PÅ CELLA: Drapsdømte Viggo Kristiansen (41) har sittet i Ila fengsel i 20 år.
PÅ CELLA: Drapsdømte Viggo Kristiansen (41) har sittet i Ila fengsel i 20 år. Foto: Eivind Pedersen

Statsadvokaten sier nei til løslatelse av Viggo Kristiansen

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) blir foreløpig ikke løslatt. «Betyr ingenting», sier Kristiansen selv.

Svaret fra førstestatsadvokat Erik Erland Holmen kom onsdag ettermiddag. Der utsetter Holmen å svare på Kristiansens begjæring om løslatelse.

Torsdag kom den overraskende nyheten om at straffesaken mot Kristiansen blir gjenåpnet. Søndag begjærte han seg løslatt i påvente av den videre rettsprosessen.

Årsaken til at statsadvokaten ber om mer tid, er at de mener det er en nær sammenheng mellom spørsmålet om løslatelse og spørsmålet om hvordan de skal håndtere den gjenåpnede saken fremover.

Påtalemyndigheten er nødt til å avgjøre om de vil gjennomføre en full ny ankeforhandling eller om de vil be om en frifinnelse for Kristiansen uten en rettssak.

Statsadvokaten varsler samtidig at de vil bestemme seg «innen kort tid», ifølge TV 2s opplysninger.

– Påtalemyndigheten vil ikke løslate Viggo Kristiansen. Det får da eventuelt være opp til domstolen dersom Kristiansen ønsker å prøve beslutningen der. Når det gjelder spørsmålet om påtalemyndigheten vil gå inn for en full behandling i domstolen, eller om vi begjærer Kristiansen frifunnet, så vil vi sende vår anbefaling til Riksadvokaten i løpet av et par dager, sier førstestatsadvokaten til TV 2.

«Betyr ingenting»

Kristiansen har hatt mulighet til å søke om prøveløslatelse i elleve år, men ikke ønsket å gjøre det. Årsaken har vært at han ikke vil ut av fengsel før han er frifunnet.

Fordi saken nå er gjenåpnet, mener Kristiansen seg så trygg på frifinnelse at han likevel har søkt om løslatelse.

Likevel sier Arvid Sjødin, advokaten hans, at avgjørelsen er «litt som ventet».

– De har hele tiden meddelt at det vil komme en avgjørelse, og så er avgjørelsen at de utsetter avgjørelsen, sier Sjødin til TV 2.

Han snakket med Kristiansen etter at statsadvokatens avgjørelse ble kjent.

– Viggo sa: «En uke fra eller til, betyr ingenting», forteller Sjødin.

I september vil Kristiansen være ferdig med å sone sin 21 år lange forvaringsstraff. Statsadvokaten har mulighet til å be om forlengelse av forvaringen dersom de mener han fremdeles utgjør en fare for samfunnet.

Ny domstol

Kristiansen er dømt for voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Domstolen som skal behandle den gjenåpnede straffesaken mot Kristiansen, kan ikke være den samme som avsa dom mot Kristiansen på lovens strengeste straff, Agder lagmannsrett.

Høyesterett vil i løpet av kort tid peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken. Borgarting lagmannsrett i Oslo og Gulating lagmannsrett i Bergen er de mest aktuelle alternativene.

Påtalemyndigheten kan reise saken på nytt med full bevisførsel og påstand om domfellelse eller be retten avsi en frifinnende dom uten at det holdes hovedforhandling.

Blir Kristiansen frikjent, kan han søke erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Relatert