Låneskandalen:

Forsvarsdepartementet refser NSM i hittil ukjente eposter

Forsvarsdepartementet slo alarm om «total mangel på informasjon» om flytteprosessen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

OMSTRIDT: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal flytte til nye lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
OMSTRIDT: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal flytte til nye lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Forsvarsdepartementet reagerte kraftig da de ble kjent med at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) planla å flytte fra Havnelageret på Langkaia i Oslo. 

Det kommer fram i hittil ukjente eposter som TV 2 nå har fått innsyn i. 

I en intern epost datert 26. april 2023 skriver avdelingsdirektøren i Forsvarsdepartementets IKT-avdeling at han er «svært misfornøyd» med måten NSM har kjørt flytteprosessen på. 

«FD IKT ble ikke varslet av NSM om at de planla å flytte fra Langkaia, og det har vært total mangel på informasjon under hele prosessen», skriver han.

Fryktet skadevirkninger

Dagen etter, 27. april 2023, blir kritikken videreformidlet til Justis- og beredskapsdepartementet. 

«Som det framgår av svaret fra FD IKT har ikke vært noen dialog knyttet til konsekvenene av flytting. Vi ser alvorlig på at NSM i denne saken later til å ha iverksatt flytting uten noen forutgående vurdering av hvilke skadevirkninger dette vil kunne få», skriver Forsvardepartementet i eposten til Justis- og beredskapsdepartementet. 

SAMLOKALISERT: NSM og Forsvarsdepartementets IKT-funksjon har begge holdt til i Havnelageret på Langkaia i Oslo. Her er bygningen sett fra Operaen. Foto: Truls Aagedal / TV 2
SAMLOKALISERT: NSM og Forsvarsdepartementets IKT-funksjon har begge holdt til i Havnelageret på Langkaia i Oslo. Her er bygningen sett fra Operaen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I eposten skriver Forsvarsdepartementet også at det er «særlig bekymringsfullt at flyttingen har skapt en kunnskapsflukt» fra Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). 

NSM og Forsvarsdepartementets IKT-funksjon var på dette tidspunktet samlokalisert på Langkaia. 

Advarte mot flyttingen 

Epostene gir et nytt innblikk i hvordan Forsvarsdepartementet over tid advarte mot NSMs flytteplaner. 

Allerede i et brev sendt 26. januar 2023 skrev Forsvarsdepartementet at samlokaliseringen på Langkaia hadde gitt «en rekke positive effekter», og at de to miljøene på flere områder er tett sammenknyttet. 

Forsvarsdepartementet skrev i dette brevet konsekvensene av flyttingen framsto som «mangelfullt utredet»: 

«FD er bekymret for at samarbeidet med forsvarssektoren dermed blir skadelidende ved NSMs utflytting fra Langkaia.»  

Brevet ble sendt fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet 26. januar 2023. Det ble omtalt av TV 2 første gang 16. januar i år. 

KRITISK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har vært klar på at NSMs låneavtaler var ulovlige. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
KRITISK: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har vært klar på at NSMs låneavtaler var ulovlige. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette er saken

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området.

NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver.

Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu.

Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022.

En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag.

Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet.

NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Låneskandale

Det er i forbindelse med granskingen av låneskandalen i NSM at dokumentene har nådd offentligheten. 

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av på dagen da det ble offentlig kjent at NSM i forbindelse med flyttingen til Fornebu hadde inngått ukjente låneavtaler på 200 millioner kroner fra den John Fredriksen-eide private utleieren Norwegian Property. 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har for sin del karakterisert lånet som grunnlovsstridig og et brudd på statens budsjettregler. 

TV 2 har bedt NSM om en kommentar til de nye opplysningene som er kommet fram. NSM viser til at saken nå gjennomgås av et eksternt utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem. 

– NSM skal sørge for å gjøre all nødvendig og relevant informasjon tilgjengelig for utvalget. Når det gjelder spørsmål knyttet til utvalgets gjennomgang, må vi som tidligere nevnt avvente utvalgets arbeid før vi kommenterer det, skriver fagdirektør Andreas Skjøld-Lorange i en epost til TV 2. 

Når det gjelder bekymringen for kunnskapsflukt fra NCSC, svarer avdelingsdirektør Martin Albert-Hoff slik: 

– Det er stor konkurranse om den kompetansen NCSC har behov for. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. NCSC er på plass på Fornebu og har vært operative siden vi flyttet.