STANS: Målet med forføyningen var å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket, hvor disse fire ulvene ble skutt vinteren 2020. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB
STANS: Målet med forføyningen var å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket, hvor disse fire ulvene ble skutt vinteren 2020. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB

Ulvejakta stanses midlertidig i flere soner: – Frykter for befolkningen

Oslo tingrett forbyr foreløpig lisensfelling av ulv i fire områder. Norges bondelag frykter det vil få konsekvenser for lokalsamfunnene.

– Det er jo selvfølgelig veldig gledelig at retten ser behovet for vern av kritisk truede dyr, og at dyrenes vern skal bli hørt rettslig, sier faglig leder Siri Martinsen i NOAH. Hun mottok kjennelsen torsdag.

Kravet om midlertidig stans av ulvejakten ble fremmet av dyreorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen våre rovdyr. De mener vedtaket kan være ulovlig.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, mener derimot det haster å få felle ulven, og sier det er bra at regjeringen vil be om å få ta opp saken for tingretten.

– Vi mener det må skje så raskt som mulig over nyttår. Ulvejakta varer bare til 15. februar, og det haster for å sikre regulering av ulvebestanden, slik Stortinget har lagt opp til, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

I kjennelsen framgår det at tingretten midlertidig har besluttet å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Retten understreker at beslutningen er tatt ut fra ren tidsnød. Det betyr at staten som saksøkt ikke får kommet til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes.

«Retten har forstått det slik at en eventuell forbudskjennelse vil bli bestridt av staten og bli møtt med krav om etterfølgende muntlige forhandlinger», heter det.

– Tingretten understreker at det ikke mener at vedtaket er ugyldig, beslutningen handler kun om tidsnød. Vår vurdering har hele tiden vært at vedtaket er innenfor lovverket og Bernkonvensjonen, sier Gimming.

Frykter konsekvensen

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Norges Bondelag mener det er nødvendig med en forvaltning av ulvebestanden, og de frykter nå konsekvensene av rettens kjennelse.

– Byrdene av dette bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og utenfor ulvesona, sier han:

– Når streifdyr får bevege seg fra sonen og til områder hvor det ikke er ulv til vanlig, vil denne belastningen gå utover mange flere.

Staten vil følge opp

Organisasjonene Noah, WWF og Foreningen våre rovdyr begjærte da en midlertidig forføyning. Målet var å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken om Letjenna-vedtaket. Den saken skal opp i juni.

Så lenge er det ikke sikkert at jakta blir utsatt. Oslo tingrett påpeker at staten raskt skal kunne kreve muntlige forhandlinger, i god tid før jakttida er over 15. februar. Med andre ord er det fortsatt mulig at det vil bli felt ulv i vernesonen i vinter.

Og kravet om forhandlinger kommer, bekrefter klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Han holder fast ved at vedtaket om lisensfelling innenfor ulvesonen er lovlig.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier Barth Eide i en pressemelding.

– Bråhast for å skyte ulv

Faglig leder Siri Martinsen i Noah opplyser overfor TV 2 at de har mottatt kjennelsen, og sier det er veldig gledelig at retten ser behovet for at vernet til kritisk truede dyr skal bli hørt rettslig.

– Samtidig vil jeg si at det bare skulle mangle at retten setter ned foten her, for det er jo ille at Staten la ned vedtak om felling av ulv lille juleaften, også skal fellingen starte allerede første nyttårsdag, sier Martinsen til TV 2.

Organisasjonen er skuffet over regjeringens handlingsmåte i denne saken.

– Staten oppfører seg som at man er i bråhast for å skyte ulv, når vi tvert imot er i en bråhast om å verne norsk dyreliv.

Staten ved Klima- og miljødepartementet skal ifølge kjennelsen betale de samlede saksomkostningene på nesten 120.000 kroner, men også her regner tingretten med at staten vil protestere.