Full strid om vindkraftanlegg:

– Han tar med sikkerhet feil

På et møte i januar uttalte olje-og energiministeren at konsesjonene for de omstridte vindkraftanleggene på Fosen er «gyldige». Men høyesterettsdommen er klinkende klar, påpeker professor Øyvind Ravna.

OMSTRIDT ANLEGG: Vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag får nok en omdreining. I en video sier statsråden i Olje- og energidepartementet, Terje Aasland, at konsesjonene er gyldige. Han møter motvind av professor, som mener Høyestrettsdommen er klinkende klar. Foto: Frank Lervik/TV 2
OMSTRIDT ANLEGG: Vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag får nok en omdreining. I en video sier statsråden i Olje- og energidepartementet, Terje Aasland, at konsesjonene er gyldige. Han møter motvind av professor, som mener Høyestrettsdommen er klinkende klar. Foto: Frank Lervik/TV 2

Følgende scene er fra 23. januar i år. På scenen står olje- og energiminister Terje Aasland, møtet i regi av Namsos Arbeiderparti er åpent for alle.

Fra salen kommer spørsmål om de omstridte vindkraftanleggene på Fosen. Ett av dem lyder slik:

– Høyesterett fastslo at vedtaket om konsesjon på Fosen var ugyldig. Og hvis de er ugyldige, hvorfor går turbinene fremdeles?

OPPE PÅ TURBINEN: Statsråd Terje Aasland, Ap, sørget for en selfie da han tok turen opp på en vindturbin i fjor på Stokkfjellet vindkraftpark, Selbu. Foto: Frank Lervik / TV 2
OPPE PÅ TURBINEN: Statsråd Terje Aasland, Ap, sørget for en selfie da han tok turen opp på en vindturbin i fjor på Stokkfjellet vindkraftpark, Selbu. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Konsesjonen er gitt. Det Høyesterett sa var at dette kunne bryte med reindrifta og folkeretten, og urfolks rettigheter hvis det står over tid, svarer olje- og energiminister Terje Aasland.

Nytt spørsmål fra salen:

– Men er de gyldige eller ikke gyldige nå, konsesjonene?

– De er gyldige nå, svarer Aasland.

Videoen fra møtet i Namsos kan du se selv her:

Gyldig eller ikke gyldig?

Da de omstridte, og enorme, vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag sto ferdige, var saken ennå ikke ferdig i rettssystemet.

De 151 vindturbinene i et av Europas største vindkraftanlegg på land hadde surret og gått i nokså lang tid da Høyesterett kom med sin oppsiktsvekkende dom.

«Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige».

Videre i dommen fra 11. oktober 2021 står det:

«Utbyggingen har endret karakteren av området fullstendig..... Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig».

Og «Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen».

Landets øverste rettsinstans kom altså fram til at vindkraftutbygginga vil true sør-samenes mulighet til å utøve sin særegne kultur.

Høyesteretts konklusjon blir derfor «...at konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen».

Og: «Vedtaket er etter dette ugyldig».

Mener statsråden tar feil

I Tromsø spiller professor Øyvind Ravna av videoen med statsråden.

– Jeg vil jo mene at han med sikkerhet tar feil her, for Høyesterett sier klart at samenes rettigheter er krenket, og dermed er vedtaket ugyldig.

DOMMEN KLOKKEKLAR: Professoren i rettsvitenskap, UiT, mener statsråden tar feil. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
DOMMEN KLOKKEKLAR: Professoren i rettsvitenskap, UiT, mener statsråden tar feil. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Professoren ved rettsvitenskap, Norges arktiske universitet, mener dommen fra Høyesterett er klinkende klar.

Så statsråden tar feil her når han sier at konsesjonene er gyldige?

– Ja, det vil jeg med sikkerhet mene; dommen slår fast at reindriftssamenes rettigheter er krenket, og at vedtaket er ugyldig. Departementet fremstiller dette som noe uklart, og skaper med dette, bevisst eller ubevisst, usikkerhet rundt dommen, mener Ravna.

STATSRÅD I VINDPARK: Olje- og energiminister Terje Aasland, Ap, besøkte vindkraftanlegget i Selbu, Trøndelag, i fjor sommer. Foto: Frank Lervik / TV 2
STATSRÅD I VINDPARK: Olje- og energiminister Terje Aasland, Ap, besøkte vindkraftanlegget i Selbu, Trøndelag, i fjor sommer. Foto: Frank Lervik / TV 2

Statsråd Aasland har fått spørsmål fra TV 2, vedrørende det han sa fra scenen i Namsos.

Slik svarer han på e-post:

«Vi jobber nå med å følge opp dommen, og det var også mitt poeng på møtet i Namsos. Dommen fra Høyesterett sier ikke noe konkret om at anleggene på Fosen må stoppes eller rives, og derfor er det satt i gang en prosess for å finne ut hvordan dommen skal følges opp. Dersom konsesjonene som ligger der i dag skal endres, må det gjøres ved nye enkeltvedtak. Fram til det eventuelt er fattet et nytt vedtak er det den eksisterende konsesjonen som gjelder. Jeg er opptatt av at vi nå behandler denne saken grundig, slik at resultatet står seg for ettertiden og at vi forhåpentligvis kan unngå nye rettslige prosesser.»

Stor uro for framtidig reindrift

På Nord-Fosen, der 71 vindturbiner troner midt i matfatet til reinen, kan reineier Elise Holtan Pavall Årbogen konstatere at situasjonen er faretruende.

– Fra 2016, da man begynte å bygge vindkraftanlegget her, så vi også at situasjonen for oss begynte å bli vanskeligere. Reinen unnviker anlegget, og dermed blir det problematisk å drive reindrift.

Hun er medlem i Nord-Fosen siida, et av reinbeitedistriktene. De er ikke alene om å synes at situasjonen er alarmerende.

ØKENDE BEKYMRING: Reineier Elise Holtan Pavall Årbogen ser med uro på stadig dårligere vilkår for reinflokken hun eier sammen med siidaen. Her er hun avbildet i Roan vindpark, der reinen unnviker å beite. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
ØKENDE BEKYMRING: Reineier Elise Holtan Pavall Årbogen ser med uro på stadig dårligere vilkår for reinflokken hun eier sammen med siidaen. Her er hun avbildet i Roan vindpark, der reinen unnviker å beite. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hos Statsforvalteren i Trøndelag uttrykkes det stor bekymring for det som er i ferd med å skje i Fovsen Njaarke sijte, altså reinbeiteområdene på Fosen.

– Vi mener det er grunn for stor uro for framtidig reindrift både på kort og lengre sikt på Fosen, ifølge direktør i Reindriftsavdelingen, Siv Merethe Belbo.

I et skriv viser Statsforvaltningen hvordan utviklinga har vært meget negativ. Også her påpekes det at det i åra etter 2016/17 har begynt å bli kritisk. Det vises til at beitebruken i områdene rundt Roan vindkraftverk sank med opp til 50 prosent.

STADIG MER BEKYMRINGSFULLT: Her er Nord-Fosen siida i ferd med å inspisere flokken sin. Sør-samene er bekymret for sin situasjon - det samme er Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Privat
STADIG MER BEKYMRINGSFULLT: Her er Nord-Fosen siida i ferd med å inspisere flokken sin. Sør-samene er bekymret for sin situasjon - det samme er Statsforvalteren i Trøndelag. Foto: Privat

«Andelen tap av voksne dyr, sammenlignet med andre distrikter, er stor».

Vi spør statsråden om han deler de statlige ansatte i Trøndelag sine bekymringer. Svaret på e-post:

«Det grunnleggende i denne saken er at reindriftas folkerettslige vern skal sikres. Regjeringen har sagt at vi vil gjøre de endringene som er nødvendige for å få dette på plass. For å vurdere hvordan dette kan skje og hvilke alternativer som finnes, må vi ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

Involvering og prosess med partene har blant annet bidratt til at konsultasjonene har tatt tid. Samtidig er jeg ikke i tvil om at alle involverte, også vi i departementet, har interesse av å få avklart denne saken så raskt som mulig. Det er imidlertid ikke noe alternativ å fatte nye vedtak i saken uten å ha et tilstrekkelig grunnlag. Regjeringen vil gjøre vårt for å bidra til at denne saken kan løses og at det ikke tar lengre tid enn nødvendig».

Konklusjonen fra Statens egne eksperter på reindrift i Trøndelag kan ikke misforstås:

– Statsforvalteren er derfor sterkt bekymret for den helhetlige bærekraften på Fosen. Dette skyldes i særdeleshet inngrepssituasjonen, herunder vindkraftutbygginga. Dersom det ikke gjøres endringer i vilkårene for reindriftsnæringa i løpet av kort tid, vurderes drifta som ikke bærekraftig.