En rapport utarbeidet av Riksrevisjonen som Dagens Næringsliv har fått tilgang til, viser ifølge avisen at verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Regjeringen har kjempet for å hemmeligholde rapporten fordi den også kan få betydning for landets forsvarsevne i en militær konflikt.

– Flere enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan til sammen tilsi behov for å gradere større deler av en tekst eller hele teksten. Forsvarsministeren besvarte spørsmålet om gradering inngående under høringen, opplyser Forsvarsdepartementet til avisen.

Rapporten gir ifølge DN innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli-rapporten.

Rapporten skal ha vært ment for offentliggjøring, men siden den ble hemmeligstemplet, måtte kontroll- og konstitusjonskomiteen la være å stille en rekke spørsmål til både statsministeren, forsvarsministeren, justisministeren, forsvarssjefen og politidirektøren under den åpne høringen om terrorsikring på Stortinget denne uken.

Der uttalte både forsvarssjefen og statsrådene at de har kontroll og vil klare å beskytte objekter, selv om flere av funnene til riksrevisjonen er alvorlige.

De konfidensielle dokumentene DN har, viser ifølge avisen et annet bilde.

Rapporten kan ikke offentliggjøres fordi en terrorist, terrororganisasjon eller en fremmed stat kan bruke opplysningene i rapporten «... siden den avslører svakheter ved politiets og Forsvarets evne til og beredskap for objektsikring med sikringsstyrker og deres forebyggende grunnsikring av egne objekter. Nytteverdien for potensielle motparter sier også noe om skadepotensialet som ligger i å frigjøre denne informasjonen», heter det i korrespondansen mellom Riksrevisjonen og Forsvarsdepartementet.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier til DN at han er uenig i at rapporten skal hemmeligholdes for offentligheten.

– De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende. Etter sikkerhetsloven skal slik informasjon sikkerhetsgraderes og være taushetsbelagt. Forsvarsdepartementet vil derfor ikke kommentere innholdet i sikkerhetsgraderte dokumenter eller saker basert på slike opplysninger, skriver Forsvarsdepartementet i en kommentar.

– Regjeringen har satset mye på samfunnssikkerhet

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) sier torsdag kveld til TV 2 at han ikke kan kommentere opplysninger fra graderte rapporter.

– På generelt grunnlag kan vi si at tilstanden i dag, med hensyn til objektsikring, det være seg både sikringsstyrker og permanent grunnsikring som har vært oppe til diskusjon i det siste, er en helt annen enn den var i 2015, da Riksrevisjonen gjennomførte sine undersøkelser.

– Det du da refererer til er i så fall et øyeblikksbilde fra den gang, mye har skjedd siden det, mange tiltak er satt i verk, og som jeg også gjorde rede for i den åpne høringen, så er vi på en helt annen plass i dag, både med hensyn til å ivareta permanent grunnsikring, men også det å stille opp med sikringsstyrker.

Amundsen avviser at rapporten er holdt hemmelig for å unngå kritikk, og sier at det er en faglig vurdering, ikke en politisk, som ligger bak graderingen.

Aldri hatt bedre beredskap

På spørsmål om hvor godt Norge er forberedt til å håndtere terrorangrep, lik det som skjedde i London onsdag. Amundsen sier at beredskapen i Norge aldri har vært bedre enn den er i dag.

– Men vi kan selvfølgelig aldri gardere oss 100 prosent. Samfunnssikkerhet og beredskap er noe som har blitt vurdert høyt av regjeringen. Vi har satset mye på det, vi har styrket politiet både med mannskaper og økonomisk. Vi har brukt 2,5 milliarder mer på politiet, sier Amundsen.

Han påpeker også at regjeringen har styrket PST, beredskapstroppen og skal kjøpe nye politihelikoptre.

– Det er mye som skjer på dette området, så dette er et område som er godt ivaretatt av regjeringen.

Hva vil du nå si at er den største terrortrusselen her i landet?

– PSTs årlige, åpne trusselvurdering pekt på at det er ekstreme islamister, også i 2017, slik det var året før, så det er fremdeles den samme trusselfaren som vurderes i dag, sier Amundsen.