Bergen kommune:

Erkjenner lovbrudd overfor særlig sårbare grupper

Etter en rekke TV 2-reportasjer om bostedsløse erkjenner Bergen kommune å ha begått alvorlige lovbrudd. Ansvarlig byråd lover nå å rydde opp.

ENDELIG: Heidi Melvik er en av mange som har stått frem og fortalt triste og rystende historier om kommunale boforhold. Foto: Robert Reinlund
ENDELIG: Heidi Melvik er en av mange som har stått frem og fortalt triste og rystende historier om kommunale boforhold. Foto: Robert Reinlund

I årevis har mange bostedsløse mennesker i Bergen levd under kummerlige og utrygge forhold. 

Høsten 2022 startet TV 2 med å kartlegge boforholdene for denne gruppen i Bergen. 

SOV UTE: Bostedsløse Ann Solheim tilbragte 49 netter utenfor domkirken i Bergen. Årsaken var at hun ikke følte seg trygg andre steder, heller ikke i kommunale botilbud. Foto: Robert Reinlund / TV 2
SOV UTE: Bostedsløse Ann Solheim tilbragte 49 netter utenfor domkirken i Bergen. Årsaken var at hun ikke følte seg trygg andre steder, heller ikke i kommunale botilbud. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Rystende historier om boforhold preget av vold, seksuelle overgrep og innbrudd sjokkerte mange. Bostedsløse som har krav på en trygg bolig, fortalte om kommunale botilbud preget av støy og narkotikaomsetning. 

Ansvarlig byråd kommer nå med en tydelig erkjennelse etter at TV 2 i over et år har gransket boforholdene og ivaretagelsen av bostedsløse i Bergen.

Erkjenner lovbrudd

– Det er veldig alvorlige funn som er funnet i statsforvalterens tilsyn som viser at Bergen kommune har brutt loven når vi ikke har klart å gi et midlertidig botilbud til vanskeligstilte som trenger det i kommunen vår, erkjenner Charlotte Spurkeland, byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune. 

VIL RYDDE OPP: Charlotte Spurkeland (H) er byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune. Hun er fremdeles fersk i jobben og må nå rydde opp etter mange år med kraftige forsømmelser. Foto: Ole Ebbesen / TV 2
VIL RYDDE OPP: Charlotte Spurkeland (H) er byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold i Bergen kommune. Hun er fremdeles fersk i jobben og må nå rydde opp etter mange år med kraftige forsømmelser. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Høyre-politikeren, som fremdeles er rimelig fersk i jobben, må nå rydde opp etter mange år med kraftige forsømmelser. 

Lovbrudd og svikt som Bergen kommune skal rette opp:

I et skriftlig svar til Statsforvalteren skriver Bergen kommune at «tilsynet har avdekket at kommunen ikke greier å ivareta sin plikt etter Sosialtjenesteloven §27 om å finne midlertidig botilbod for de som ikke klarer det selv. Kommunens internkontroll, jfr. Kommuneloven §25-1 sikrer per i dag ikke at alle som trenger hjelp til å finne en plass å bo, får den hjelpen de trenger og har rett til».

Kommunen erkjenner å ikke ha ført god nok kontroll med hvor mange lovbrudd (avvik) det er snakk om.

Kommunen peker på at Nav-kontorene ikke har hatt kapasitet til å gi alle bosted.

Kommunen erkjenner å ha gitt bostedsløse penger, fremfor tak over hodet.

Kommunen jobber nå på kort sikt for å avhjelpe akutte behov og med mer langsiktige tiltak som skal sikre gode og trygge boliger for alle.

Kommunen erkjenner å ikke ha god nok kontroll med botiltak som er ordnet via private aktører. Flere av disse betegnes som utrygge eller forbundet med høy risiko, ifølge Statsforvalteren.

Kommunen erkjenner at noen av de kommunale botilbudene ikke alltid er egnet for brukerne.

Kommunen erkjenner at flere blir boende lengre enn i tre måneder, som er satt som en ideell maksgrense. Noen vil derimot bo permanent i såkalte midlertidige botilbud.

Mange av byens bostedsløse sliter med både rus og psykiske utfordringer. 

DØDE: Therese Haugsvik bodde i en kommunal bolig i Bergen. Hun ville bort fra et bomiljø preget av rus, vold og bråk, men døde i sin lille leilighet. Hun ble først funnet etter flere dager fordi noen av naboene reagerte på lukten som kom fra leiligheten. Foto: Private bilder
DØDE: Therese Haugsvik bodde i en kommunal bolig i Bergen. Hun ville bort fra et bomiljø preget av rus, vold og bråk, men døde i sin lille leilighet. Hun ble først funnet etter flere dager fordi noen av naboene reagerte på lukten som kom fra leiligheten. Foto: Private bilder

Bergen kommune plikter å sikre innbyggerne trygge og forsvarlige botilbud, men flere TV 2-saker har vist at gruppen har vært forsømt i årevis uten at noen har grepet inn.

PEKTE PÅ LOVBRUDD: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mente TV 2-sakene om kommunens tilbud til byens bostedsløse var så dårlig at han sommeren 2023 mente dette var et klart lovbrudd. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
PEKTE PÅ LOVBRUDD: Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mente TV 2-sakene om kommunens tilbud til byens bostedsløse var så dårlig at han sommeren 2023 mente dette var et klart lovbrudd. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Etter at TV 2 satte søkelys på bostedsløse, valgte Statsforvalteren i Vestland høsten 2023 å føre tilsyn med Bergen kommune.

OPPRETTET UMIDDELBART TILSYN: Det er nå løpende kontakt mellom Bergen kommune og Statsforvalteren. Her seksjonssjef Øystein Breirem Jacobsen i Statsforvalteren. Foto: Robert Reinlund
OPPRETTET UMIDDELBART TILSYN: Det er nå løpende kontakt mellom Bergen kommune og Statsforvalteren. Her seksjonssjef Øystein Breirem Jacobsen i Statsforvalteren. Foto: Robert Reinlund

– Jeg synes det er veldig alvorlig, sa seksjonssjef Øystein Breirem Jacobsen hos Statsforvalteren, da han ble kjent med TV 2-sakene i fjor sommer.

Kort tid etter iverksatte Statsforvalteren tilsyn med Bergen kommune og avdekket flere alvorlige lovbrudd. 

Bergen kommune har nå svart Statsforvalteren. Foruten å erkjenne lovbruddene, har kommunen presentert en plan for å rette opp i avvikene.

Særlige sårbare grupper har ikke fått tilgang til de lovpålagte tjenestene de har krav på.
Bergen kommune i brev til Statsforvalteren i Vestland

– Det er bra å registrere at kommunens administrasjon og politiske ledelse tar dette på alvor og at de erkjenner at de ikke er der de skal være når det gjelder både kvalitet og kapasitet, sier Breirem Jacobsen til TV 2 i dag.

Sjokkundersøkelse

Bergen kommune har ikke på noe tidspunkt gjennomført en kartlegging eller undersøkelse rundt bostedsløse. I fjor høst gjennomførte TV 2 en undersøkelse, og funnene var av det nedslående slaget.

Sju av ti sier de ikke har følt seg trygge i kommunens botilbud.

Drøyt halvparten forteller at de har vært utsatt for vold der de har bodd eller bor.

Ni av ti opplyser at de har opplevd tyveri og innbrudd på bostedet.

Ni av ti har vært vitne til overdoser.

Halvparten av de som har svart forteller at de personlig kjenner til seksuelle overgrep i tilknytning til botiltak.

SPØRREUNDERSØKELSE: Roald Soltveit svarer på spørsmål om boforhold. Tiltaksleder Randi Frøystad i Kirkens Bymisjon er en av mange aktører fra ulike frivillige organisasjoner som har bidratt til å gjennomføre TV 2-undersøkelsen. Foto: Robert Reinlund
SPØRREUNDERSØKELSE: Roald Soltveit svarer på spørsmål om boforhold. Tiltaksleder Randi Frøystad i Kirkens Bymisjon er en av mange aktører fra ulike frivillige organisasjoner som har bidratt til å gjennomføre TV 2-undersøkelsen. Foto: Robert Reinlund

Tilbud for kvinner

– På kort sikt skal vi øke kapasiteten, vi åpner snart tjue plasser. I sommer kommer det et eget tilbud rettet mot kun mot kvinner som Frelsesarmeen skal drive, sier byråd Charlotte Spurkeland til TV 2.

MYE PÅ GANG: Byråd Charlotte Spurkeland forteller at det har vært en økning av bostedsløse, men hun er fast innstilt på å rydde opp og sikre bostedsløse trygge botilbud. Foto: Ole Ebbesen / TV 2
MYE PÅ GANG: Byråd Charlotte Spurkeland forteller at det har vært en økning av bostedsløse, men hun er fast innstilt på å rydde opp og sikre bostedsløse trygge botilbud. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Byråden sier kommunen skal gjennomgå alle kontraktene den har med private aktører for å sjekke at kvaliteten på botilbudene er gode nok.

Bergen kommune vil også jobbe for å unngå at bostedsløse som ikke ønsker det skal bo for lenge i midlertidige botilbud slik tilfellet er i dag.

Svaret som er sendt til Statsforvalteren inneholder en rekke tiltak som Bergen kommune nå lanserer for å rydde opp.