BUD: Geir jobbet med levering av mat, men sa opp etter rundt en måned. Illustrasjonsfoto: Colourbox
BUD: Geir jobbet med levering av mat, men sa opp etter rundt en måned. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Geir sluttet på dagen etter sjefens sjokkbeskjed

Mange unge opplever å bli utsatt for lovbrudd fra arbeidsgiveren. Geir hadde nettopp blitt ansatt i en av sine første jobber da han ble overrumplet av sjefen.

Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb eller deltidsjobb ved siden av studiet. Advokat og forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier det er mange arbeidsgivere som utnytter ung arbeidskraft.

Advokat og forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Nordea
Advokat og forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Nordea

– De aller fleste arbeidsgivere er seriøse, men det finnes enkelte useriøse arbeidsgivere som utnytter de unge som er nye i arbeidsmarkedet, sier Incedursun.

LOs sommerpatrulje reiser hvert år rundt til ulike arbeidsplasser for å sjekke om sommervikarer utsettes for lovbrudd. I 2020 avdekket patruljen at 45 prosent av alle arbeidstakere de spurte hadde blitt utsatt for ett eller flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Under årets undersøkelser spurte sommerpatruljen over 5000 ulike arbeidstakere, og fant at 46 prosent var blitt utsatt for lovbrudd. Av sommervikarer under 18 år opplevde 58 prosent brudd på arbeidsmiljøloven.

– Dette er absolutt noe vi er bekymret for. Denne trenden må snu, for at rundt halvparten opplever lovbrudd er mye mer enn vi kan akseptere. Det er selvfølgelig forskjell på alvorlighetsgraden i de ulike bruddene, men samtidig mener vi arbeidsgivere skal følge loven, sier Lars Måseide i LO-studentene.

Bud

TV 2 har snakket med Geir, som kun ønsker å oppgi fornavnet sitt i artikkelen. Han var i slutten av tenårene da han i fjor ble ansatt til en av sine første ordentlige jobber.

– Jeg begynte å jobbe som bud, hvor jeg leverte mat. I begynnelsen sa sjefen at det gikk fint hvis jeg kom for sent til noen av leveringene på grunn av trafikk, og han fortalte at timelønna var 100 kroner med 15 kroner i tillegg per levering, sier Geir.

Han begynte å jobbe i par med en annen, men på et tidspunkt ble partneren syk.

– Da måtte jeg gjøre leveringene alene, og det var helt umulig å rekke alt i tide. Det var så mange som skulle ha mat, og noen ganger hadde jeg bare noen minutter mellom hver levering.

Geir jobbet hos budfirmaet i noen uker uten å signere arbeidskontrakt, fordi sjefen hele tiden sa at han hadde «glemt kontrakten hjemme».

– Til slutt kom han med en kontrakt. Jeg sa at jeg ville lese gjennom før jeg signerte, men da sa han at han hadde dårlig tid og at jeg bare måtte skrive under.

Sjokkbeskjeden

Da Geir hadde jobbet hos budfirmaet i rundt en måned, gikk sjefen tydeligvis lei av at noen leveringer ikke ble levert i tide.

– Da sa han at for hver levering som kom for sent, ville han trekke meg 100 kroner i lønn. Han sa også at jeg bare måtte bryte trafikkreglene hvis det var det som skulle til for å rekke fram i tide.

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte at jeg ikke kom til å tjene noe som helst med de reglene, og at jeg i så fall bare ville kastet bort dagene på ingenting.

Ifølge Geir forsøkte sjefen å overtale ham om at han tross alt kom til å tjene noe, men Geir valgte heller å si opp jobben på dagen.

– Dette var etter sommeren i 2020, og han skylder meg fortsatt penger. Jeg har truet med å kontakte Arbeidstilsynet, men han har blokkert meg overalt, sier Geir, som i dag har fått jobb et annet sted.

– Loven er klar

Incedursun peker på at mange ikke kjenner rettighetene sine i arbeidslivet, som dessverre kan føre til at de blir lurt og utnyttet.

– Jeg har fått flere henvendelser fra frustrerte studenter og foreldre som opplever at barna deres blir trukket i lønn uten gyldig grunn, eller blir pålagt å arbeide mer enn avtalt arbeidstid hvor arbeidsgiver senere nekter å betale for overtid, sier Incedursun, og fortsetter:

– Arbeidsmiljøloven er klar. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig. Og avtalen skal regulere rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Dette var de vanligste bruddene på arbeidsmiljøloven LOs sommerpatrulje fant under årets undersøkelser:

 • 22,4 % hadde ikke fått informasjon om hvem som er verneombud
 • 9,9 % fikk ikke vaktlister i tide
 • 8,3 % ble kameraovervåket uten å være informert
 • 6,9 % fikk ikke tilstrekkelig opplæring
 • 6,5 % hadde ikke fått arbeidskontrakt eller hadde en ulovlig kontrakt

– Målet vårt er ikke å ta noen, men å sjekke og informere om hvordan unge arbeidstakere har det. Det er ganske sikkert ikke alle lovbrudd som er bevisste fra arbeidsgivers side, men det er nok også noen som utnytter unge arbeidstakere med overlegg, sier Måseide.

Dette må du passe på

Forbrukerøkonom og advokat Derya Incedursun har samlet flere råd om hva du må passe på som ung arbeidstaker:

 • I arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn én måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn én måned eller ved utleie av arbeidskraft skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

 • Hva gjelder alminnelig arbeidstid, må denne ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Må du jobbe mer enn 9 timer i løpet av en dag eller mer enn 40 timer i løpet av en uke, regnes det som overtidsarbeid, og du har da krav på overtidsbetaling.

 • Overtidstillegget skal være på minst 40 prosent. Har du for eksempel en timelønn på 180 kroner, vil overtidstillegget bli 72 kroner. Det betyr at du får 180 kroner pluss overtidstillegget på 72 kroner – til sammen 252 kroner for hver time du jobber overtid.
  Men, og dette er svært viktig. Har du avtalt med arbeidsgiver at overtidstimer skal avspaseres, skal du alltid ha utbetalt overtidstillegget på minst 40 prosent. Har du for eksempel fem overtidstimer og avspaserer disse, har du krav på 360 kroner (5*72 kroner) hvis timelønnen din er 180 kroner. Det er det mange som ikke vet, også de som har vært i arbeidslivet noen år. Er du fagorganisert og kommer inn under en tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere.

 • Loven har også spesielle regler for de under 18 år. Dette for å gi ungdommen en ekstra beskyttelse mot skadelig arbeid. For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken. Er du skolepliktig må arbeidstiden ikke overstige to timer i døgnet, og 12 timer i uken i uker med undervisning. På skolefrie dager kan du arbeide opptil syv timer i døgnet. I skoleferier som varer i minst en uke kan du arbeide opptil syv timer i døgnet og 35 timer i uken. Skolepliktig er du så lenge du går i grunnskolen, altså ut ungdomskolen.

 • Mange blir også snytt for lønn. Som hovedregel har arbeidsgiver ikke lov til å foreta trekk i lønn med mindre det er inngått en avtale om det, for eksempel gjennom arbeidsavtalen eller at det er en gjeldende tariffavtale som regulerer trekk i lønn.

 • Mener arbeidsgiver at du har påført virksomheten skade eller tap som gir arbeidsgiver rett til å foreta trekk i lønn, må arbeidsgiver først ha dom for kravet sitt eller at du skriftlig erkjenner erstatningskravet.

Få fagorganiserte studenter

Studenter i deltidsjobber er blant de som kan være ekstra utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven fra arbeidsgiver. Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Godal Dam, forteller at man som student ofte møter andre studenter som klager over arbeidsgivere som skaper dårlige arbeidsforhold.

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Godal Dam. Foto: Privat
Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Maika Godal Dam. Foto: Privat

– Vi vet at mange unge jobber i midlertidige stillinger, på korttidskontrakter, vikarkontrakter og på arbeidssteder uten for eksempel tariffavtale, sier Godal Dam.

Hun påpeker at kun et fåtall av de mange studentene som har deltidsjobb er fagorganisert.

– Å sørge for et tryggere arbeidsliv for dem som jobber uten faste stillinger, i tillegg til å styrke fagorganisasjonene blant studenter, er gode tiltak for å sikre at studenter ikke blir utnyttet på arbeidsmarkedet.

Mangelfulle kontakter

Det er Arbeidstilsynet som har ansvar for å «følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen».

I overnattings- og serveringsbransjen, hvor det er mange unge arbeidstakere, utførte Arbeidstilsynet 2200 tilsyn fra 2018 til 2020.

– Vi ser at de aller fleste har arbeidskontrakt, men at kontraktene ofte er mangelfulle. Det vi avdekker flest brudd på er overtidsbetaling, så her er det viktig at de unge selv vet hva de har krav på og stiller krav til sin arbeidsgiver, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

I en undersøkelse Respons Analyse gjennomførte for Arbeidstilsynet før årets sommer kom det frem at bare tre av ti vet at de har krav på minst 40 prosent av timelønna i overtidsbetaling.

Andre funn i undersøkelsen var:

 • Rundt halvparten vet at skriftlig arbeidskontrakt skal være underskrevet med en gang man starter i jobben hvis sommerjobben varer én måned eller kortere.
 • Seks av ti vet ikke at de skal få beskjed senest to uker på forhånd når de skal jobbe hvis de jobber etter vaktliste.
 • Fire av ti vet ikke hvor lenge de må jobbe før de har rett på pause. Man har krav på minst én pause dersom arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

– Resultatene fra undersøkelsen samsvarer godt med erfaringene vi gjør oss på tilsyn, sier Vollheim.

Uvitenhet eller bevisst utnytting?

Tilsynsdirektøren sier lovbrudd ofte skyldes en kombinasjon av flere faktorer.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Vi møter ofte arbeidsgivere som mangler den nødvendige kunnskapen om regelverket. Noen arbeidsgivere kan være veldig unge og kjenner ikke godt nok til lovverket, eller så har de ikke fått tilstrekkelig opplæring, sier Vollheim, og fortsetter:

– Men det finnes også arbeidsgivere som bevisst bryter regelverket, og for eksempel lar være å betale overtidstillegg eller lar de unge arbeidstakerne jobbe altfor mange timer i strekk uten pauser i stedet for å ansette flere. Noe som vil gi arbeidsgiver lavere lønnsutgifter.

Vollheim peker på at det også er mange unge arbeidstakere som ikke kjenner til hvilke rettigheter de har, og derfor heller ikke krever det hos sin arbeidsgiver.

– De godtar det som det er. Det er viktig at de unge får en god start i arbeidslivet. For å få til det må både de unge og deres arbeidsgivere ha god kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder i ansettelsesforholdet.

Relatert