STRØMEKSPORT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gitt energiregulatoren RME i oppdrag å vurdere hvilke tiltak som kan innføres for å bremse krafteksporten i situasjoner der forsyningsikkerheten i Norge trues. Foto: Kristian Myhre / TV 2
STRØMEKSPORT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gitt energiregulatoren RME i oppdrag å vurdere hvilke tiltak som kan innføres for å bremse krafteksporten i situasjoner der forsyningsikkerheten i Norge trues. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hasteutreder eksportbrems

Olje- og energidepartementet har gitt energimyndighetene én uke til å utrede begrensninger i krafteksporten.

Det er reguleringsmyndigheten RME som nå har fått i oppdrag å vurdere hvordan eventuelle eksportrestriksjoner kan utformes.

I et brev datert 10. august 2022 ber Olje- og energidepartementet RME om en «vurdering av handlingsrommet for eventuelle ekstraordinære tiltak som kan tenkes satt i verk for å begrense kraftoverføringen til utlandet eller andre restriksjoner på overføring av elektrisk kraft, dersom det skulle bli nødvendig for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet for strøm».

Svarfristen er satt til tirsdag 16. august. Departementet ber RME om da å legge fram en «foreløpig vurdering».

– Vi jobber med vurderingene og tar sikte på å oversende dem til departementet innen fristen, uttaler RME-direktør Tore Langset til TV 2.

Skal se på EØS-begrensninger

Bakteppet er signalene regjeringen kom med forrige helg om at det skal utarbeides en ny styringsmekanisme for å begrense krafteksporten når fyllingsgraden i vannmagasinene blir lavere enn det som er normalt for årstida.

RMEs oppdrag er nå å se nærmere på de tekniske og juridiske sidene ved saken.

I brevet fra Olje- og energidepartementet, som TV 2 har fått tilgang til, bes RME blant annet om å:

  • vurdere hva slags ekstraordinære tiltak som det kan være teknisk og praktisk mulig å gjennomføre i kraftsystemet
  • vurdere mulig innretning av eventuelle eksportrestriksjoner eller andre restriksjoner på overføring av elektrisk kraft
  • beskrive hvilke rettslige begrensninger som gjelder for slike tiltak, blant annet gjennom EØS-avtalen
  • vurdere handlingsrommet for å anvende relevante unntaksbestemmelser i EØS-avtalen

RME ligger under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ble opprettet i forbindelse med at Norge gikk inn i EUs energibyrå Acer.

Olje- og energidirektoratet har i tillegg bedt NVE om en vurdering av magasinrestriksjoner. Samtidig har Stortingets presidentskap bedt regjeringen om å oversende en framdriftsplan for arbeidet med ulike strømtiltak innen mandag 15. august.

Har langsiktig perspektiv

Den nye styringsmekanismen er ikke først og fremst er ment å sikre kraftforsyningen til vinteren, men i årene som følger, forklarte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i et intervju med TV 2 tidligere denne uka.

– Når vi får på plass denne styringsmekanismen, så vil den få virkning med én gang den blir satt i verk. Men den er spesielt viktig for tida etter snøsmeltingen neste år, sånn at vi unngår å komme i tilsvarende situasjon som vi har vært i nå i sommer, sa Aasland.

Ifølge ham vil innsatsen spesielt bli rettet inn mot flerårsmagasinene.

– Det som er viktig for oss og for Norge, er at vi klarer å ivareta kvaliteten i flerårsmagasinene våre. De er viktige for vår forsyningssikkerhet. Når vannstanden i disse magasinene faller under normalen for årstiden og ned mot et lavt, kritisk nivå, er det naturlig at vi beskytter oss selv med noen begrensninger i eksporten.

Men ifølge olje- og energiministeren er det ikke snakk om å stanse eksporten helt.

– Nei. Vi ønsker å videreutvikle energisamarbeidet vårt. Det har tjent Norge godt, og jeg tror det også vil tjene oss godt i tida framover.