Arbeiderpartiets landsmøte 2023:

Dette ble vedtatt

Arbeiderpartiets 300 landsmøtedelegater har vedtatt sju resolusjoner. Her viser partiet hvilken politikk de har tenkt å slåss for fram til neste landsmøte om to år.

VEDTAK: Arbeiderpartiets landsmøte har fått stor oppmerksomhet. Her hilser LO-lederen på partilederen ved møtets start. Foto: Torstein Wold / TV 2
VEDTAK: Arbeiderpartiets landsmøte har fått stor oppmerksomhet. Her hilser LO-lederen på partilederen ved møtets start. Foto: Torstein Wold / TV 2

De sju resolusjonene ble alle vedtatt med stort flertall. Siden partiet er i regjering kan mye av det de har bestemt allerede nå settes i verk, forutsatt at regjeringspartner Senterpartiet er enig.

Politikken er nedfelt i sju resolusjoner som tar for seg de sakene partiet har tenkt å satse på framover.

Det var de to nye nestlederne, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre, som la fram resolusjonene. De har, sammen med redaksjonskomitéen, brukt lang tid på å sy sammen formuleringer som de fleste kan stå inne for.

Energi

Et av de politikkområdene det har vært størst spenning om er energipolitikken. Hvordan skal Ap klare å finne en politikk som skaffer landet mer, billigere og nok strøm til alle i løpet av kortest mulig tid?

I resolusjonen om energi står det at vindmøller i havet er ett av svarene.

En enorm havvind-satsing skal sørge for at Norge dobler kraft-produksjonen de neste 15 årene.

Strømprisene skal ned. Arbeiderpartiets mål er at det skal være lavere energipriser i Norge enn i Europa og at ren og rimelig energi fortsatt skal være et konkurransefortrinn for Norge.

Det skal sikres nasjonal kontroll og eierskap til våre felles energi- og naturressurser.

Opprydding

En opprydding i strømsalgbransjen er også vedtatt. Ap sier ikke hvordan dette skal gjøres, men det heter at de vil regulere strømsalgselskapene sterkere. Til TV 2 sier energiminister Terje Aasland at det er viktig at forbrukerne vet hva de kjøper og at det skal være mulig å sammenligne strømavtaler.

– Det skal være enkelt å orientere seg som strømkunde. De skal vite hva de kjøper. Det skal også være forståelig for kundene. Vi vil ha vekk de som ikke følger spillereglene. I dag er det for mange av dem som bryter de reglene som er i dag. Det kommer en opprydding i bransjen, sier Aasland.

NESTLEDER: Næringsminister Jan Christian Vestre har ledet redaksjonskomiteen som har sett på strømsituasjonen. Fredag ble han valgt til ny nestleder i Ap. Foto: Torstein Wold / TV 2
NESTLEDER: Næringsminister Jan Christian Vestre har ledet redaksjonskomiteen som har sett på strømsituasjonen. Fredag ble han valgt til ny nestleder i Ap. Foto: Torstein Wold / TV 2

I vedtaket fra landsmøtet sies det også at når det bygges ut vindkraft på land skal vertskommunene sitte igjen med større andel av verdiskapingen.

Og så åpner landsmøtet forsiktig opp for ny kunnskap om alternative energiformer, som for eksempel kjernekraft.

Elektrifisering av sokkelen er et vanskelig tema det har vært og er stor uenighet om. Her har partiet vedtatt at dette skal skje på en måte som ikke svekker fastlandsindustriens konkurransekraft og muligheter for omstilling og vekst. Elektrifisering bør fortrinnsvis gjennomføres parallelt med en storstilt utbygging av havvind som også kan bidra til å styrke kraftsystemet på land, heter det i resolusjonen om energipolitikk som landsmøtet vedtok.

Velferd

På landsmøtet har det vært en lang diskusjon om arbeidslinja og hva dette innebærer. Nå har partiet vedtatt at «arbeid er veien ut av fattigdom. Arbeid betyr mye mer enn inntekt – arbeid gir trygghet, frihet, fellesskap og tillit til hverandre. Den handler om å gi folk mulighet til arbeid. Om å stille krav, og å stille opp,» som det står i resolusjonen om velferd og trygghet.

Det heter også at når arbeid viser seg å ikke være mulig skal folk ha trygghet for at de vil få varig økonomisk støtte til et godt og verdig liv.

Alle skal ha trygghet for å få hjelp av velferdsstaten når det trengs,

NY NESTLEDER. Kunnskapsminister Tonje Brenna har ledet en av to resolusjons-komiteer som la fra sju resolusjoner, der de aller fleste ble vedtatt enstemmig. Foto: Torstein Wold / TV 2
NY NESTLEDER. Kunnskapsminister Tonje Brenna har ledet en av to resolusjons-komiteer som la fra sju resolusjoner, der de aller fleste ble vedtatt enstemmig. Foto: Torstein Wold / TV 2

Arbeiderpartiets mål er at nivået på trygdeytelsene sikrer at folk kan leve anstendige liv. Partiet vil også gjennomgå satsene for livsopphold for å sikre at de gir et grunnlag å leve av.

Partiet er mot det de kaller en kommersialisering av velferds-tjenester.

Arbeiderpartiets ungdomsparti, AUF, har også vunnet gjennom med sin hjertesak: Fraværsgrensa skal skrotes.

– Vi er skikkelig stolte og glad for at vi skal erstatte dagens fraværsgrense. Det er et historisk gjennomslag for AUF, sier AUF-leder Astrid Hoem til TV 2.

Trygge lokalsamfunn

Arbeiderpartiet mener politiet må prioritere etterforskning av vold og voldtekts-saker høyere enn i dag. Og de kom også med et stikk til de siste dagers diskusjon om politiets rolle. De har nemlig vedtatt en tekst som omtaler kulturen i politiet. Det heter:

«En forutsetning for et godt politi, er en god politikultur. Det er derfor viktig at å sørge for et varslingsombud og en mer åpen kultur for å varsle om kritikkverdige forhold i politiet.»

Arbeiderpartiet har også vedtatt å få på plass lyd- og bildeopptak i domstolene.

GJENVALGT. Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær fredag ettermiddag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
GJENVALGT. Kjersti Stenseng ble gjenvalgt som partisekretær fredag ettermiddag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Internasjonalt

I uttalelsen om internasjonale forhold i en stadig mer usikker verden har man også sett at Norge kan være sårbart. Partiet vil derfor at folkestyret må beskyttes, for eksempel mot utenlandsk påvirkning gjennom fordekt finansiering av norske partier.

Mange har vært opptatt av krigen i Ukraina og landsmøtet har vedtatt at Russlands folkerettsstridige angrepskrig utfordrer alt partiet står for. «Vi må derfor gjøre det vi kan for å støtte Ukrainas frihetskamp. Det skal ikke være sånn at den sterkeste rett gjelder og at ulovlige angrepskriger lønner seg. Et slikt utfall vil kunne få svært alvorlige konsekvenser, både i Europa og andre steder i verden,» heter det i resolusjonen fra landsmøtet.

TETT KONTAKT. LO er en del av Arbeiderparti familien, her representert med en god klem mellom Ap og leder i LO. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
TETT KONTAKT. LO er en del av Arbeiderparti familien, her representert med en god klem mellom Ap og leder i LO. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Forsvar og sikkerhet

Norge trenger et sterkt forsvar tilpasset den nye situasjonen, moderne utrustet og med høykompetent personell, mener Arbeiderpartiet. De vil ha en politikk som skal sørge for at vi har et sterkt forsvar som vil ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier.

Det betyr at partiet vil prioritere økte bevilgninger til Forsvaret, selv om det vil kunne ha innvirkning på andre satsningsområder.

Regjeringens konkrete og ambisiøse forpliktelse til at Norge skal innfri NATOs to-prosentmål innen 2026 innebærer en historisk satsning på Norges forsvar, skriver Ap i sin resolusjon om forsvaret.

I en urolig verden handler det også om å være selvforsynt med det meste. Partiet vil derfor etablere beredskapslagring for korn og såfrø, og bedre virkemidlene for tørking og lagring av korn.

ORDSTYRER. Stortingspresident Gharahkhani har vært ordstyrer under landsmøtet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
ORDSTYRER. Stortingspresident Gharahkhani har vært ordstyrer under landsmøtet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Samferdsel

Arbeiderpartiet viderefører politikken om en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. I tråd med klima-ambisjonene vil de også stille miljøkrav i offentlige anskaffelser i veisektoren. Partiet vil også støtte etablering av ladestasjoner for tyngre kjøretøy.

Landsmøtet vil også at man skal stoppe oppsplittingen av jernbanesektoren ved å fortsatt si nei til konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.

De vil også gradvis innføre et nasjonalt ungdomskort som gir lavere priser for unge, lærlinger og studenter i hele landet. I vedtaket heter det også at storbyene i større grad enn i dag må få lokal handlefrihet til å gjøre tilpasninger for å begrense trafikk og få flere til å benytte seg av gange, sykkel og kollektiv.

Partiet har også innsett at en flypassasjeravgift ikke fungerer etter hensikten. De vil derfor erstatte dagens flypassasjeravgift med en avgift som har reell klimaeffekt og bedre geografisk profil, slik at distriktsarbeidsplasser og rutetilbud ikke rammes urimelig slik som nå, mener Ap.

GJENVAGT. Også partileder Støre ble gjenvalgt, etter innstilling fra valgkomiteens leder, LO-leder Hessen Følsvik Foto: Torstein Wold / TV 2
GJENVAGT. Også partileder Støre ble gjenvalgt, etter innstilling fra valgkomiteens leder, LO-leder Hessen Følsvik Foto: Torstein Wold / TV 2

Klisjéer

Ellers er de sju resolusjonene partiet har vedtatt ikke fri for klisjéer. Hvis man definerer en klisjé som noe det vil være meningsløst å være imot, finnes det mange eksempler.

F.eks. heter det i en av resolusjonene at «næringsutvikling og industri er knyttet tett opp til samferdselssektoren og må i mange tilfeller sees i sammenheng.»

Dette må vel sies å være en typisk klisjé. Det blir i hvert fall vanskelig å finne noen som vil argumentere imot dette. De som vil finne flere selvfølgeligheter kan gå inn på partiets hjemmesider, der all vedtatt politikk ligger tilgjengelig