Dette er partiene enige om

HURDALSSJØEN (TV 2): Oppløsning av fylker og kommuner, lavere skatt til dem som tjener under 750.000 kroner i året, skolemåltid for barn og utrede abortnemndene. Dette har Ap og Sp blitt enige om.

Siden valgseieren for én måned siden, har forhandlingene pågått for fullt på Hurdalssjøen hotell.

SV falt tidlig fra, og det har dermed vært opp til Arbeiderpartiet og Senterpartiet å forhandle frem en regjeringsplattform.

Se hva partiene har blitt enige om lenger ned i saken.

Onsdag ettermiddag møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum pressen for å legge frem Hurdalsplattformen.

Dermed får vi omsider vite hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil at Norge skal styres de neste fire årene.

FORNØYD: Sp-leder Tryve Slagsvold Vedum er fornøyd med resultatet av plattformen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
FORNØYD: Sp-leder Tryve Slagsvold Vedum er fornøyd med resultatet av plattformen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ap/Sp-regjeringen vil bli en mindretallsregjering. Dermed må de finne flertall i Stortinget for at plattformen skal bli en realitet.

Torsdag tar Støre-regjeringen over etter Solberg-regjeringen.

– Vi er svært godt tilfredse med plattformen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre sier at nå er det «vanlige folks tur». Han sier at plattformen staker ut en kurs for et «trygt arbeidsliv, som skaper jobber», blant annet.

Vedum sier at arbeidet med å meisle ut en ny plattform har vært en «god arbeidsøkt».

Hurdalsplattformens åtte satsninger

1. Vi vil gjøre trygt arbeid til alle til jobb nummer én

Nøkkelen til mer rettferdig fordeling og frihet for den enkelte. Flere unge mennesker skal få en sjanse i arbeidslivet og vi skal ha en mer aktiv næringspolitikk skal gi nye arbeidsplasser og økt eksport, og industri basert på våre felles naturressurser som kraft, fisk og skog skal gis en særstilling.Arbeidslivspolitikken skal bygge på respekt for vanlige folks ærlige arbeid og sikre en god lønn, en hel og fast stilling og en trygg pensjon for alle.

2. Vi vil utvikle hele Norge

Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over. Ingen kommuner eller fylker skal oppleve verken tvang eller press om å slå seg sammen. Lokalsamfunn skal bestemme mer selv, og folk skal få mer innflytelse over og kunne være stolte av sin egen hjemplass.

3. Vi vil føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Norges ambisiøse klimamål forplikter hele regjeringen og alle deler av samfunnet. Målene skal nås. Samtidig som vi bevarer vi et samfunn med små forskjeller og sikrer bred, folkelig støtte til klimapolitikken.

4. Vi vil bekjempe ulikhet og urettferdighet

Kampen mot Forskjells-Norge er en kamp for å bevare vår samfunnsmodell. De med store formuer og inntekter skal bidra mer til fellesskapet. Vanlige folk skal jobbe i et trygt arbeidsliv og betale mindre skatt på egen inntekt. Fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier.

5. Vi vil satse på kunnskap og praktisk læring gjennom hele livet

En god oppvekst varer hele livet. Flere kvalifiserte lærere med mer tid til den enkelte elev er nøkkelen til mer praktisk læring og tidlig innsats i skolen. Slik skal alle barn kunne lykkes i fellesskolen.

6. Vi vil gi folk tryggheten tilbake i hele landet

Uansett hvor du bor i Norge, skal fellesskapet stille opp når det virkelig trengs. De siste årene har folk i store deler av landet opplevd mer utrygghet. Politi, ambulansetjeneste, brann- og redningstjeneste og sivilforsvar skal være mer tilstede og kommer raskere.

7. Vi vil ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse

Fellesskapets helse- og omsorgstjeneste skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av adresse og størrelse på lommeboken. Vi skal ha fagfolk i front, prioritere forebygging og lytte til pasientene.Etter åtte år med kutt og knappe budsjetter er en sterk kommune- og sykehusøkonomi kritisk for å øke grunnbemanningen og bedre tilbudet til eldre og syke.

8. Vi vil gjøre en forskjell i verden

Norge skal ivareta norske interesser i utlandet og bidra til sterkt internasjonalt samarbeid og en verdensorden basert på folkeretten. Der Norge har fortrinn, på områder som energi, klima og helse, skal vi gjøre en forskjell internasjonalt. Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde – vi vil ha en ny giv i nordområdene.

– Over lang tid har jeg ment at det beste i norsk politikk skjer i skjæringspunktet mellom Ap og Sp. At vi nå får en Ap-Sp-regjering tror jeg folk kommer til å merke. Det er en stor dag for oss i Sp at vi får til en ny kurs og en ny retning, sier Vedum.

– Dyre ideer og dårlige løsninger

Dette har partiene blant annet blitt enige om:

Økonomisk politikk:

 • Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.
 • Regjeringen ønsker å senke inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner, mens de som tjener mer, skal få økt skatt.
 • Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.
 • Elavgift og drivstoffavgift skal reduseres.
 • Legge fram en tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper.

Arbeidsliv:

 • Fagforeningsfradraget skal dobles.
 • Pendlerfradraget skal økes.
 • Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.
 • Nye statlige arbeidsplasser skal legges til andre steder enn Oslo, med mindre det er åpenbare grunner som tilsier noe annet.

Regioner

 • Ap og Sp vil godkjenne Troms og Finnmarks søknad om å oppløse fylket i nord. I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det.
 • Oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget innen 1. juli 2022.
 • Oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.
 • Fjerne delene i inntektssystemet som straffer kommuner som ikke slår seg sammen.

Klima

 • CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.
 • Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

Olje

 • Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.
 • Det er lagt opp til få endringer i oljepolitikken. Støre og Vedums regjering legger til grunn den samme definisjon av iskantsonen som ble vedtatt av Stortinget, hovedlinjene i Solberg-regjeringens forslag til nytt oljeskattregime legges også til grunn, også det midlertidige regimet som ble vedtatt av Stortinget under koronakrisen i 2020, vil den nye regjeringen beholde.

Her får Vedum støtte fra bunadsgeriljaen

Helse

 • Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.
 • Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.
 • Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.
 • Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt. Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Akers sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.
 • Ap og Sp vil sikre et godt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.
 • Sp tapte kampen om å få bygget opp en fødeavdeling med akuttilbud i Alta.
 • Statlig overtakelse av luftambulansen.
 • Partiene vil utrede samtykkelov.
 • Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.
 • Fastlegene kan få kortere lister.

Samferdsel

 • Priser på ferjer på riksveier og fylkesveier skal halveres i løpet av fireårsperioden. Ferje skal bli gratis til øyer uten fastlandsforbindelse og på ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig.
 • Ap-Sp-regjeringen vil stanse frislippet i drosjenæringen.

– Det er opp til regjeringen selv hva den vil være

Rovdyr

 • Ap og Sp vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

Skole

 • Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.
 • Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.
 • Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.
 • Førsteklassinger skal etter hvert få tilbud om gratis SFO.
 • Nesna på Helgeland skal igjen få et høyskoletilbud.

Familiepolitikk:

 • Kontantstøtten skal kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.
 • Maksprisen i barnehage skal kuttes til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Barnehageplass kan bli gratis fra det tredje barnet en familie har samtidig i barnehage.
 • Au pair-ordningen avvikles.

Politi:

 • Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.

Utenrikspolitikk

 • EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

Forsvar

 • Nytt støttefond til Andøy kommune, men Senterpartiet har ikke fått gjennomslag for å beholde flystasjonen. Bevaring av flystasjonen på Andøya, som skal utfases så snart nye overvåkingsfly er innfaset på Evenes flystasjon, har lenge vært en fanesak for Senterpartiet.

– Totalen er i feil retning

Flere løsninger enn nederlag

På spørsmål fra TV 2 om hva som har vært den største seieren og nederlaget, svarer Støre at det har vært vilje til å møte hverandre.

– Vi har blitt enige om et dokument som gjør at vanlige folk merker det i livet sitt. De kommer til å merke det raskt at dette er en ny kurs, sier Støre.

Han sier de kommer til å stå overfor problemer, men også muligheter de neste fire årene.

– Særpreget for forhandlingene har vært at det har vært en vilje til å samarbeide. Det er flere løsninger enn seire og nederlag, sier Støre.

Relatert