SVARER LISTHAUG: Stortingsdirektør Marianne Andreassen er beredt på at også Stortingets administrasjon må sees i kortene i forbindelse med pendlerbolig-saken. Foto: Per Haugen / TV  2
SVARER LISTHAUG: Stortingsdirektør Marianne Andreassen er beredt på at også Stortingets administrasjon må sees i kortene i forbindelse med pendlerbolig-saken. Foto: Per Haugen / TV 2

Slik svarer stortingsdirektøren Listhaug – mener regelverket har vært tydelig

Stortingsdirektør Marianne Andreassen understreker stortingsrepresentantenes eget ansvar for å holde seg innenfor regelverket for å få gratis pendlerbolig i Oslo. Men Listhaug mener direktøren har mer å svare for.

Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt 18 spørsmål til Stortingets direktør om pendlerbolig-kaoset. Onsdag fikk hun svar.

Se Listhaugs spørsmål nederst i saken.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen har, som leder for administrasjonen, fått kritikk for å ikke gi god nok informasjon om hvordan regelverket til Stortingets pendlerboligordning praktiseres.

Hun har også det administrative ansvaret for tildelingen av pendlerboliger til stortingsrepresentantene.

– Vi har heller ikke tidligere oppfattet at det har vært gitt uttrykk for tvil blant representantene om forståelsen av regelverket. Høstens hendelser har imidlertid vist at noen av representantene har opplevd regelverket som uklart. Når vi ble oppmerksomme på dette, ble det raskt tatt tak i, og Stortingets presidentskap besluttet i september å oppnevne et eksternt utvalg, skriver Andreassen i et svarbrevet.

I svaret til Listhaug tydeliggjør stortingsdirektøren imidlertid representantenes eget ansvar, og bekrefter at nylig avgått Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) ikke hadde krav på pendlerbolig.

Det har ikke vært noen endring i tolkningen eller praktiseringen av regelverket, og det har ikke vært noen forskjellsbehandling av like saker, skriver direktøren i svaret.

Hun viser videre til at det i lang tid har vært fastsatt vilkår for å kunne få tildelt og opprettholde rett til pendlerbolig, og disse vilkårene har vært kommunisert til representantene.

Andreassen skriver:

«Det er representantene selv som må godtgjøre at de har behov for pendlerbolig i Oslo. De som har fått tildelt pendlerbolig, har også hvert år blitt bedt om å fylle ut en egenerklæring, der det blant annet fremgår at de må gi skriftlig beskjed til administrasjonen dersom det har skjedd permanente eller langvarige endringer i bostedsforhold på hjemstedet eller i Oslo.»

Ikke «rettslig grunnlag» for reaksjoner

Andreassen skriver at hun ikke har sett at det var «rettslig grunnlag» for å foreta noen reaksjoner opp mot enkeltrepresentanter.

Samtidig viser hun til at hun ikke har vært fremmed for å gå til det skrittet tidligere.

«Jeg har i min tid som direktør to ganger måttet ta den tunge beslutningen å gå til politianmeldelse av en sittende stortingsrepresentant (...)», skriver direktøren.

Her viser Andreassen til Hege Haukeland Liadal (Ap) og Mazyar Keshvari (Frp), som begge ble politianmeldt av Stortingets administrasjon for falske reiseregninger.

Listhaug: Behov for flere svar

– Jeg har fått svar på en del av spørsmålene men vi har behov for å gå enda grundigere inn i det, sier Listhaug til TV 2.

Hun vil nå be den ferske stortingspresidenten om å kalle inn til et nytt møte med de andre parlamentariske lederne om saken.

Frp-lederen er spesielt interessert i om direktøren har bedt om en juridisk vurdering av at det ikke var rettslig grunnlag for å reagere overfor noen av representanten, og be om tilbakebetaling blant annet.

– Det andre er at direktøren viser til at hun ikke har hatt mandat til å foreta mye til reaksjoner. Spørsmålet er om hun har bedt om det, sier Listhaug.

Hun mener det nå er behov for å rydde opp i det som kan framstå som en ukultur på Stortinget.

– Hatt konsekvent praksis

Stortingsdirektøren sier hun vil prioritere å svare på Listhaugs oppfølgingsspørsmål, og kan allerede nå avklare at det er administrasjonen som har tatt en selvstendig juridisk vurdering.

– Det er ikke foretatt en ekstern juridisk vurdering. Jeg har gjort en vurdering basert på det regelverket vi har, som jeg nå i dag ser kunne vært tydeligere. Jeg ser også at vår informasjon og veiledning kunne vært bedre. Samtidig har også representantene ansvar om å gi oss informasjon om deres bosituasjon, sier Andreassen til TV 2.

Hun mener det er nytt at regelverket har vært for innfløkt for representantene.

– Det har ikke vært vår oppfatning tidligere at dette regelverket har vært krevende. Det har vi har erfart denne høsten med tilbakemeldingene vi har fått. Vi var ikke oppmerksomme på at det ble oppfattet på denne måten som vi nå ser.

– Føler du deg trygg på at du ikke har villedet representanter?

– Vi har hatt en hel konsekvent praksis knyttet til en regelverksendring tilbake til 2006. Dersom du disponerer bolig innenfor 40 km så skal du ikke ha pendlerleilighet.

Elden: – Uenige

Mandag ble det klart at Eva Kristin Hansen har hyret John Christian Elden som sin advokat.

Elden sier onsdag at han og hans klient ikke er enig med administrasjonen:

– Vi noterer at administrasjonen er klare på at det hverken har vært aktuelt å anmelde eller kreve tilbake penger fra noen av de som har hatt pendlerleiligheter, da vilkårene for det ikke er tilstede.

UENIG: John Christian Elden, er Eva Kristin Hansens advokat. Foto: Terje Pedersen/NTB
UENIG: John Christian Elden, er Eva Kristin Hansens advokat. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Når det gjelder den praksis administrasjonen hevder at foreligger i strid med ordlyden i reglene, er vi uenige. Ordlyden må gå foran og følges, skriver Elden i en SMS til TV 2.

– Ikke formildende

Listhaug har også bedt om innsyn i referater fra tidligere presidentskapsmøter der pendlerbolig-regelverket er diskutert. Det er avslått av direktøren.

Hun opplyser i svaret at det ikke er fremmet tilbakebetalingskrav mot noen i forbindelse pendlerboligsaken.

Listhaug har blant annet spurt om hvorfor Andreassen overfor Adresseavisen har sagt at hun ikke hadde tenkt å foreta seg noe knyttet til de enkelte pendlerboligsakene fordi de lå tilbake i tid.

Andreassen skriver videre at det at flere representanter har begått liknende feil på ingen måte er formildende, men dette underbygger samtidig at formuleringene i retningslinjene ikke nødvendigvis har vært oppfattet som klare og utvetydige.

Politiet har bedt om dokumentasjon

Direktøren sier hun ikke selv har kontaktet politiet, men at Stortingets kontaktperson ble kontaktet av Oslo politidistrikt tirsdag denne uken.

Det ble da bedt om dokumentasjon i form av regelverk og rutiner for tildeling av pendlerboliger.

Stortingets administrasjon har ikke fått informasjon om hvilke representater som eventuelt vil kunne bli berørt av etterforskningen, skriver direktøren tirsdag.

I tillegg merker hun seg at politiet har sagt til pressen at det foreløpig ikke er noen mistenkte i saken. Til tross for at de tidlig gikk ut og sa de etterforsket saker tilknyttet seks stortingsrepresentanter som har hatt pendlerbolig-saker nevnt i mediene.

Frps 18 spørsmål til direktøren

1) Hvilke vurderinger lå til grunn for uttalelsen fra Stortingets direktør som ble sendt Adresseavisen, om at flere representanter har misforstått regelverket, og at administrasjonen derfor ikke vil gjøre noe mer med Hansens sak?

2) Mener Stortingets direktør at det er formildende at flere begår regelbrudd?

3) Hvordan ser Stortingets direktør denne uttalelsen i dag i lys av at påtalemyndigheten nå har beordret politietterforskning av sakskomplekset med pendlerboligene?

4) Mener Stortingets direktør det er akseptabelt at stortingsrepresentanter bryter regelverket uten at det får konsekvenser?

5) Hva er bakgrunnen for at Stortingets direktør gjennom mediene frafaller et eventuelt tilbakebetalingskrav før de relevante offentlige myndigheter hadde gjort sin vurdering av saken?

6) Har Stortingets administrasjon på eget initiativ vært i kontakt med politiet i anledning sakskomplekset og på eget initiativ vært i kontakt med de respektive representanter som har vært omtalt?

7) Hvis nei: Er det blitt vurdert en slik kontakt, og har man vurdert politianmeldelse, slik det er blitt gjort i sakene der det har vært feil med reisegodtgjørelser?

8) Mener Stortingets direktør at det er akseptabelt at tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen først fikk utkast til presseuttalelse, som la til grunn at hun hadde holdt seg innenfor regelverket, for så tre timer senere få kontrabeskjed om at regelverket ikke var fulgt med henvisning til en tolkningsendring fra 2009?

9) Hvem gjorde tolkningsendringen i 2009, Stortingets administrasjon eller Stortingets presidentskap?

10) Hvordan ble denne tolkningsendringen kommunisert til stortingsrepresentantene?

11) Har Stortingets administrasjon gitt enkeltrepresentanter korrekte svar om hvordan regelverket skal forstås?

12) Har man internt i Stortingets administrasjon på noe tidspunkt vært i tvil om hvordan regelverket skal forstås, og er en slik eventuell tvil blitt kommunisert til de representantene som har søkt råd?

13) Hvis ja: Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt tatt initiativ overfor presidentskapet for å rydde opp i uklarheter?

14) Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt foretatt eller vurdert å foreta en ekstern kontroll med sin egen forståelse av regelverket?

15) Har Stortingets administrasjon på noe tidspunkt bedt om å få utvidet mandat til å føre forsterket kontroll med om pendlerboligregelverket overholdes?

16) Er det i noen av sakene blitt fremmet krav om tilbakebetaling overfor enkeltrepresentanter dersom noen har fått bolig de ikke har krav på?

17) Mener Stortingets administrasjon at representanter som har fått en økonomisk fordel de ikke skulle hatt, ikke plikter å tilbakebetale denne fordelen?

18) Forefinnes det noe referat fra tidligere presidentskap på Stortinget hvor regelverket for pendlerboliger har vært drøftet og eventuelt vært endret? I så fall ber vi om at disse oversendes.

Saken oppdateres