENNESKERETTIGHETSBRUDD: Senioranalytiker Vemund Olsen sier Storebrand gir vindkraftselskapet en frist for å komme samene i møte. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Storebrand forvalter mange penger på vegne av meg og deg, og vi vil ikke risikere pengene i et prosjekt hvor det pågår et mulig menneskerettighetsbrudd, sier senioranalytiker Vemund Olsen.

Storebrand er aksjonær i det svenske selskapet Eolus Vind AB. Et selskap som med egne ord «har utviklet fornybare energiprosjekter i 30 år».

Men nå har de krasjet med sør-samene på Øyfjellet vindpark, i Vefsn i Nordland. Der står det 72 vindmøller, midt i flyttleia til reinflokkene.

Olsen sier at finanskonsernet kommer med både krav og anbefalinger de vil Eolus Vind skal følge.

– Vi vil at de på nytt skal konsultere de berørte reineierne, og få samtykke fra dem om hvordan vindparken skal drives, slik at den ikke ødelegger for reindriften.

SAMETINGET PÅ STORHEIA: Landets mest kontroversielle vindpark for tida, Storheia på Fosen, hadde nylig besøk av Sametingsrepresentanter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
SAMETINGET PÅ STORHEIA: Landets mest kontroversielle vindpark for tida, Storheia på Fosen, hadde nylig besøk av Sametingsrepresentanter. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Og vi sier også at dette ikke må skje igjen, at alle nye prosjekter skal ta hensyn til urfolks rettigheter.

Senioranalytikeren synes det er problematisk at staten gir konsesjoner i vindkraftparker før dette er ferdig vurdert i domstolene.

– Brytes urfolks rettigheter kan det jo tenkes at man taper alle penger som er investert, dersom brudd på menneskerettighetene fører til at vindkraftanlegg må rives.

Vil bruke sin eiermakt

Vemund Olsen forklarer at Storebrand, som er et nordisk finanskonsern, vil bruke sin eiermakt til å dytte på i riktig retning, slik at ikke menneskerettighetsbrudd forekommer.

– Jeg tror det er viktig at finansbransjen er oppmerksom på at det kan forekomme krenkelser overfor også vårt eget urfolk.

Eolus Vind skriver i en e-post at de ikke deler Storebrands vurdering av prosjektet Øyfjellet vindpark.

– Storebrands vurderinger er heller ikke i tråd med vurderingene og konklusjonene fra NVE, olje- og energidepartementet og i rettssystemet, skriver kommunikasjonssjef Karin Wittsell Heydl.

Hun viser til at Øyfjellet har alle relevante og nødvendige konsesjoner.

Dere kritiseres for ikke å ha konsultert godt nok med reineierne, og Storebrand forventer nå at dere innfrir bedre på kommunikasjon med urfolket?

UENIG MED STOREBRAND: Deler av reinflokken ble flyttet gjennom vindparkområdet i vår, altså er ikke flyttleia stengt, hevder Eolus Vind. Foto: Ole Henrik Kappfjell
UENIG MED STOREBRAND: Deler av reinflokken ble flyttet gjennom vindparkområdet i vår, altså er ikke flyttleia stengt, hevder Eolus Vind. Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Det har vært omfattende og grundige konsultasjoner gjennom flere år, og vi har hatt et stort antall møter med reinbeitedistriktet. Det har under hele denne prosessen blitt forsøkt funnet minnelige og gode løsninger med Jille-Njaarke reinbeitedistrikt. Dessverre har partene ennå ikke klart å bli enige om driftsfasen, skriver Wittsell Heydl.

Hun legger til at Eolus har lang erfaring med dialog med ulike grupper, også urfolk.

Frykter Fosen-sak

Da analytikeren fra Storebrand besøkte reineierne på Øyfjell vindpark tidligere i år, slo det ham i hvor stor grad naturen var forandret.

– Jeg kunne selv se hvilke enorme inngrep som var foretatt, og samene fortalte om hvordan hele det nå bebygde området hadde blitt brukt i tradisjonell reindrift. At reinen trenger så store områder for å kunne dekke behovet sitt var ny kunnskap for meg.

Men, mener dere at vindturbinene bør rives?

– Nei, det har ikke jeg noen forutsetning for å mene noe om. Dette kan bare staten i samarbeid med Eolus Vind og reineierne finne ut, men man kan ikke fortsette å bryte urfolks rettigheter.

LANDETS STØRSTE: Storheia vindpark i Åfjord kommune er landets største, med sine 80 turbiner, men ligger midt i matfatet til reinflokkene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
LANDETS STØRSTE: Storheia vindpark i Åfjord kommune er landets største, med sine 80 turbiner, men ligger midt i matfatet til reinflokkene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Storebrand-analytikeren viser til Fosen-dommen, Høyesteretts enstemmige dom fra oktober i fjor, der dommerne sier at urfolkets rettigheter er krenket fordi vindkraftanleggene hindrer dem i å utøve sin kultur. Reinflokkene skyr nemlig det tradisjonelle beitelandet på Fosen i Trøndelag etter at vindturbinene ble satt opp. Og Høyesterett konkluderer med at vedtakene om konsesjon derfor er ugyldige.

Høyesterett behandlet saken etter at de to anleggene i Åfjord kommune var bygd. Nå frykter Vemund Olsen for at det samme kan skje i dette tilfellet. Rettssak er ventet først i mai neste år. Før den tid har vindmøllene på Øyfjellet surret og gått i lengre tid.

– Uendelig takknemlig

En av reineierne, Ole Henrik Kappfjell, kan ikke få fullrost Storebrand.

– Jeg synes det er helt fantastisk at et stort konsern som Storebrand vil bruke sin pengemakt i dette tilfellet, og setter på bremsen overfor Eolus Vind. Jeg er dem uendelig takknemlig, sier Kappfjell.

UENDELIG TAKKNEMLIG: Reineier Ole Henrik Kappfjell uttrykker stor takknemlighet overfor Storebrand, og kaller det historisk. Foto: Privat
UENDELIG TAKKNEMLIG: Reineier Ole Henrik Kappfjell uttrykker stor takknemlighet overfor Storebrand, og kaller det historisk. Foto: Privat

Kappfjell mener det er typisk Norge å kritisere andre nasjoner for brudd på urfolks rettigheter, gjerne land langt borte.

– Derfor mener jeg det er historisk det som nå skjer, at storkapitalen går foran og viser vei. I vårt eget land!

Storebrand gir tidsfrist

Storebrand ønsker at Eolus Vind går i dialog fortest mulig med reinsamene på Øyfjellet. For å finne ut av hva urfolkets behov og rettigheter er.

– Altså, er det slik at de bør skjerpe seg, tenker du?

– Ja, det vil jeg si at de må. Man må faktisk være innstilt på å gjøre endringer for at reindriften skal utføres på tradisjonelt vis. Så lenge det ikke finnes en felles forståelse om dette har jo ikke kommunikasjonen med urfolket vært godt nok. Ser vi ikke de resultatene vi ønsker kan selskapet risikere å bli ekskludert. Vi vil unngå å plassere folks sparepenger i menneskerettighetsbrudd!

Eolus svarer på e-post:

Vi vil fortsette å jobbe for en god og konstruktiv dialog, slik at vi kan legge enda bedre til rette for flytting av rein. Men reinbeitedistriktet har takket nei til flere invitasjoner fra Eolus til å gi innspill og diskutere avbøtende tiltak.