FASTLEGEKRISEN: Underskudd av fastleger og stort press har gjort at mange fastleger skifter jobb. Mange går til det private legeordninger. Fastlege Hans-Christian Myklestul velger å bli værende som fastlege, noe hans pasienter setter stor pris på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
FASTLEGEKRISEN: Underskudd av fastleger og stort press har gjort at mange fastleger skifter jobb. Mange går til det private legeordninger. Fastlege Hans-Christian Myklestul velger å bli værende som fastlege, noe hans pasienter setter stor pris på. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
Fastlegekrisen:

Pasienter med dårlig helse fjernes fra fastlegelister

Tilfeldighetene rår når mennesker med alvorlige helseplager ikke skjermes, men i stedet fjernes fra fastlegelister. – Uakseptabel praksis, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

– Krisen i fastlegeordningen skaper svært stor bekymring blant mange, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Ferske tall TV 2 har fått via Allmennlegeforeningen viser at rekordmange nordmenn, hele 153.190, nå er registrert uten fastlege.

TREND FORTSETTER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) må registrere at ferske tall for mai viser rekordmange nordmenn uten fastlege. Foto: Javad Parsa / NTB
TREND FORTSETTER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) må registrere at ferske tall for mai viser rekordmange nordmenn uten fastlege. Foto: Javad Parsa / NTB

Det siste året har titusenvis av nordmenn mistet sin fastlege. Noen av disse har store helseutfordringer.

Fjerner vilkårlig

– FFO mener man må skjerme pasienter med stort behov for en fungerende fastlege når lister kuttes, sier Elvestad til TV 2.

Men slik er det ikke i dag.

Når det av ulike årsaker er behov for å kutte i pasientlistene til en fastlege, så fjerner Helfo et tilfeldig utvalg av pasienter, uavhengig av helsetilstanden.

Fastlegene selv har ingen styring med dette.

Helfo bekrefter overfor TV 2 at «det tilfeldige uttrekket gjøres av datasystemet» og henviser til fastlegeforskriften som sier at «reduksjon av listen skal skje ved tilfeldig uttrekk.»

Ikke holdbart

– Å fjerne pasienter vilkårlig fra pasientlisten er ikke en holdbar situasjon. FFO mener man må skjerme pasienter med stort behov for en fungerende fastlege når lister kuttes, sier Elvestad.

BEKYMRET: Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er bekymret over utviklingen. Foto: Lars Opstad
BEKYMRET: Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er bekymret over utviklingen. Foto: Lars Opstad

FFOs generalsekretær har forståelse for at arbeidsmengden til fastlegene er for stor og det er behov for å redusere arbeidsmengden.

– Men i de tilfellene en lege reduserer listen er det ingen akseptabel løsning å «fjerne» pasientene vilkårlig gjennom loddtrekning, sier Elvestad.

Elvestad ønsker ikke å krisemaksimere, men sier det haster med å sette inn tiltak for å bremse fastlegekrisen.

– Vi ser at kutt i listene til fastlegen nå får konsekvenser for de gruppene vi representerer. Det er derfor viktig at det gjøres grep for å unngå å ramme de med størst behov for stabil og tett oppfølging fra fastlegen.

Helsedepartementet: – Har forståelse

Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke stille på intervju, statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helsedepartementet svarer derfor på spørsmål sendt til Kjerkol:

Forskning viser at det å ha samme fastlege over tid gir færre legevaktbesøk, færre sykehusínnleggelser og senere død.

– Mener helseministeren at dagens praksis hvor det gjøres tilfeldig uttrekk og hvor pasienter med krevende diagnoser/helsetilstand, ikke skjermes er tilfredsstillende? Og vil du endre praksis?

«Et sentralt mål med fastlegeordningen er å bidra til kontinuitet i forholdet mellom pasient og lege. Dette er viktig for alle pasientgrupper, men kan være spesielt viktig for enkelte pasienter med krevende diagnoser/helsetilstand.

Ordningen med tilfeldig utvelgelse er begrunnet med at det ikke er vedkommende lege som skal bestemme hvilke innbyggere som skal trekkes fra listen og dermed kunne påvirke egen listesammensetning.

Jeg har forståelse for at tilfeldig utvelgelse kan oppleves urimelig for enkelte. Samtidig vil det være krevende å definere i et regelverk hvem som har størst behov for fastlegens tjenester og for kontinuitet i relasjonen. Hverken alder eller diagnose vil alene si noe om dette.»

FFO mener dagens fastlegekrise rammer mennesker med kroniske sykdommer og helseutfordringer, og som mer enn friske mennesker har behov for en fastlege. Det er disse som nå rammes hardest av krisen?

– Hvordan tenker du at man bedre skal ivareta denne pasientgruppen, som har lovfestet rett på fastlege?

«De som eventuelt blir trukket skal tilbys plass på listen til en annen fastlege. Kommunen må sørge for at disse får tilbud om ny fastlege. Dersom enkelte personer i en periode ikke får tilgang til fastleges liste, f.eks. på grunn av legemangel, skal kommunen på annen måte sørge for at vedkommendes rett til nødvendig helsehjelp ivaretas på annen måte.»

To av tre bekymret

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende og har over 350 000 medlemmer.

FFO har på oppdrag for TV 2 gjennomført en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene.

– To av tre av de som svarte er bekymret for situasjonen for sine grupper, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

TO AV TRE: Bekymringen er tydelig blant flere av organisasjonene som har svart på undersøkelsen. Foto: Grafikk: May Husby / TV 2
TO AV TRE: Bekymringen er tydelig blant flere av organisasjonene som har svart på undersøkelsen. Foto: Grafikk: May Husby / TV 2

Elvestad sier situasjonen rundt fastlegeordningen kan bli kritisk for mange med det største behovet for en fungerende fastlege

– FFO har lenge vært bekymret for fastlegesituasjonen og har gitt tydelige innspill hvordan situasjonen må håndteres, både av stat og i kommuner.

Undersøkelsen er besvart av 14 organisasjoner, som riktignok utgjør et mindretall at de totalt 87 organisasjonene FFO representerer.

– Likevel er det verdt å merke seg at de som svarer hovedsak er organisasjoner som representerer personer med sykdommer som er avhengige av god og tett oppfølging fra lege og helsepersonell, sier Elvestad, som forklarer at undersøkelsen kun lå ute kort tid.

– Men vi har over tid hatt dialog med mange av våre organisasjoner som både er bekymret og som opplever at tilgangen til fastlegen blir stadig vanskeligere og tidsknapp.

Ekstra utfordrende

Undersøkelsen viser at de fleste – 9 av 14 organisasjoner som har svart – er bekymret over situasjonen. Noen eksempler på skriftlige tilbakemeldinger er:

Situasjonen betyr at mange står i fare for ikke å oppdage alvorlig sykdom tidlig

Man opplever lange ventetider og utfordringer med henvisning til spesialist

Pasienter med sjeldne sykdommer opplever det ekstra utfordrende da informasjonsflyt glipper og/eller stopper opp

Pasienter med uklare og/eller sammensatte helseutfordringer får ikke tilstrekkelig oppfølging og oppmerksomhet

Pasienter mister kontinuiteten i helseoppfølgingen noe som kan gi ytterligere helseutfordringer som ikke blir behandlet tidlig eller som kan unngås før de oppstår.

Flere melder om store geografiske forskjeller i fastlegetilbudet. Dette har vart over tid og blir nå forsterket.

– Krisen vi ser er i ferd med å utvikle seg er kritisk for de med størst behov for en fungerende fastlege, forklarer Elvestad.

Det kan være foreldre med alvorlig syke og funksjonshemmede barn, mennesker med kroniske og sammensatte sykdommer som trenger oppfølging og henvisning videre fra sin fastlege, og mennesker med sjeldne diagnoser som trenger en fastlege som kjenner deres tilstand og behov.

En pasientkrise

– Vi deler FFOs og medlemsforeningenes bekymring for utviklingen. Fastlegene er på mange måte bærebjelken i helsetjenesten og har også en viktig koordinerende funksjon, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

– Uten fastlege risikerer pasientene manglende oppfølging og forsinkelser som i verst fall går ut over helse, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen. Foto: TV 2
– Uten fastlege risikerer pasientene manglende oppfølging og forsinkelser som i verst fall går ut over helse, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen. Foto: TV 2

Klev peker på at man det som fremstår som en fastlegekrise i realiteten er en pasientkrise som vi ennå ikke har sett de fulle konsekvensene av.

– Selv om undersøkelsen er begrenset i omfang viser resultatene med tydelighet at situasjonen i fastlegeordningen allerede har fått negative konsekvenser for en del pasienter og at bekymringen er stor om denne situasjonen utvikler seg videre, sier Klev.

Se også: Nektet å godta at hun ikke fikk hjelp – kan ha berget livet hennes

Relatert