TROR DE BORGERLIGE ER LEIE: Ap-nestleder Hadia Tajik merker seg at det borgerlige firkløveret ikke stilte opp sammen og presenterte budsjettenigheten søndag. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
TROR DE BORGERLIGE ER LEIE: Ap-nestleder Hadia Tajik merker seg at det borgerlige firkløveret ikke stilte opp sammen og presenterte budsjettenigheten søndag. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– De fortjener å få en mikrofon opp i ansiktet

Ap-nestleder Hadia Tajik hamrer løs mot regjeringen og Frp som hun mener ikke har vært åpne nok om hva de kuttet for å komme til enighet om revidert nasjonalbudsjett.

Arbeiderpartiet stusser over hvordan det var Fremskrittspartiet alene som frontet pressekonferansen der budsjettavtalen om revidert nasjonalbudsjett ble presentert.

– Det kan fort være et tegn på at de fire borgerlige partiene er rimelig lei, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Hun mener at alle de fire borgerlige partiene burde stått samlet og svart pressen om enigheten.

– Det er veldig uheldig at Høyre-regjeringen og Frp bare lanserte satsingene sine, men ikke hvor de henter pengene sine fra. De fortjener å få en mikrofon opp i ansiktet for å svare for hva de kutter. Folk har krav på å vite hva som kuttes, sier Tajik, som er finanspolitisk talsperson for Ap.

SOLOSHOW: Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, førstenestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen holdt pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. Foto: NTB
SOLOSHOW: Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi (t.v.) og Bård Hoksrud, førstenestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen holdt pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. Foto: NTB

Leder av finanskomiteen Mudassar Kapur (H) har ikke vært tilgjengelig for å svare på Tajiks kritikk. Det er derfor finanspolitisk talsperson for KrF, Tore Storhaug som stiller. Han kjenner seg ikke igjen i bildet Ap-nestlederen tegner.

– De ville gjøre det sånn

– Vi gjorde oss alle tilgjengelige og sendte ut pressemeldinger, og så står Frp fritt til å stille på en egen pressekonferanse. Det handlet om at det var praktisk å gjøre det sånn.

– Praktisk for hvem? Det var kanskje ikke like praktisk for pressen?

– Vi har vært tilgjengelig for pressen hele tiden om alle spørsmål, sier Storhaug.

– Hvorfor sto Frp alene på den pressekonferansen?

– Fordi de vil gjøre det sånn.

– Så slik Frp vil ha det, slik blir det? Det handler ikke om at dere ikke var like stolte over budsjettavtalen?

VELDIG FORNØYD: KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug (t.h) sier han er svært fornøyd med avtalen selv om han ikke frontet enigheten søndag. Foto: Vidar Ruud/NTB
VELDIG FORNØYD: KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug (t.h) sier han er svært fornøyd med avtalen selv om han ikke frontet enigheten søndag. Foto: Vidar Ruud/NTB

– Vi var veldig fornøyd med avtalen, sier Storhaug.

Finanspolitiker for Frp Hans Andreas Limi svarer at de holdt presskonferansen alene «For å presentere våre gjennomslag i revidert». Han har ikke svart på oppfølgingsspørsmål om hvorfor de fire ikke stilte sammen.

 • Frps gjennomslag og de andre endringene i budsjettavtalen økte kostandene med 2,65 milliarder kroner.
 • 550 millioner kroner dekkes inn med kutt på andre poster, mens resten dekkes inn ved å ta fra Oljefondet.

Mens Aftenposten-kommentator Kjetil B. Altstadheim lar de borgerlige partiene få gjennomgå for å ha økte oljepengebruken nok en gang, kritiserer Hadia Tajik kuttene partiene prioriterer.

Kuttkritikk

Det er spesielt tre kutt Ap-nestlederen reagerer på.

– Denne gangen kutter Frp og Høyre-regjeringen i midler til de barn og unge som blir hengende etter på skolen som følge av pandemien. Det er Arbeiderpartiet imot.

Det er i revidert nasjonalbudsjett foreslått 260 millioner kroner for å ta igjen tapt læring høsten 2021 til kommuner, fylkeskommuner og friskoler. 10 av disse millionene prioriteres til andre formål i budsjettenigheten.

– Dette er ikke bare ille for de barna det gjelder, men for framtiden for oss alle, om for mange faller utenfor. Derfor vil vi heller bruke 100 millioner kroner ekstra til dette, og følger ikke regjeringen og Frps kutt, sier Tajik.

ILLE: Ap-nestleder Hadia Tajik er sterkt imot kuttet i budsjettposten for å ta igjen tapt læring. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
ILLE: Ap-nestleder Hadia Tajik er sterkt imot kuttet i budsjettposten for å ta igjen tapt læring. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Mindre hydrogensatsing

Det kuttes også 15 millioner kroner i budsjettpostene for utviklingen av miljøvennlig teknologi som hydrogen.

– Det er ganske illustrerende at samme dag som det annonseres at Norge ikke nådde klimamålene for 2020 så svarer Høyre-regjeringen og Frp med å kutte i utviklingen av klimavennlig teknologi. I vårt alternative reviderte budsjett setter vi av hele 1,2 milliarder kroner til grønn industriutvikling for å kutte utslipp, sier Ap-nestlederen.

Høyre, Venstre, KrF og Frp kutter også 60 millioner kroner i ordningen for å kompensere fastleger som taper inntekt på grunn av karantene og isolasjon. Kutt begrunnes med at vaksinerte leger ikke lenger trenger å gå i smittekarantene og Helse- og omsorgsdepartementet viser til at det derfor er redusert behov for ordningen.

Tajik mener likefult at timingen for kuttet er dårlig, og vil at på til styrke satsingen på fastlegene.

– Vi setter av 100 millioner til at hver fastlege kan ha færre pasienter. Fastlegene sto i en krise allerede før pandemien slo til. Å kutte der nå er vi helt imot.

Påplussninger i budsjettavtalen

Dette er noen av endringene i revidert nasjonalbudsjett som Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet har blitt enige om:

 • Fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli 2021.
 • Ferjetakstene reduseres med ytterligere 15 pst., altså totalt 25 pst. fra 1. juli 2021
 • 750 millioner til å avvikle bomprosjekter
 • Totalt 450 millioner til ulike tiltak innenfor psykisk helse og nye medisiner
 • 124 millioner i kapitaltilskudd til private barnehager
 • 300 millioner ekstra til den kommunale kompensasjonsordningen
 • 100 millioner til økt utbygging av bredbånd
 • 90 millioner til oppheving av makstaket i nettolønnsordningen
 • 35,3 millioner til verdiskapingstiltak i skogbruket
 • 25 millioner til Sirkulærøkonomi/Grønn Plattform
 • 10,5 millioner til økt tilskuddssats for planting av skog, fra 1,20 til 1,50 per plante
 • Private barnehagers adgang til finansiering i Husbanken gjeninnføres til 31.12.2021 eller inntil ny finansieringsløsning er vedtatt i Stortinget
 • Forslaget om å slå sammen Innovasjon Norge og Siva utsettes, slik at Stortinget kan få forelagt en helhetlig vurdering før endelig beslutning om en slik organisatorisk endring eventuelt tas

Psykiske helsetiltak og nye medisiner:

 • 150 mill. i øremerkede midler til styrking av BUP
 • 100 mill. i øremerkede midler til psykiatri, gjennom økt kjøp av privat behandlingskapasitet.
 • 65 mill. ekstra til kommunale behandlingstilbud innenfor psykisk helse, gjennom en økning i den midlertidige tilskuddsordningen for kommunene.
 • 10 mill. til midlertidig tilskuddsordning for frivillige aktører for å nå fram til barn og ungdom i tettbebodde og levekårsutsatte områder.
 • 10 mill. til midlertidig tilskuddsordning til frivillige organisasjoner for styrking av forebyggende tiltak for ensomme unge og eldre, inkludert forebyggende hjemmebesøk for eldre.
 • 5 mill. i økte bevilgninger til opprettholdelse, gjenåpning og etablering av viktige lavterskeltilbud for personer med psykiske lidelser og ruslidelser under pandemien
 • 5 mill. til styrking av kriseteamenes rolle under gjenåpningen av samfunnet i etterkant av pandemien.
 • 2,5 mill. for å sikre helårsvirkning av psykisk helsetilbud for synshemmede på Gaustad.
 • 1 million til Mental Helse Ungdom
 • 0,5 mill. til Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS).
 • 1 million til organisasjonen Leve.
 • 100 mill. i økt bevilgning til kjøp og bruk av nye medisiner og behandlingsmetoder.
 • Regjeringen skal utrede konsekvensene for pasienter av å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler og de helseøkonomiske gevinstene av legemidlene
 • Regjeringen skal fremme et lovforslag om at naprapater og osteopater gis offentlig autorisasjon innen utgangen av september, samt sikre at det midlertidige momsfritaket videreføres fram til autorisasjon er på plass
 • Regjeringen skal ifm. høstens statsbudsjett legge fram en plan for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og helsefagarbeidere i årene fremover

Samferdsel:

 • 179 mill. til å redusere ferjetakstene med ytterligere 15 % utover regjeringens forslag, altså med totalt 25 % fra 1. juli 2021
 • 100 mill. til drift og vedlikehold riksveier
 • 36 mill. til E6 Sluppen
 • 1 mill. til nødmudring av Borg Havn
 • 713 mill. til å avvikle følgende bomprosjekter fra 1.7.2021:
 • Fv 255 Jørstad – Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet)
 • E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken)
 • Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
 • Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet)
 • T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland)
 • Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland)

Kilde: NTB

– Tilbake til en normal

– Nå må Arbeiderpartiet ta innover seg at vi snart må tilbake til en normalsituasjon der vi må prioritere, sier KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storhaug.

At det kuttes i kompensasjonsordningen til legene mener han er helt logisk.

– Alle fastleger er nå vaksinert. Da trenger vi ikke de 60 millionene for å kompensere dem for tapt inntekt på grunn av karantene og isolasjon, sier Storhaug.

Også tilleggsbevilgningen for å bøte mot tapt læring lever han godt med at det kuttes i.

– Ekstrabevilgningen på 260 millioner kroner blir nå 10 millioner mindre, men det er fortsatt en stor satsing.

– Men hva er det dere har prioritert i stedet for som forsvarer det kuttet, mener du?

– Vi har blant annet satt av langt mer til psykisk helse, som også blir viktig nå som vi er på vei ut av pandemien, mener Storhaug.

GRØNT BUDSJETT: Finanspolitisk talsperson for Venstre, Ola Elvestuen, mener det reviderte budsjettet ble grønnere etter forhandlingene med Fro. Foto: Torstein Bøe/NTB
GRØNT BUDSJETT: Finanspolitisk talsperson for Venstre, Ola Elvestuen, mener det reviderte budsjettet ble grønnere etter forhandlingene med Fro. Foto: Torstein Bøe/NTB

Mer til myr

Finanspolitisk talsperson for Venstre Ola Elvestuen, mener også kuttene kan forsvares.

– Selv om vi bruker 10 millioner kroner mindre på tapt læring, er det fortsatt en svær satsing på 250 millioner kroner. Så bruker vi 10 millioner kroner ekstra på restaurering av myr, forteller Elvestuen.

Selv om det blir 15 millioner mindre til utvikling av hydrogenteknologi, mener han at budsjett er grønnere etter forhandlingene med Frp.

– Hvis du ser hva vi har fått til av på sirkulærøkonomi, så er budsjett som helhet på plussiden når det gjelder miljø og klima, sier Elvestuen.

Relatert