#

2SITERT

Høiere viten?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viste de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, på en pressekonferanse om forebyggende tiltak på tobakksområdet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar
Advokat Jon Wessel-Aas hevder helseminister Bent Høie motsier sine «egne» forskere.

Regjeringens forslag om såkalte standardiserte innpakninger av tobakksvarer, ble vedtatt som lov av Stortinget for et snaut år siden. I Norge, der det allerede er forbudt å markedsføre tobakk på noen måte, herunder ved å ha varene fremme synlig i butikk, og der store deler av emballasjen er viet til påbudte helseadvarsler, innebærer den siste lovendringen at produsentene forbys å overhodet bruke sine varemerker/logoer i markedet.

Lovendringen er juridisk omstridt. Det er reist spørsmål om forbudet mot overhodet å bruke varemerker/logoer på lovlige varer, er et uforholdsmessig inngrep i handelsfriheten og varemerkerettigheter. Det verserer allerede søksmål om dette i Norge, der snusprodusenten Swedish Match har saksøkt staten.

I et debattinnlegg i den forbindelse, på TV 2.no, 28. september i år, fremmet helseminister Bent Høie og generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel følgende påstand:

«Standardiserte innpakninger tar [tobakksforebygging] et skritt videre, og vi vet det virker».

Denne påstanden ble gjenstand for nærmere granskning av redaksjonen i Faktisk.no, som publiserte sin gjennomgang 13. november i år. Etter å ha gjennomgått tilgjengelig forskning, samt å ha snakket med de forskerne i Folkehelseinsituttet som har fått ansvar for å utrede og evaluere innføring av standardiserte tobakkspakninger i Norge, var konklusjonen at det ikke finnes vitenskapelig dekning for Høies og Ryels kategoriske påstand.

Til tross for at Høies «egne» forskere overfor Faktisk.no sier at og begrunner hvorfor tilgjengelig forskning ikke gir grunnlag for å slå fast at tiltaket vil ha ønsket effekt, fastholder Høie sin påstand overfor Faktisk.no. Han uttaler i den forbindelse blant annet følgende:

«Jeg står fullt inne for min uttalelse om at standardiserte tobakkspakninger virker. Domstoler i flere land har slått fast at dette er et effektivt og relevant tiltak. Jeg synes det er overraskende at Faktisk.no mener de er i stand til å vurdere dette bedre enn rettssystemet».

Dette er oppsiktsvekkende.

For det første underslår han med denne uttalelsen at Faktisk.no har basert sin gjennomgang av forskningen blant annet på hva Folkehelseinstituttets forskere på feltet mener at man kan utlede av denne forskningen. Det er dermed ikke Faktisk.no han mener å vite bedre enn, det er - faktisk - sine «egne» forskere han motsier.

For det annet fremstiller han det som om domstoler som har behandlet saker om standardiserte tobakkspakninger, har konkludert med at det er vitenskapelig bevist at tiltaket virker – som om domstolene plutselig har påtatt seg rollen som vitenskapens overdommere. Det har de selvfølgelig ikke. I disse sakene er ikke temaet for domstolene hvorvidt det er vitenskapelig bevist at et slikt tiltak vil føre til at færre mennesker vil bruke tobakk. Temaet er enkelt sagt hvorvidt det samlet sett er forholdsmessighet mellom inngrepet i handelsfriheten og inngrepets formål, i dette tilfellet å redusere forbruket av tobakk i samfunnet. I denne vurderingen inngår en rekke momenter i samspill. I hvilken grad inngrepet – tiltaket – er egnet til å fremme dets anførte mål, er ett av momentene. Men her overlates staten en god del politisk skjønn, som domstolene ikke overprøver, så fremt tiltaket ikke fremstår som åpenbart uegnet.

Man kan være juridisk uenige om holdbarheten av tiltaket etter gjeldende rett. Det kan domstolene løse. Man kan også være politisk uenig om tiltakets egnethet. Det er imidlertid lite tillitvekkende at en statsråd postulerer viten som det ikke er dekning for i tilgjengelig forskning, og som dertil forkaster hva hans «egne» forskere sier om denne forskningen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook