Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre la mandag frem forslaget til nytt partiprogram for de fire neste årene.

Deres viktigste saker blir ifølge dokumentet arbeid, kunnskap, helse og klima.

– «Alle skal med». Dette er et begrep man kjenner igjen fra Arbeiderpartiets historie, men det har aldri vært viktigere enn nå, sa Støre til TV 2 etter pressekonferansen mandag.

Han sier at vi ser i andre land konsekvensene av at folk blir stående utenfor arbeidslivet og at forskjellene øker.

– Vi er ikke der ennå, men må heller ikke komme dit, sier Støre.

Han påpeker at den sittende regjeringen har kuttet 20 milliarder i skattene over fire år og at mange av de kuttene er Arbeiderpartiet er i mot. De vil øke skattene med 15 milliarder.

– Vi øker skattene, ikke minst fordi vi får flere eldre og må sikre en god eldreomsorg. Vi må også sikre en tidlig innsats i skolen og gjøre mange store ting på teknologi. En mer kompetent befolkning vil skape flere jobber, og vi har også vært for å sette ned skattene for bedriftene. Dette vil skape flere arbeidsplasser.

Et tredje kjønn

– Det er enkelte som ikke anser seg som verken menn eller kvinner, og noen som anser seg som begge deler, sier nestleder i partiet, Hadia Tajik til TV 2.

Hun viser til at både Danmark og Australia og i flere andre land har man valgt å innføre en tredje kjønnskategori.

Nestleder Hadia Tajik overtar forteller om partiets program de neste årene.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Nestleder Hadia Tajik overtar forteller om partiets program de neste årene. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– En utredning må jo avgjøre, sammen med de politiske vurderingene, om det er grunnlag for å gå videre.

Et annet forslag er å åpne for at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.

– Noen barn vokser opp i dag og opplever at de har omsorgspersoner tett på seg som i praksis fungerer som foreldre, men som ikke har noen rettigheter eller plikter. Det kan bety at barnet kan miste arverettigheter og foreldrene kan miste arve- eller velferdsrettigheter. I blant annet Canada har de forsøkt at personer som fungerer som foreldre også kan få juridisk ansvar.

Men når det gjelder tidligere løfter om at tannhelse skulle bli et offentlig ansvar, må Arbeiderpartiet erkjenne at det vil bli for kostbart.

Ikke tannhelse for alle

I det ferske programutkastet som ble presentert mandag, er ambisjonene justert.

– Vi vil gå skrittvis fram og prioriterer dem med svakest tannhelse først, sier programkomiteens leder Hadia Tajik til NTB.

Aps tannløfter har vært en pine for partiet i mange år. Under tiden i regjering ble partiet kritisert av flere fylkeslag for ikke å følge opp vedtaket fra landsmøtet i 2009.

Dissenser

Programutkastet inneholder tre dissenser. AUF er med på dem alle. Den kanskje viktigste knytter seg til Lofoten-kompromisset. Ungdomsorganisasjonen vil ikke at det skal settes i gang konsekvensutredning overhodet i neste periode av blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

AUF-leder Mani Hussaini er også uenig i flertallsinnstillingen fra programkomiteen som ønsker tredelt foreldrepermisjon og økt fedrekvote til 14 uker. AUF vil i stedet dele permisjonen i to, der de ni første ukene forbeholdes mor som en særordning i forbindelse med fødsel, og resten deles i to like deler mellom mor og far.

Den siste dissensen knytter seg til KRLE-faget i skolen, der AUF vil fjerne "K"-en og utvikle religions- og livssynsfaget til et mer "inkluderende fag". Anniken Huitfeldt støtter denne dissensen i programkomiteen, som i likhet med resten av programmet blir avgjort av landsmøtet 20.–23. april.

– Vanskelig samarbeid?

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud sier at det er elementer i partiprogramforslaget som kan skape splid med KrF, som er en ønsket samarbeidspartner for Arbeiderpartiet.

– Spørsmålet er jo i hvor stor grad Arbeiderpartiet vil vektlegge disse spørsmålene om de kommer i en forhandlingsituasjon. Dette er sensitive områder overfor KrF?

– Er det et kjedelig, traust program?

– Det er mange overskrifter her, og mange partier er jo enige om målsetningene her. Det blir et spørsmål om virkemiddelbruk.

I forslaget utdypes hver av de fire hovedtemaene:

Arbeid:

Skape nye arbeidsplasser
Arbeiderpartiet mener at gode rammebetingelser vik skape gode rammebetingelser for næringsliv og nye arbeidsplasser.

Kompetansereform for arbeidslivet
– Få samfunn har så gode forutsetninger for å ta i bruk og bygge videre på kompetanse som vi. Arbeiderpartiet vil, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomføre enkompetansereform. Den vil gi den enkelte tydeligere rettigheter, bedriftene og virksomheter flere muligheter og bringe utdanningsinstitusjonene tettere på arbeidslivet, står det i forslaget.

Et trygt arbeidsliv
– Tryggheten er nå truet i deler av arbeidslivet. Vi vilfornye og forsterke arbeidsmiljøloven sammen med partene i arbeidslivet og sikre at faste,hele stillinger forblir hovedregelen i vårt arbeidsliv. Arbeiderpartiet er garantisten for at vi i Norge bekjemper sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Få unge inn i arbeid
Arbeiderpartiet vil fornye ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unge som mottar trygd, og som kan jobbe noe, skal møtes med en forventning om å delta og en jobbgaranti.

Slå ring om det statlige eierskapet
Arbeiderpartiet sier derfor et klart nei til å redusere det statlige eierskapet.

Kunnskap

Styrke fellesskolen
Arbeiderpartiet vil innføre en garanti for støtte til barnas grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Fellesskolen skal også styrkes ved å ansette flere lærere og ved å ha en kommuneøkonomi som gir kommunene anledning til å prioritere skolen.

Toppe laget rundt de yngste
– Vi vil ansette flere yrkesgrupper rundt de yngste elevene, inkludert spesialpedagoger, og styrke samarbeidet mellom dem som jobber i skolen, slik at flere elever får tett og helhetlig oppfølging.

Gi yrkesfagene en viktigere rolle
Mange yrkesfagelever dropper ut av skolen, og om få år vil Norge mangle et stort antall fagarbeidere. Arbeiderpartiet ønsker at skolen og arbeidslivet samarbeider tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet.

Fra SFO til aktivitetsskole
Arbeiderpartiet vil legge om skolefritidsordningen til å bli en aktivitetsskole, med klare krav til innhold og pris.

En mer digital skole
– Programmering, kildekritikk og digital forståelse skal være en del av innholdet. Lærerne skal ha økt kompetanse i bruk av digitale læremidler og ha en pedagogisk kvalitetssikring av læremidlene som skal brukes. Det skal opprettes flere studieplasser innen IKT.

Helse

Styrke vår felles helsetjeneste
– Vi vil redusere helsekøene og ha åpenhet om ventetid, og investere i medisinsk kvalitet og digitalisering. Nye legemidler og behandlingsformer skal tas raskt i bruk.

Sikre alle en god alderdom
Arbeiderpartiet vil at de som ønsker det, skal kunne jobbe lenger. De ønsker at flere eldre kunne bo hjemme og gjennomføre en kvalitetsreform gir trygghet om at alle syke eldre får et godt tilbud. Pårørende og frivillige som ønsker å gjøre en innsats, skal anerkjennes og gis gode rammer.

Raskere hjelp ved psykiske plager
– Vi vil ha lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, fjerne egenandelene hos fastlegen for ungdom opp til 18 år og bidra til at våre unge lærer mer om psykisk helse i skolen. Midlene til skolehelsetjenesten skal øremerkes. Kommunene skal få rom til å ansette flere fagfolk som kan psykisk helse.

Forebygge dårlig helse hos barn og unge
Arbeiderpartiet vil ha et enkelt, sunt måltid og daglig fysisk aktivitet i skolen hver dag for alle barn og unge.

Reformere norsk ruspolitikk
Arbeiderpartiet vil føre en restriktiv, forebyggende og kunnskapsbasert ruspolitikk. Arbeiderpartiet vil gå nye veier for å hjelpe de sykeste ruspasientene, som lett tilgjengelige sprøyterom og heroinassistert behandling.

Klima

Norge skal nå sine klimamål
– Arbeiderpartiet vil lede an i overgangen til et lavutslippssamfunn og sikre at Norge når sine ambisiøse klimamål innen 2030.

Gjennomføre en radikal omlegging av transportsektoren
– Utslipp av klimagasser må reduseres betydelig på alle transportområder. Arbeiderpartiet vil satse på nullutslippskjøretøy, bærekraftig biodrivstoff og fylle- og ladestasjoner i veitransporten. Bedre kollektivtrafikk i de store byene er avgjørende. Nybilsalget fra 2025 skal være basert på biler uten utslipp.

Gjøre norsk industri verdensledende innen bærekraft
Arbeiderpartiet mener at Norge har sterke industrielle miljøer som kan ta globalt lederskap i utviklingen av null- og lavutslippsteknologi. Vil legge til rette for at norsk sokkel kan bli et fremtidig karbonlager for Europa.

Enklere å ta klimavennlige valg

Arbeiderpartiet vil investere mer i sykkel- og gangstier. Vil redusere matsvinn, stille strengere krav til miljømerking av varer.

Utvikle Norges lederskap internasjonalt
– Norge skal bidra til klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland, til rettferdig omstilling og til investeringer i fornybar energi i framvoksende økonomier. Arbeiderpartiet vil at Norge skal bidra høyere kvotepris i EUs kvotesystem og til utvikling av internasjonale virkemidler for utslippsreduksjoner.

(NTB/TV 2)