TRENGER NYTT DØRSKILT OG NY MAILADRESSE: Både kontoret på Rådhuset og Oslo kommunes nettsider bærer preg av navneskiftet som nå er stemplet som ulovlig. Foto: Skjermdump, Oslo kommune/Kjetil Løset, TV 2
TRENGER NYTT DØRSKILT OG NY MAILADRESSE: Både kontoret på Rådhuset og Oslo kommunes nettsider bærer preg av navneskiftet som nå er stemplet som ulovlig. Foto: Skjermdump, Oslo kommune/Kjetil Løset, TV 2

Vraker Ap-Raymonds drøm om «byregjering»

Kommunaldepartementet slår fast at det er i strid med kommuneloven.

Oslo bystyres vedtak om å endre navn på byrådet i hovedstaden til «byregjering» er ulovlig. Det fastslår juristene i kommunaldepartementet i et brev til Oslo kommune.

Byrådsleder Raymond Johansen sier til TV 2 at han selvfølgelig vil rette seg etter Kommunaldepartementets nei.

– Så må jeg si at jeg hadde bestemt meg, uavhengig av om kommunalministeren hadde kommet med dette brevet eller ikke, for at vi droppet denne saken, sier Johansen til TV 2.

Ulovlig navneendring

Allerede samme dag som det rødgrønne byrådet i Oslo overtok makten etter valget i fjor høst, sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til TV 2 at planene var i strid med kommuneloven.

– Det er ulovlig. Det er fastsatt i loven hva disse organene heter. Det å bruke andre betegnelser på dem er i strid med loven og det er svært uheldig fordi det skaper forvirring for dem som ikke kjenner de lokale forhold, sa Bernt til TV 2.

Likevel fremmet byrådet forslag om navneendring, som ble vedtatt av et knapt flertall i Oslo bystyre. Under debatten ble det harselert kraftig med Johansens planer om å oppgradere sin egen tittel. Forslaget ble fra talerstolen karakterisert som det mest pompøse siden Julius Cæsar.

For mye støy

På spørsmål om ikke Johansen og byrådet burde sjekket grundigere før de lanserte navneskiftet, svarer byrådslederen at de sjekket med kommuneadvokaten.

– De ga oss kloke råd. Jeg fulgte dem. Så har Kommunal- og moderniseringsdepartementet endt opp med en annen konklusjon. Men som sagt, uavhengig av denne konklusjonen så hadde jeg allerede gjennom påsken bestemt meg for å droppe denne saken, sier Raymond Johansen mandag.

– Hvorfor det?

– Fordi det var mye støy, det tok fokus vekk fra politikk og saker. Min eneste begrunnelse var å klargjøre hvem som hadde ansvaret for hva. De ti siste årene har det stått på kommunens hjemmeside at for å forklare hva et byråd er, så er det som å sammenligne med en regjering. Vi ønsket å gjøre det, men det har ikke gått og nå går vi videre og håper å få fokus på saker og politikk, sier Johansen.

Mye oppmerksomhet

Høyre, Venstre og KrF var alle mot navneendringen ba om såkalt lovlighetskontroll og skal opp til annengangs behandling i Oslo bystyre onsdag. Som en forberedelse til lovlighetskontrollen har Oslo kommune bedt Kommunaldepartementet om en vurdering.

Navnestriden har også vært oppe i Stortinget, der Johansen ble sammenlignet med Marve Fleksnes. Under en debatt i stortingssalen fastslo kommunalminister Jan Tore Sanner (H) at landet allerede har en regjering og at det ikke er behov for flere.

– Det vil være klokt om byrådet i Oslo foretar en ny vurdering av denne saken, sa Sanner, som dermed langt på vei forskutterte konklusjonen fra departementet.

Ulovlig navneendring

I et brev til byrådslederen i Oslo fastslår juristene i deparementet at «Kommuneloven kun åpner for å bruke betegnelsene kommuneråd eller byråd. Det er etter kommuneloven ikke anledning til å benytte betegnelsen byregjering».

Mens Raymond Johansen har hevdet at det er anledning til å foreta navneendringen, som han mener vil øke språkforståelsen av hva et byråd driver med, er altså juristene i kommunaldepartementet av en helt annen oppfatning.

«Heller ikke reelle hensyn tilsier etter departementets vurdering at det bør være adgang til å kunne benytte andre betegnelser enn kommuneråd og byråd. Etter departementets mening er disse betegnelsene godt innarbeidet og i alle tilfeller mer innarbeidet enn uttrykk som byregjering som er er en ukjent betegnelse på et kommunalt organ. Det er også et hensyn at kommunene bør benytte lovens betegnelser og på den måten bidra til en enhetlig praksis. Det gjør det tydeligere for både folkevalgte og innbyggere å forstå hvilket organ det er tale om og hvilke regler som gjelder», heter det i brevet.

– Nå regner jeg med at det settes punktum for denne saken. Jeg har vært tydelig hele tiden på at det ikke er åpning for å kalle byrådet for byregjering og jeg legger til grunn til at Raymond Johansen nå vil følge kommuneloven, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til TV 2.

Viktig med gjenkjennelse

I mars overleverte det regjeringsoppnevnte kommunelovutvalget sin innstilling med forslag til ny kommunelov.

De foreslår å tydeliggjøre Jan Tore Sanner (H) foreslår å lovfeste hva kommuner kan kalle folkevalgte organer og ikke.

– Vi tror det er viktig at de folkevalgte organene kan kjennes igjen fra kommune til kommune. Derfor foreslår vi å lovfeste navnet på sentrale folkevalgte organ. En by kan kalle et organ byråd i stedet for kommuneråd, men ikke for «byrergjering», sier utvalgsleder Oddvar Flæte.

Ingen nye ordførere

Det nye byrådet i Oslo har også vurdert muligheten for å endre navnene på dagens bydelsutvalg til bydelsstyrer og oppgradere titlene til de 15 bydelsutvalgslederne til «bydelsordførere». I dag er det 428 ordførere og 18 fylkesordførere i Norge.

I brevet skriver Kommunaldepartentet at «det er uheldig hvis andre kommunale tillitsverv tar opp i seg tittelen ordfører. Det vil blant annet kunne skape en unødvendig forvirring om hvem som har hvilke tillitsverv og hvilken kompetanse den enkelte lederen innehar. På denne bakgrunnen vil departementet anta at det ikke er rettslig adgang til å benytte betegnelsen bydelsordfører».