Staten krever at Jovsset (25) slakter halve reinflokken

Nå kjemper Jovsset (25) fra Kautokeino for å få leve som reindriftssame inne på Finnmarksvidda.

Vi kjører snøscooter fra riksveg 92 ved Suossjavri inn mot Anarjohkka nasjonalpark.

Gjeter flokken på vinterbeite

Ved Bavtajohkka, seks mil inne på vidda mellom Kautokeino og Karasjok, er vi i Jovsset Anta Sara sitt rike. Her er hans reinflokk på vinterbeite.

– Det her er livet mitt. Det er dette som er det livet jeg vil leve, sier han og søker flokken han skal gjete gjennom kikkerten.

Da den 25 år gamle reineieren for to år siden ble pålagt å halvere reinflokken fra 150 til 75 dyr, sa han bestemt nei og fikk varsel om tvangsslakting. Da gikk han til sak mot staten ved Landbruksdepartementet.

Vil leve som forfedrene gjorde

– Jeg kunne ikke godta at staten skulle skyve meg vekk fra det livet jeg har arvet og det mine forfedre har jobbet med.

Da han i februar i fjor stilte i Indre Finnmark tingrett påsto Jovsset at statens krav om tvangsslakting var ensbetydende med konkurs, og i strid med folkeretten og FNs konvensjon om retten til å dyrke sin kultur. Han vant.

– Da dommen kom. Hvor glad ble du?

– Jeg smilte bredt for meg selv....

– Ja du var her ute?

– Ja, og det gikk flere dager før jeg begynte å tenke at den blir nok anket.

Staten anket, nå starter omkampen

Regjeringsadvokaten gjorde som Jovsset fryktet, og 24.januar starter ankesaken i Hålogaland lagmannsrett. Staten, som i lagmannsretten vil være representert med regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl, ønsker ikke å kommentere en pågående prosess. Jovsset reiser fra Kautokeino til Tromsø for å gjenta at kravet om en halvering reinflokken er et grovt og urettmessig statlig overgrep.

– Kan du overleve på 75 dyr?

– Umulig, og de skjønner nok Landbruksdepartementet og regjeringsadvokatens folk også. Det er sikkert, ja det er helt garantert at de skjønner det.

Det er enighet om at det i flere områder i Finnmark er for mye rein, og staten har lenge overlatt til reindriftsnæringen selv å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget på vidda. Det har ikke vist seg vellykket, og derfor grep staten inn med en såkalt forholdsmessig reduksjon. En slik statlig styrt nedslakting kan nå bety slutten på det liv Jovsset selv ønsker å leve.

Godt begrunnet dom fra tingretten

1.amanuensis i rettsvitenskap ved UIT Norges arktiske universitetet, Ande Somby, mener tingrettens dom er godt begrunnet, og at Jovsset meget vel vil kunne overvinne staten også i lagmannsretten.

– Hans beste kort virker å være urfolksvernet, og det vern grunnloven vil kunne gi, sier han. Lagmannsretten må strekke seg langt om de skal overprøve tingrettens dom og vurderinger.

Taper Jovsset, vil en statlig styrt nedslakting bety slutten på det liv han selv ønsker å leve, som hans forferde har gjort.

– Det at staten sier at de må gripe inn for berge og bevare reindriften er tull. Reindriften har bestått gjennom tidene, av seg selv som en urgammel næring, et urgammelt liv, rett og slett.