OFFER FOR SYKEHUSTABBER: Ingen sakkyndige undersøkte Maren Auve (21) da Norsk pasientskadeerstatning (NPE) valgte å konkluderer med hun ikke skulle få erstatning. Foto: Robert Reinlund / TV 2
OFFER FOR SYKEHUSTABBER: Ingen sakkyndige undersøkte Maren Auve (21) da Norsk pasientskadeerstatning (NPE) valgte å konkluderer med hun ikke skulle få erstatning. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Uforsvarlig å ikke undersøke Maren

Advokat Janne Larsen langer hardt ut mot sin tidligere arbeidsgiver Norsk pasientskadeerstatning.

– Ordningen og intensjonen med pasientskadeerstatning er god, men den fungerer ikke etter intensjonen, mener advokat Janne Larsen i Advokatfirmaet Roander & co AS.

Larsen kjenner NPE-systemet fra begge sider. De siste årene som advokat i klagesaker for skadelidte. Tidligere jobbet Larsen i flere år som advokat for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og i Pasientskadenemnda (PSN).

ADVOKAT: Janne Larsen kjenner NPE-systemet svært godt, blant annet som tidligere NPE-advokat. Foto: Privat
ADVOKAT: Janne Larsen kjenner NPE-systemet svært godt, blant annet som tidligere NPE-advokat. Foto: Privat

– Regelverket tolkes for strengt, og i de tilfeller det er rom for skjønn eller tvil ser vi ofte at tvilen ikke kommer den skadelidte til gode. Som i dette tilfelle, noe som fører til urimelige resultater, sier Larsen og viser til TV 2-saken om Maren.

Møtte aldri Maren

TV 2 har fortalt historien om Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som mener Maren Auve (21) er 14 prosent medisinsk invalid etter sykehustabber.

NPE-sakkyndige som aldri har møtt barnemoren har under sterk tvil bestemt at hun er et fattig prosentpoeng fra å få erstatning.

Overfor TV 2 har NPE uttalt at sakkyndige aldri møter pasientene de skal vurdere. Dette i motsetning til forsikringsselskapene som ofte møter den skadelidte.

Maren forteller at hun sliter med konsentrasjonssvikt, dårlig hukommelse og manglende utdanning som følge av dette. Nå er hun 100 prosent ufør.

FALT AV HESTEN: St. Olavs hospital overså bilder som avslørte hodeskade. En anne n tabbe var at sykehuset rotet bort papirer slik at hun ikke ble fulgt opp med tilpasset rehabilitering. Foto: Privat
FALT AV HESTEN: St. Olavs hospital overså bilder som avslørte hodeskade. En anne n tabbe var at sykehuset rotet bort papirer slik at hun ikke ble fulgt opp med tilpasset rehabilitering. Foto: Privat

– Uforsvarlig

– Jeg synes det er uforsvarlig at sakkyndig ikke har undersøkt Maren i denne saken, spesielt fordi man lander på 14 prosent, hvor man like gjerne kunne satt menet til 15 prosent. Sakkyndig burde, i særlige tilfeller gis adgang til dette, mener Janne Larsen.

Hun viser til at det er rutine i yrkesskade- og bilskade, hvor det er forsikringsselskap som utreder sakene.

– Man burde ikke være svakere stilt hvis man er utsatt for pasientskade enn bilulykke. Det er åpenbart at Maren ville ha blitt undersøkt hvis saken var reist mot et forsikringsselskap.

– Stor svakhet

– En stor svakhet er at det er lagt opp til at sakkyndig ikke treffer eller undersøker skadelidte. Dette er forståelig ut fra et økonomisk perspektiv, men det er ingenting formelt i veien for at sakkyndig gjør en vurdering av behovet for undersøkelse i den konkrete sak, noe jeg tror ville ha kunnet løst akkurat denne saken utenfor rettssystemet, sier Larsen og peker på «Maren-saken».

– Lav medisinsk invaliditet kan få store utslag for livsutfoldelsen. En behandlingsskade på 14 prosent kan bli særlig byrdefull når den kommer i tillegg til en skade vedkommende har fra før.

MØTER ALDRI PASIENTENE: Til TV 2 forteller avdelingsdirektør Vibeke Bugge Møllhausen at NPE mener dagens praksis er god nok. Foto: Truls Aagedal / TV 2
MØTER ALDRI PASIENTENE: Til TV 2 forteller avdelingsdirektør Vibeke Bugge Møllhausen at NPE mener dagens praksis er god nok. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Larsen forklarer at NPE har muligheter for å tilkjenne erstatning, selv om den skaderelaterte invaliditeten isolert sett er lavere enn 15 prosent.

NPE har en intern invaliditetstabell med en sikkerhetsventil som åpner for at skadelidte kan få erstatning i slike tilfeller når skaden er særlig merkbar for pasienten.

– Tilsvarende skjønnsutøvelse er også mulig å gjøre under den ordinære tabellen, hvis det ikke finnes et eksakt punkt i tabellen som dekker skaden, slik som i dette tilfellet.

– Det er urimelig at skaden ikke vurderes til 15 prosent.

– Inntar advokatrolle

En rekke advokat som TV 2 har kontaktet mener Larsen peker på mange viktige sider ved NPE-ordningen.

– Min erfaring er at de sakkyndige som er tilknyttet NPE, særlig de som har vært der lenge, inntar en advokatrolle, og styrer sakene i den retning de mener er et riktig resultat, og ikke gjør objektive medisinske vurderinger, men inntar en partsrolle, sier Larsen.

Larsen mener dette gjør seg gjeldende, spesielt i rettssaker hvor legene fremstår som advokatenes høyre hånd.

– Hvordan?

– Det sendes eksempelvis gule lapper og legene hjelper advokatene til å stille spørsmål som svekker saken til skadelidte.

Flere advokater gir klart uttrykk for det samme som Larsen, at noen sakkyndige har vært rådgivende leger i NPE i mange år og er blitt «byråkratiserte».

REAGERER: Advokat Hasse Benberg som representerer Maren mener NPE gjør feil når de under tvil sykehussvikten har medført en medisinsk invaliditet på 14 prosent. Foto: Robert Reinlund / TV 2
REAGERER: Advokat Hasse Benberg som representerer Maren mener NPE gjør feil når de under tvil sykehussvikten har medført en medisinsk invaliditet på 14 prosent. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg synes legene kan ha åremålsstillinger, slik at en tilknytning mellom systemet og legene ikke blir for tett da det svekker objektiviteten.

Rådgivende leger i NPE får godt betalt, og advokater mener at “bindingene” til oppdragsgiver er for sterk.

– Jeg kjenner til eksempler på at sakkyndige som har vært engasjert av NPE, som har vært for «snille» i sine vurderinger ikke har fått fornyet sine oppdrag. En slik praksis vil motivere sakkyndige til å støpes inn i den formen NPE ønsker, sier Larsen.

– NPE skolerer sakkyndige

Larsen forteller at medisinske sakkyndiges vurderinger er de viktigste «bevis» i pasientskadesaker, i alle instanser. I realiteten er det sakkyndige som avgjør de fleste av sakene, selv om de formelt ikke gjør det.

Derfor er det så viktig at de gjør jobben godt, sier Larsen.

En sakkyndig skal i følge Larsen være objektiv, grundig, profesjonell, kompetent, selvstendig, saklig, habil og uten økonomisk påvirkning/interesse. En skal ikke være partisk, vilkårlig, subjektiv, styrt av økonomiske interesser eller innta en «advokatrolle».

– NPE skolerer de sakkyndige i hvordan de skal besvare mandater og her kunne kanskje skadelidte advokater vært trukket inn i skoleringen for at det skal være balanse, tenker Larsen.

Hun kjenner til at sakkyndige blant annet har lært ikke å kommentere feil de ser som er utenfor deres kompetanse.

– Og de skal ikke svare på noe som ikke står i mandatet selv om de ser feil, sier Larsen.

Uenig i kritikken

– I pasientskadesakene hvor det er tvil skal tvilen komme erstatningssøkeren til gode, påpeker avdelingsdirektør i NPE, Vibeke Bugge Møllhausen.

NPE mener at dersom man skulle møte erstatningssøkeren vil det føre til å ressursbruk og lengre saksbehandlingstid.

– Vi er opptatt av at sakene utredes på en så god og effektiv måte som mulig, og vi vet at kort saksbehandlingstid er viktig for erstatningssøkerne, sier Møllhausen som sier at man i noen sjeldne tilfeller kan gi erstatning dersom skadelidte har en medisinsk invaliditet under 15 prosent.

TILBAKEVISER ALL KRITIKK: NPE er ikke enig i noe av kritikken som fremmes. Foto: TV 2
TILBAKEVISER ALL KRITIKK: NPE er ikke enig i noe av kritikken som fremmes. Foto: TV 2

NPE mener at Larsen ikke har rett når hun hevder at sakkyndige har vært for «snille». Dessuten er det saksbehandlerne, og ikke de sakkyndige som avgjør om det skal utbetales erstatning.

TV 2 har fått en rekke henvendelser fra skadelidte som føler seg feilaktig overkjørt av NPE etter at Maren Auve sto frem i sin sak. Flere retter kritikk mot de sakkyndige.

Møllhausen tilbakeviser at NPE påvirker de sakkyndige.

– Vi har ingen motivasjon i å påvirke de sakkyndige i en retning som skulle tilsi lavere utbetalinger. Vårt mål er at alle som har rett på erstatning får det, skriver Møllhausen i en epost til TV 2.