NAV-direktør: Økt barnebidrag kan være motiv for samværsabotasje

NAV-direktør Hans Christian Holte mener tiden er inne for å vurdere om bidragsreglene må endres. Han erkjenner at ønske om økt barnebidrag kan være motiv for foreldre som saboterer samvær.

Foreldre som saboterer samvær mellom barn og den andre forelderen, får ofte økt barnebidrag dersom de krever dette.

Årsaken er at NAV ikke tar hensyn til det som er avtalt gjennom samværsavtaler eller fastsatt ved dom.

Det siste halve året har TV 2 satt søkelys på den omdiskuterte NAV-praksis som også mange stortingspolitikere stiller seg kritisk til.

– Virker urimelig

– Jeg ser at sett fra den foreldrenes side som har blitt hindret i samvær med sitt barn, så virker dette urimelig. Samtidig er det jo slik at det er økonomisk støtte til barnet som er det generelle prinsippet som er lagt til grunn her, sier NAV-direktør Hans Christian Holte til TV 2.

– Oppfatter du i dag bidragsregelverket slik at det kan være et økonomisk incentiv for samværssabotasje?

– I enkelte tilfeller så vil dette regelverket kunne være også et økonomisk incentiv for å kunne hindre samvær hos den andre parten i et forhold, bekrefter Holte.

NAV SVARER: NAV-direktør Hans Christian Holte forstår av noen er kritiske til dagens NAV-praksis.
NAV SVARER: NAV-direktør Hans Christian Holte forstår av noen er kritiske til dagens NAV-praksis. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

NAV teller kun dager

Når NAV beregner barnebidrag teller etaten kun antall dager barnet bor hos foreldrene. NAV ser helt bort fra samværsavtaler eller dom, selv om disse slår fast at barnet skal bo hos begge foreldre.

Foreldre – menn og kvinner – fra hele landet har fortalt TV 2 hvordan de opplever at barnebidrag er en viktig årsak til at samværssabotasje. Og de uttrykker frustrasjon over NAV som ikke bryr seg om barn hindres samvær, men derimot ofte sørger for at sabotøren får økt barnebidrag.

Foreldre forteller at opplever å få en slags dobbeltstraff. Først blir de hindret samvær. Så blir konsekvensen at de belastes økonomisk ved økt barnebidrag og mange mister dessuten det såkalte samværsfradraget.

Økonomi et motiv

I en fersk TV 2-undersøkelse har 154 advokater som jobber med foreldrekonlikter svart på spørsmål knyttet til samværshindring.

ØKONOMI SPILLER INN: En årsak til samværshindring kan rett og slett vært ønske om økt barnebidrag. 75 prosent oppgir at økonomiske incentiver kan spille inn. Kun 5 prosent er klar på at de aldri har opplevd at dette.
ØKONOMI SPILLER INN: En årsak til samværshindring kan rett og slett vært ønske om økt barnebidrag. 75 prosent oppgir at økonomiske incentiver kan spille inn. Kun 5 prosent er klar på at de aldri har opplevd at dette. Foto: TV 2 / Grafikk

Tre av fire advokater svarer at «økonomiske incentiver» ofte eller av og til, en årsak bak ønske om økt samværsandel med barna.

Fem prosent er uenig og oppgir at etter deres erfaring så spiller aldri «økonomiske incentiver » inn. Fem prosent har valgt å ikke svare på spørsmålet.

Overfor TV 2 har også mange foreldre gitt uttrykk for at økt barnebidrag ofte er et motiv i samværssabotasje.

– Viktig sak å se nærmere på

– Forstår du at mange mener at dagens NAV-praksis på en måte er i strid med den allmenne rettsoppfatningen og hva mange mener er fornuftig og riktig?

– Jeg synes jo TV 2 gjennom disse sakene har fått frem de store dilemmaene og vanskelighetene som ligger på disse områdene.

Holte mener at tunge familiekonflikter må løses gjennom familievernkontorene eller i rettsapparatet.

– NAVs rolle er å sørge for at at bidragene forvaltes riktig, Jeg ser også at det kan slå ut slik at det kan være urimelig for den som har mistet samværet.

I årevis har foreldre klaget over et urimelig regelverk, men inntil i dag har NAV aldri erkjent offentlig at bidragsreglene kan være urimelige.

NAV-direktør Hans Christian Holte legger derimot ikke skjul på at dette er problematisk.

– Jeg tenker at det er en viktig sak å se nærmere på. Jeg kjenner ikke godt til de diskusjonene som har vært internt i NAV eller generelt, men jeg synes i alle fall at det har vært godt belyst gjennom de siste månedene. Her er det problematiske sider og veldig sammensatte problemer som vi hele tiden må lete etter gode løsninger på, svarer Holte.

NAV imøteser rettens avklaring

I disse dager er den nye barneloven ute på høring. Holte mener det i den anledning er fornuftig å også se nærmere på bidragsreglene.

– Bør man se på lovens intensjon og lovens form?

– Jeg tror det er fornuftig å se på dette lovverket. Jeg ønsker det velkommen, jeg synes det er avdekket godt gjennom de siste månedene at dette er et svært vanskelig område. Å se om det finnes enda bedre løsninger for å balansere ulike hensyn, tenker jeg er fornuftig, sier Holte.

FEILTOLKER LOVEN: Professorene Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt er blant flere som mener NAV feiltolker loven. Deres klare synspunkter er noen av årsakene til at saken nå havner i domstolen.
FEILTOLKER LOVEN: Professorene Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt er blant flere som mener NAV feiltolker loven. Deres klare synspunkter er noen av årsakene til at saken nå havner i domstolen. Foto: Haakon Eliassen / Tv 2

Flere juseksperter har sagt til TV 2 at de er overbevist om at NAV feiltolker loven og at etaten dermed feilaktig premierer samværssabotasje. Men lovavdelingen i Justisdepartementet ga nylig NAV medhold.

Denne saken er nå på vei inn i rettssystemet.

– Jeg tenker at alle avklaringer av regelverk er bra, så jeg vil jo imøtese en sånn type avklaring.

Relatert