RABATTKRAV: Advokat Patrick Lundevall-Unger fikk et brev av sin klient, som hadde blitt satt i koronaisolasjon.
RABATTKRAV: Advokat Patrick Lundevall-Unger fikk et brev av sin klient, som hadde blitt satt i koronaisolasjon. Foto: Gorm Kallestad/Privat

Isolasjonsbølge under pandemien: – Klart brudd på menneskerettighetene

Norske fengsler har ilagt over 32.000 døgn i isolasjon på grunn av korona.

Mot slutten av april var det smitteutbrudd i Halden fengsel. Totalt ble 115 innsatte og ansatte satt i smittekarantene.

Det førte til at en straffedømt mann i 40-årene som TV 2 har snakket med i praksis satt i isolasjon i syv dager fra den 26. mars.

– Det ble et ekstra strengt regime her. Vi fikk ingen tilgang til besøk av familie eller venner. Alle aktiviteter er stengt. Jeg satt innelåst nesten hele døgnet, forteller han.

Mannen soner en lengre fengselsdom for alvorlig organisert kriminalitet. Han forteller at det er ni personer som soner på samme avdeling som ham selv, og at alle ble isolert da smitten skulle slås ned i fengselet.

De ni har sammen skrevet under på et brev som ble sendt til mannens forsvarer, der de gir uttrykk for at de frykter isolasjonsskader. På det verste hevder han at han satt 23 timer innelåst på cellen, og fikk én time i luftegården.

«IKKE SAMTYKKET»: I brevet til sin advokat skriver mannen at han ikke føler han er med på en dugnad.
«IKKE SAMTYKKET»: I brevet til sin advokat skriver mannen at han ikke føler han er med på en dugnad. Foto: Privat

Mannen forteller til TV 2 at han mistet følelsen av om det var dag eller kveld, og at han etter hvert ble paranoid og følte det var noen sammen med ham inne på cellen.

– Det er flere som er psykisk syke. Jeg føler jeg blir psykisk skadet, sier mannen, og forteller at han må få medisiner av fengselslegen for å håndtere situasjonen.

Mer enn 13.000 døgn med isolasjon

Koronapandemien har vært en ekstraordinær utfordring også for kriminalomsorgen.

Da pandemien brøt ut, ble det vedtatt flere lovendringer med den hensikt å gi norske fengsler utvidede verktøy for å slå ned smitte som kunne oppstå i fengslene.

Et av disse verktøyene er paragraf 45b i straffegjennomføringsloven. Den åpner for at fengslene kan bruke utelukkelse fra felleskap som et smitteforebyggende tiltak.

Denne paragrafen har blitt brukt flittig det siste året. Ifølge ferske tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet har norske fengsler ilagt 309.067 timer utelukkelse, fordelt på 2220 utelukkelser siden pandemien brøt ut.

Med andre ord er det blitt ilagt nesten 13.000 døgn koronaisolasjon i norske fengsler det siste året.

Bruken av denne paragrafen har eskalert etter årsskiftet, da 105.680 av de utelukkelsestimene har blitt ilagt de siste tre månedene.

Vil kreve kortere straff

Advokat Patrick Lundevall-Unger er forsvarer for den fengselsdømte mannen. Han sier han er sjokkert over behandlingen av innsatte i norske fengsler under pandemien. Han tror det er mange som soner en dom som ikke blir hørt av de norske samfunnet.

– Jeg mener dette er brudd på menneskerettighetene. Noen som soner er sårbare og sliter psykisk. De har ikke råd til å engasjere en advokat, sier han.

Nå vil han at de som har blitt koronaisolert skal kompenseres.

Lundevall-Unger peker på at det er fast praksis at personer som sitter isolert når de er varetektsfengslet får fradrag i straffen. Det gis da en dag fradrag for hvert påbegynte tidsrom av to døgn siktede har vært i isolasjon - et såkalt isolasjonfradrag. Begrunnelsen er at isolasjon er en ekstra belastning og kan føre til helsemessige skader.

– Jeg mener at nettopp disse premissene må anvendes i denne saken, uavhengig av om en person sitter i varetekt eller om en person soner sin dom etter at vedkommende ble rettskraftig dømt, sier advokaten.

Han erkjenner at problemstillingen er upløyd mark for Kriminalomsorgen, men mener innsatte nå risikerer å bli utsatt for dobbel straff. Derfor vil han kreve nedsatt straff for sin klient.

– Dette kan ikke medføre at de innsatte som sitter nesten hele dagen på sin celle ikke har krav på en form for kompensasjon og da mener jeg at det ovenfor skisserte er en riktig metode til å nedjustere utmålingen av straffen. Det må gi nedsatt straff, sier Lundevall-Unger.

– Veldig helseskadelig

Kriminalomsorgen har flere ganger tidligere blitt kritisert både i Norge og internasjonalt for bruken av isolasjon. Senest i juni publiserte Sivilombudsmannen en rapport der de kritiserte omfanget av isolasjon som smitteverntiltak.

I 2019 ble praksisen i norske fengsler vurdert til å være brudd på norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder.

SIVILOMBUD: Hanne Harlem har også tidligere kritisert Kriminalomsorgen for bruken av isolasjon.
SIVILOMBUD: Hanne Harlem har også tidligere kritisert Kriminalomsorgen for bruken av isolasjon. Foto: Heiko Junge

Sivilombud Hanne Harlem sier til TV 2 at det skal være ekstraordinære årsaker til stede om en innsatt må tåle isolasjon.

– Dette må veies ut ifra forholdsmessighet og nødvendighet. De isolasjonene som ble gjennomført i mai tok ikke hensyn til disse kriteriene, og da er ikke det i samsvar med menneskerettighetene, sier Harlem.

– Det vi er opptatt av er at man må være seg bevisst at isolasjon er helseskadelig. Man må veie faren for smitte opp mot helseperspektivet og sørge for å ha tiltak som begrenser skadene ved isolasjon. Jeg kan ikke vurdere enkeltsaker nå, men jeg kan heller ikke utelukke at enkeltsaker også i dag kan komme i konflikt med menneskerettighetene.

Forsvarer bruken

Etter at fengslene fikk kritikk i juni sank smitten i Norge, samtidig som Kriminalomsorgen gjorde justeringer for å unngå et like høyt isolasjonsnivå.

KRIMINALOMSORGSDIREKTØR: Jan-Erik Sandlie.
KRIMINALOMSORGSDIREKTØR: Jan-Erik Sandlie. Foto: Trygve Indrelid

Likevel har bruken av koronaisolasjon nok en gang skutt i været etter årsskiftet, og etter tre måneder er det allerede ilagt halvparten så mange timer som det ble benyttet i hele 2020.

Kriminalomsorgsdirektør Jan-Erik Sandlie forklarer dette med økt smittetrykk.

– Det som hele tiden har vært vårt utgangspunkt er liv og helse, og smittevern for innsatte. For ett år siden var det mye bruk av isolasjon i en periode. Det gikk betydelig ned ganske raskt da smitten gikk ned. Nå har det vært økt smittetrykk. Jeg håper nå at våre tall går ned og at vi slipper å bruke tiltak som isolasjon for å håndtere smittefaren, sier han.

Han sier at fengslene forsøker å kompensere for isolasjonen med å gi de innsatte iPader, legge til rette for elektroniske besøk, og lettere tilgang på telefon.

Sandlie påpeker videre at det ikke finnes noen ordning som kan sikre straffereduksjon i dagens lovverk.

Kan utløse økonomisk kompensasjon

– Vi har ingen hjemmel i straffegjennomføringsloven for å gi ekstra fradrag i tid, sier han.

Det samme sier advokat Marie Hessen-Jacobsen, som sitter i forsvarergruppen til Advokatforeningen.

Hun har fulgt situasjonen med den utvidede bruken av isolasjon nøye, og mener det er god grunn til å gå fengslene i sømmene.

– Det er ingen hjemmel for å sette ned straffen. Men KDI (kriminalomsorgsdirektoratet) har mulgiheten til å gjøre en skjønnsmessig vurdering. For eksempel kan man gi hurtigere overgang til lavere sikkerhet, man kan gi flere permisjoner, eller tidligere prøveløslatelse.

Hun sier det også finnes muligheter for at de innsatte i slike tilefeller kan få økonomisk kompensasjon.

– Om det er alvorlig nok vil det være en krenkelse av menneskerettighetskonvensjon. Det utløser en kompensasjon, sier hun.

– Føler ikke jeg er med på dugnad

Mannen i 40-årene sier han føler at han ble «behandlet som et dyr» da han ble isolert på cellen sin i en uke.

Han er på avdeling med ni andre innsatte, og har ingen forståelse for hvorfor de ni ikke kunne fungert som én kohort i perioden da smittetrykket i fengselet var stort.

– Vi må ha restriksjoner, og vi skjønner at de ikke vil ha korona i fengselet. Men de sier samtidig at vi er med på dugnad. Jeg føler ikke jeg er med på dugnad. De bare kastet oss i en celle, sier han.

– Vi er kriminelle, men vi er mennesker. Vi er i en sårbar situasjon, og vi er ekstra sårbare på grunn av pandemien.

Akkurat som ellers i samfunnet har myei fengslene vært stengt under pandemien. De innsatte har ikke kunnet gå på skole, trene, eller hatt anledning til sysselsetting på samme måte som de pleier.

– Vi trenger å få noe tilbake. Jeg føler meg isolasjonsskadet, og flere av oss kunne sluppet disse isolasjonsskadene, sier han.

Relatert