Her er Aps 18 skoleløfter:

Støre lover 3000 flere lærere

Arbeiderpartiet lover at kommunene skal få penger til 2000 ekstra lærerstillinger, i tillegg til 1000 som trengs for å imøtekomme økende elevtall.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kampen om skolepolitikken er i gang. Mens Høyre presenterte 11 tiltak for en bedre skole i forrige uke, kom Arbeiderpartiet i dag med 18 tiltak.

Jonas Gahr Støre og Trond Giske presenterte det Arbeiderpartiet kaller «Skoleløftet».

– Det er den mest ambisiøse skolepolitikken Arbeiderpartiet har lagt fram noen gang, sa Trond Giske på pressekonferansen.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal sier til TV 2 at det aller viktigste forslaget er at de vil gi elevene flere lærere og styrke den tidlige innsatsen i barnehage og skole.

Han sier imidlertid at mange av forslagene er uklare, og vanskelig å vurdere.

– Det er for eksempel uklart hva Ap mener med intensivundervisning. Jeg er også skeptisk til Aps lese-, skrive og regnegaranti, ettersom det ikke er mulig å garantere læring, sier Handal.

Tidligere i år kom det fram i en SSB-rapport at det er enorme forskjeller på hvor mye de ulike skolene klarer å lære elevene. De to største partiene krangler om hva som skal til for å utjevne det.

Det tydeligste skillet mellom Ap og Høyre i skolepolitikken er at Ap har fokus på antall lærere, mens Høyre er tydelige på at de vil heve kvaliteten på lærerne.

Her er tiltakene:

Tidlig innsats

1. Lese-, skrive-, regnegaranti: Sikre alle elever tidlig hjelp og gi intensivundervisning til de som sliter, slik at alle kommer på et godt nivå i lesing, skriving og regning. Skolene skal ha egne spesialister og tilgang på spesialteam som bidrar til at garantien innfris. Spesialundervisning må settes inn tidligere, og byråkratiet må reduseres. God overgang mellom barnehage og skole skal bidra til at elevene får riktig hjelp fra første skoledag.

2. Kvalitet og kompetanse i barnehagen. Innføre en bemanningsnorm som sikrer voksentetthet og 50 prosent barnehagelærere. Utvide retten til barnehageplass og stille like krav til private og kommunale barnehager. Fjerne kontantstøtten og stimulere til barnehage blant innvandrerbarn med lav deltakelse.

3. Reformere SFO. Gjøre skolefritidsordningen om til en aktivitetsskole i hele landet med en nasjonal standard for innholdet og innføre makspris. AKS kan blant annet gi enda mer tid til kultur, fysisk aktivitet og tettere oppfølging av elever med særskilte utfordringer.

Flere lærere

4. 3000 flere lærere. Vi vil gi kommunene rammer for 2000 ekstra undervisningsårsverk ut over de om lag 1000 som trengs for å dekke økende elevtall. Dette for å gjennomføre en norm for lærertetthet, i første omgang for 1. til 4.klasse. Ordningen skal sikre mest hjelp til de som trenger det mest, og at alle opplever lærere med tid til alle elever.

5. Kutte tidstyver. Vi vil kutte tidstyver, fjerne unødvendig byråkrati og rapportering, gjennomføre en tillitsreform og innføre mer konkrete læreplaner med færre og tydeligere mål.

Og her er Høyres 11:

 • Innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Hjelpen skal komme når den trengs, ikke når det er for sent.
 • Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.
 • Tilby 2500 lærere plass på en ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring.
 • Innføre en nedre grense for skolekvalitet og pålegge skoleeiere som har for dårlige skoleresultater over tid, nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.
 • Sette i gang en nasjonal dugnad for leselyst og støtte opp med en søkbar tilskuddsordning for "Leselyst". Alle barn bør bli lest for minst en time i uken.
 • Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdanningsesløpet, blant annet gjennom å stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.
 • Fortsette å prioritere tiltak mot mobbing og sikre en god implementering av nytt regelverk med nulltoleranse.
 • Sikre 20 minutters matpause for alle elever i barneskolen.
 • Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.
 • Innføre en kommunal plikt til å "banke dører" – drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.
 • Lovfeste en samarbeidsplikt mellom barnehage og skole for å sikre en god overgang.

6. Flere yrkesgrupper i skolen. Vi vil styrke kommunenes mulighet til å sørge for nok voksenpersoner i ulike yrkesgrupper i skolen, som barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Dette vil både gi elevene mer hjelp og gi lærerne tid til å være lærere.

Utdanning og ledelse

7. Forbedre lærerutdanningen. Innenfor en 5-årig masterutdanning for lærere vil Ap ha mer praksis, mer pedagogikk og en mer intensiv opplæring. Vi vil også gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for å rekruttere flere lærere.

8. Mer etter- og videreutdanning. Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere, utvide til flere fag og styrke kompetansebygging i tidlig innsats. Gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte som underviser i skolen.

9. God skoleledelse og skoleeierskap. Kommunene skal være gode skoleeiere. Vi vil styrke skolefaglig kompetanse på alle nivåer, og skoleledere skal være tydelige ledere i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Vi vil stille klare krav til kvalitet i skolen og sørge for tett oppfølging av skoler og kommuner som sliter.

Skolemiljø

10. Bedre skolehelsetjeneste. Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet. Vi vil utarbeide en strategi for hvordan vi skal nå målet om en tilgjengelig skolehelsetjeneste for alle elever hver dag. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig og møte ungdom på deres premisser og arenaer.

11. Styrket kamp mot mobbing. Etablere beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, og gjennomføre stort kompetanseutviklingsprogram i antimobbearbeid for alle ansatte i skolen.

12. Psykisk helse på pensum. Integrere psykisk helse i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens fysiske og psykiske helse, og gjøre psykisk helse til en del av innholdet i lærerutdanningene.

Mer praktisk

13. Utvikle og dele gode læringsmetoder. Tilrettelegge for en god kultur og system for utvikling og deling av gode undervisnings- og læringsopplegg mellom skolene.

14. Styrke praktisk læring. Innføre «Den praktiske skolesekken» for å la elever lære på en mer praktisk måte og innføre en ny, sjette grunnleggende ferdighet i å utforske og skape.

15. Koding for alle. Innføre koding i skolefagene og øke lærernes IKT-kompetanse, gjennom å utvikle og gjennomføre en nasjonal plan for digitalisering i skolen.

Yrkesfag

16. Flere læreplasser. Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass gjennom forpliktende avtaler med arbeidslivet. Vi vil stille sterkere krav til at kommuner og helseforetak tilbyr praksis- og læreplasser, og øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster.

17. Innføre praksistilskudd. Få på plass en ordning med praksistilskudd slik at flere elever får lære gjennom praksis fra første skoleår i videregående opplæring.

18. Et utstyrsløft. Ap vil oppdatere utstyr slik at opplæringen på yrkesfagene blir mer relevant for det arbeidslivet elevene vil møte.