Høyre, Frp, KrF og Venstre er blitt enige om å flytte på rundt 400 millioner kroner i de mest harmoniske forhandlingene om budsjett i denne fireårsperioden.

Partiene presenterte avtalen på Stortinget klokken 10 onsdag.

Prioriterte fattigdomsbekjempelse

Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima.

– Vi har en ramme på rundt 400 millioner kroner, hvilket er på nivå med tidligere år, sa finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i Kristelig Folkeparti.

Dette er noen av tiltakene som er prioritert i forhandlingene:

 • Inntektsgrensen for rett til gratis barnehage øker fra 426.000 til 450.000 kroner. Dette vil gi flere barnefamilier med lav inntekt rett til gratis barnehageplass.
 • Et øremerket tilskudd til sommerleire for familier med rusproblemer økes med 25 millioner kroner.
 • Lærlingtilskuddet økes med 1000 kroner.
 • Minstepensjonistene tilgodeses med en liten økning. Gifte og samboende pensjonister får 1000 kroner ekstra fra 1. september.
 • Mer penger til tiltak mot forsøpling i havet
 • Etterforskningskapasiteten til politiet økes når det gjelder etterforskning av vold og overgrep mot barn. Bevilgningene til domstolene blir også styrket.
 • 15 millioner kroner ekstra til omstilling i Andøy kommune.
 • 20 millioner kroner settes av til kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter knyttet til mindreårige, enslige asylsøkere.
 • Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende blir utvidet. Dekningsgraden utvides fra 65 til 75 prosent fra dag 17.
 • X-games får et engangstilskudd på 18 millioner kroner.
 • Det settes av 2 millioner til et sykkelhotell ved Heggedal stasjon.
 • 250 flere studieplasser for IKT.

Blant formålene som får mindre penger er ulike poster det er mindreforbruk på så langt i år. Den største posten er mindre penger til E16 over Filefjell-Øye-Eidsbu og Varpe bru-Smedalsosen, hvor prosjektene er forsinket.

Bruker mindre oljepenger

Da finansminister Siv Jensen presenterte den vårlige budsjettjusteringen i mai, la hun opp til skattekutt på 1,75 milliarder kroner, bygging og rehablitering av 1300 sykehjemsplasser og 500 ekstra tiltaksplasser for å motvirke langtidsledighet.

De fire partiene enige om en avtale innenfor rammene, altså uten at de øker bruken av oljepenger. I budsjettjusteringen la regjeringen opp til å redusere bruken av oljepenger fra 225,6 milliarder til 220,9 milliarder som utgjør 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet.

– Regjeringen foreslo mindre oljepengebruk i revidert budsjett enn i det vedtatte budsjettet. Det har vi fulgt opp. Vi bruker ikke mer penger enn det regjeringen la opp til, fortsetter Syversen.

Terje Breivik, finanspolitisk talsmann i Venstre, beskriver forhandlingene som konstruktive.

– Det som i utgangspunktet var et godt forslag fra regningens side til revideringen av budsjettet, har etter forhandlingene blitt endra bedre på områder som har vært viktige for Venstre, legger han til.