Statsforvalteren etter TV 2-avsløringer:

– Dette barnet er utsatt for lovbrudd

Tingretten besluttet i sommer tvangsadopsjon av det sju år gamle barnet av taterslekt til en norsk fosterfamile. Nå konkluderer Statsforvalteren med at barnevernet har brutt loven og krenket menneskerettighetene, fordi de har unnlatt å introdusere barnet for taterkulturen.

Det er en oppsiktsvekkende avgjørelse Statsforvalteren har kommet med i tilsynnsaken mot barnevernet.

Og den kan få betydning for tvangsadopsjonen, som er anket til Lagmannsretten.

– At barnet er fratatt muligheten til å bli kjent med sin kultur er diskriminering. Det som framkommer i tilsynssaken er svært grovt. Og dette er nye opplysninger som kommer etter tingrettens beslutning om adopsjon, sier foreldrenes advokat, Rikke Arnesen.

ILLE: Foreldrenes advokat, Rikke Arnesen, mener barnevernet har diskriminert barnet som er av taterslekt. Foto: Ingrid Wollberg
ILLE: Foreldrenes advokat, Rikke Arnesen, mener barnevernet har diskriminert barnet som er av taterslekt. Foto: Ingrid Wollberg

Vil gjennomgå rutinene

Gran kommune skriver at de tar rapporten om lovbrudd på alvor og at de vil gjennomgå sine rutiner.

Det sju år gamle barnet fikk først i vår informasjon om sin bakgrunn.

Avgjørelsen i tilsynssaken kommer etter en serie kritiske saker på TV 2, der foreldrene har fortalt sin historie.

Og etter at Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse rettet sterk kritikk mot Norge på nyåret. De viste til informasjon om at 40 tater og rombarn er plassert i fosterhjem med svært begrenset kontakt med romkulturen. I strid med internasjonale konvensjoner.

Taternes Landsforening har hevdet barnet til Line og Per er fratatt muligheten til å lære om språket og kulturen til den nasjonale minoritetsgruppen.

– Vi har avdekket at barnevernet ikke har tilrettelagt godt nok for å introdusere barnet for sin kulturbakgrunn. Dette er både et brudd på barnevernloven og FNs barnekonvensjon, sier avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad hos Statsforvalteren i Innlandet til TV 2.

Barnevernets forklaring

Det sju år gamle barnet ble plassert i en norsk fosterfamilie som baby. Begrunnelsen var at foreldrenes omsorgsevner ikke var gode nok, noe det har vært uenighet blant psykologene i saken.

Per og Line har kun fått rundt tre samvær i året.

Moren har fortalt at hun er blitt nektet å bruke språket sitt, romani, og informere om taterkulturen under samværene.

Dette har barnevernet benektet. De har vist til barnets sårbarheter som begrunnelse for at det ikke har fått informasjon om tater-kulturen tidligere.

Men slike argumenter blir avvist i granskningsrapporten.

– Det foreligger imidlertid ingen opplysninger at det vil kunne være skadelig for barnet å bli introdusert for sin minoritetsbakgrunn, skriver statsforvalteren.

Som framholder at dette kunne skjedd på et langt tidligere tidspunkt. Ved å informere om kulturen gjennom bøker, musikk, museumsbesøk og annet under samvær.

ALVORLIG: Avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad hos Statsforvalteren sier barnevernet burde ha sikret barnet kontakt med minoritetsbakgrunnen sin tidligere. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2
ALVORLIG: Avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad hos Statsforvalteren sier barnevernet burde ha sikret barnet kontakt med minoritetsbakgrunnen sin tidligere. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Unnlot å følge opp dom

TV 2 har avdekket at barnevernet unnlot å introdusere barnet for taterkulturen til tross for at tingretten forutsatte at de skulle gjøre det, for over fire år siden.

Statsforvalteren fastslår også at dette ikke er fulgt opp og skriver:

– Det framgår ikke av fremlagte omsorgsplan eller annen dokumentasjon at det foreligger noen planer for denne introduksjonen. Det er barnevernets ansvar å sikre systematisk oppfølging av dette, i samarbeid med biologiske foreldre, fosterforeldre og barnet.

Advokaten til foreldrene finner det vanskelig å forstå at barnevernet ikke har hatt fokus på barnets minoritetsbakgrunn.

For Statsforvalterens kritikk kommer seks år etter at Norge beklaget overgrepene og fornorskningspolitikken mot romanifolket - taterne.

– Det er hårreisende og nesten så man ikke tror det man leser og ser i denne saken, sier Rikke Arnesen.

TV 2 har spurt Gran kommune om de beklager at de har brutt FNs barnekonvensjon og begått lovbrudd mot barnet.

– Vi har mottatt Statsforvalterens avgjørelse om at vi ikke har sikret barnet kontakt med sin mioritetsbakgrunn etter omsorgsovertakelsen. Vi tar dette alvorlig og vil gjennomgå våre rutiner, skriver kommunalsjef Jannicke Brechan.

I tilsynssaken er også barnevernets sikring av barnets medvirkning, oppfølgingen av foreldrene og gjennomføring av samvær undersøkt. Konklusjonen er at dette er gjort på en lovlig måte.

Det er på det rene at barnevernet i Gran kommune tidligere har blitt kritisert av Fylkesmannen, som i dag heter Statsforvalteren. Dette har skjedd etter klage fra foreldrene.

Kommunen brøt frister i undersøkelsessaken. Og de brøt barnevernloven da det ikke ble gitt veiledning og oppfølging til foreldrene i etterkant av omsorgsovertakeslen.

Relatert