KLAGE: Oslo universitetssykehus så seg nødt til å sende inn en klage på Institutt for spiseforstyrrelser, Villa Sult, etter å ha mottatt en alvorlig syk pasient. Foto: Sverre Saabye / TV 2
KLAGE: Oslo universitetssykehus så seg nødt til å sende inn en klage på Institutt for spiseforstyrrelser, Villa Sult, etter å ha mottatt en alvorlig syk pasient. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Alvorlig varsel mot Villa Sult: – Kunne endt fatalt

Pasienten skulle få behandling for spiseforstyrrelser, men ble bare sykere og sykere. Så gikk alarmen hos sykehuset.

Det er vinteren 2021, og en alvorlig spiseforstyrret pasient blir innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS).

Behandlerne som tar imot pasienten, mistenker at noe ikke stemmer med behandlingen vedkommende har mottatt frem til nå.

Vekttall på MMS, sykdomsforløp som forverret seg og fraværende behandling var bare noe av det som fikk alarmklokkene til å gå ved sykehuset.

Barne- og ungdomsklinikken sender derfor en klage på behandlingen pasienten deres har mottatt, til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Seksjonsleder Vibeke Gagnum ved sosialpediatrisk seksjon ved barne- og ungdomsklinikken på OUS bekrefter overfor TV 2 at de har meldt om bekymring rundt et konkret pasientforløp knyttet til den private helsetjenesten Villa Sult.

– Dette gir ikke grunnlag for å si noe generelt om behandlingen som gis ved institusjonen. Vi ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til denne saken, sier Gagnum videre.

TV 2 har fått innsyn i en rekke dokumenter som beskriver alvorlig svikt i behandlingen av en yngre pasient.

BEHANDLING: Villa Sult holder til i en herskapelig villa på Frogner i Oslo. Der tar de i mot pasienter og gir behandling for spiseforstyrrelser. Foto: Sverre Saabye
BEHANDLING: Villa Sult holder til i en herskapelig villa på Frogner i Oslo. Der tar de i mot pasienter og gir behandling for spiseforstyrrelser. Foto: Sverre Saabye

I klagen skriver de ansvarlige behandlerne ved OUS blant annet:

«Vi vurderer at de har fulgt en pasient med en alvorlig psykiatrisk diagnose, uten å gi forsvarlig utredning, behandling og oppfølging.»

Sendte vekttall på MMS

Det aktuelle behandlingsstedet heter Villa Sult og ligger på Frogner i Oslo. Villa Sult beskriver seg selv som et institutt for spiseforstyrrelser og ble etablert som en ideell stiftelse av Pål Georg Gundersen og Finn Skårderud i 2014.

Villa Sult får ingen offentlige støtte, men lener seg i stor grad på samarbeidspartnere og donasjoner.

I klagen fra OUS kommer det frem at pasienten selv fikk ansvar for å melde om egen vektutvikling via bilder av vekttall på SMS til en behandler ved Villa Sult.

Har du et tips?

Hei! Vi jobber med helsestoff i TV 2. Har du innspill til denne saken?

Ta kontakt med helse@tv2.no

«Dette er ikke et ansvar en så alvorlig syk pasient er skikket til å ha. Vedkommende har heller ikke vært i stand til å gi korrekte tilbakemeldinger på dette», skriver sykehuset i sitt varsel.

Ble dårligere og dårligere

Slik OUS vurderer det, ble pasienten gjennom behandlingsløpet ved Villa Sult bare dårligere og dårligere. I tillegg mener sykehuset at pasientens psykiske tilstand forverret seg.

Til tross for dette, mente legene på OUS at behandlingen ikke ble justert eller intensivert.

«Vi mener bestemt at resultatet av behandlingen kunne ha blitt fatalt», skriver legene.

SLO ALARM: Legene på Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus slo alarm etter at pasienten kom til dem. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
SLO ALARM: Legene på Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus slo alarm etter at pasienten kom til dem. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Etter å ha blitt gjort kjent med det OUS beskriver som mangelfull behandling, så de seg nødt til å sende en alvorlig bekymringsmelding til Statsforvalteren.

«Vi er bekymret for at lignende kan skje med andre pasienter», skriver legene avslutningsvis.

Manipulasjonen

Fire dager etter at klagen fra OUS ble sendt, opprettet Statsforvalteren i Oslo og Viken en tilsynssak på Villa Sult.

Samme dag fikk den aktuelle pasienten beskjed om at det var opprettet sak.

Jeg aksepterte at pasienten veide seg alene og sendte bilde av aktuell vekt til meg, vel vitende om at denne modellen åpnet for mulig manipulasjon.
Ansvarlig behandler ved Villa Sult

Pasienten tok imidlertid aldri kontakt med Statsforvalteren for å komme med sine kommentarer til sin opplevelse ved Villa Sult.

TV 2 kjenner ikke identiteten til den aktuelle pasienten.

Etter at tilsynssaken ble åpnet, ba Statsforvalteren Villa Sult om å svare på en rekke spørsmål. Blant annet ble ansvarlig behandler bedt om å redegjøre for sine vurderinger i saken.

Behandleren skriver at det allerede ved første konsultasjon ble satt fokus på å etablere en ukentlig kontroll av vektutviklingen.

Ifølge behandler motsatte pasienten seg at andre skulle være med på veiingen.

«Jeg aksepterte at pasienten veide seg alene og sendte bilde av aktuell vekt til meg, vel vitende om at denne modellen åpnet for mulig manipulasjon», skriver ansvarlig behandler.

DROP-IN: Pasienten kom først til Villa Sult gjennom deres dropin-tilbud og startet deretter et vanlig behandlingsforløp. Foto: Arkiv
DROP-IN: Pasienten kom først til Villa Sult gjennom deres dropin-tilbud og startet deretter et vanlig behandlingsforløp. Foto: Arkiv

Etter noe tid ble det avdekket at pasienten hadde manipulert vekten som ble sendt inn.

Det endte til slutt med at ansvarlig behandler selv tok initiativ til å legge inn pasienten på sykehus.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle behandleren. Vedkommende har ikke besvart våre henvendelser. Behandleren jobber ikke lengre ved Villa Sult.

«Stort skadepotensiale»

Etter over et år med undersøkelser og korrespondanse frem og tilbake mellom Statsforvalteren og Villa Sult ble det konkludert med at Villa Sult hadde brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

Statsforvalteren mente pasienten verken fikk forsvarlig utredning, behandling eller oppfølging.

«Skadepotensiale var, etter vår vurdering, stort og innebar risiko for forverret prognose som følge av alvorlig spiseforstyrrelse», skriver Statsforvalteren.

Helsedirektoratet har utviklet en nasjonal veileder for hvordan man skal behandle barn og unge med spiseforstyrrelser. Denne har ikke blitt fulgt i denne saken, skriver statsforvalteren.

Trenger du noen å snakke med?

ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser: Hjelpetelefon 948 17 818 eller på chat her

Spiseforstyrrelsesforeningens hjelpetelefon: 22 94 00 10

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

De mener pasienten ikke fikk god nok somatisk oppfølging hos Villa Sult. Dette innebar blant annet kartlegging av pasientens vekt, høyde og BMI.

Statsforvalteren er også kritisk til at pasienten selv hadde ansvar for å rapportere vekttall på SMS.

«Det er ingen jevnlig somatisk oppfølging i forløpet. Villa Sult har derfor ikke fulgt nasjonale retningslinjer.»

FORSKNING OG BEHANDLING: Instituttet er en rammeorganisasjon for både behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Foto: Sverre Saabye / TV 2
FORSKNING OG BEHANDLING: Instituttet er en rammeorganisasjon for både behandling, forskning, undervisning og utdannelse. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Villa Sult beklager

I de nasjonale retningslinjene står det også at pasientene bør følges opp av et tverrfaglig team og at det skal være medvirkning fra en spesialist.

Det ble imidlertid ikke gjort i denne saken.

Institusjonen får også kritikk for ikke å ha henvist pasienten videre til spesialisthelsetjenesten på et tidligere tidspunkt.

Statsforvalteren mener at pasienten ikke mottok forsvarlig helsehjelp. De ber deretter om en tilbakemelding på hvordan institusjonen skal endre praksis for å bedre pasientsikkerheten.

Villa Sult skriver i sitt svar til Statsforvalteren at de beklager at de har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

Til TV 2 sier faglig direktør Bente Sommerfeldt at de har tatt denne klagen meget alvorlig.

Denne tilsynssaken har vært en viktig anledning for oss til en grundig gjennomgang og forbedring av våre rutiner. Vi kan alltid bli bedre og vi arbeider alltid for å skape en kultur for støtte, hjelp og ikke minst å utvikle kompetente behandlere innenfor feltet, sier Sommerfeldt.

Har gjort flere endringer

I lys av tilsynssaken har Villa Sult innført nye rutiner og revidert og forbedret allerede etablerte rutiner, opplyser de selv til Statsforvalteren.

Daglig leder ved Villa Sult skriver til Statsforvalteren at de alltid har hatt utstrakt tverrfaglig samarbeid, men at dette nå vil bli journalført på en bedre måte.

I tillegg er det fra 1. juli 2022 bare psykiatere, psykologer og psykologspesialister som kan være behandlingsansvarlige.

Til TV 2 utdyper Sommerfeldt at følgende tiltak er iverksatt på Villa Sult i lys av tilsynssaken:

  • Samarbeidet og ansvaret med pasientens fastlege har blitt tydeliggjort.
  • Bedre rutiner ved ferieavvikling/ opphold i behandlingen er iverksatt.
  • Skriftlige prosedyrer for behandling av pasienter er gjennomgått, oppdatert og justert.

Det er også laget nye rutiner for somatiske undersøkelser ved å stille tydelige krav til samarbeid og understreke fastlegens ansvar for somatisk oppfølging.

TILTAK: Villa Sult skriver til Statsforvalteren at de har innført en rekke tiltak i lys av tilsynssaken. Foto: Sverre Saabye / TV 2
TILTAK: Villa Sult skriver til Statsforvalteren at de har innført en rekke tiltak i lys av tilsynssaken. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Villa Sult skriver også at de har endret prosedyren om når og hvordan man skal involvere spesialisthelsetjeneste i pasientforløpet.

Etter å ha gjennomgått de nye tiltakene og dokumentasjonen fra Villa Sult valgte Statsforvalteren å avslutte tilsynssaken i november 2022.

«Vi vurderer at dere har rettet opp svikten og sikret at praksis er endret i tilstrekkelig grad.»

Statsforvalteren bekrefter at det per dags dato ikke foreligger andre tilsynssaker på instituttet.