Det ble besluttet i statsråd fredag.

– Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en pressemelding.

Dette betyr at lagmannsretten vil få en annen sammensetning, og skal fra nå av være en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

– Lekdommerelementet vil fremdeles stå sterkt, men det ivaretas på en bedre måte. Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier Amundsen.

Saker som er anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge gammel ordning med en jury, mens saker som ankes etter denne datoen vil bli behandlet i den nye meddomsrett-ordningen.

Etter 31. desember vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett.

Juryordningen, der en sivil jury bestående av 10 personer dømmer i straffesaker som kan medføre strengere straff enn 6 års fengsel, ble innført i Norge i 1887.

Ordningen har måttet tåle mye kritikk, blant annet i forbindelse med frikjennelser i voldtektssaker.