Foreldre reiser gruppesøksmål mot staten etter omstridt NAV-praksis

Flere titalls foreldre vil prøve NAV-praksis for domstolen og et advokatfirma utreder nå gruppesøksmål og erstatningskrav mot staten. En rekke juseksperter ber barne- og familieministeren sikre grundigere avklaring av omstridt NAV-praksis.

– Nå arbeider vi med å avklare hvorvidt NAV-praksis er i tråd med lovgivers intensjon hva gjelder bidragsreglene, og deretter så ønsker vi å fremme et massesøksmål, sier Marie Sølverud i Advokatfirmaet Sølverud.

Et massesøksmål vil omhandle et potensielt erstatningsansvar for alle samværsforeldre som har betalt for mye i bidrag.

– Og disse har samtidig vært utsatt for samværssabotasje hvor de ikke har fått se barna sine, men har likevel betalt fullt bidrag som om de ikke hadde en samværsavtale, forklarer Sølverud.

JOBBER MED GRUPPESØKSMÅL: Allerede i løpet av 2021 tror advokat Maria Sølverud at staten kan stevnes. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
JOBBER MED GRUPPESØKSMÅL: Allerede i løpet av 2021 tror advokat Maria Sølverud at staten kan stevnes. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hun sier at selskapet nå jobber på vegne av flere titalls personer i samarbeid med MannsForum.

– Så lenge lovligheten av NAV sin praksis forblir uavklart, vil vi jobbe for å få tatt saken til domstolen for en endelig beslutning, sier styreleder Arne Børke i MannsForum til TV 2.

Det kan være snakk om et par enkeltstående saker eller å fremme et gruppesøksmål.

Omstridt NAV-praksis

NAV gir foreldre som hindrer barn å være sammen med den andre forelderen, økt barnebidrag.

Forelderen som utsettes for samværssabotasje og ikke får se eget barn, pålegges økt barnebidrag og mister også såkalt samværsfradrag.

I en serie reportasjer har TV 2 satt søkelys på denne problemstillingen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad forsvarer praksisen og står fast på at NAV opererer i tråd med lovens intensjon. Han har gitt Stortinget en 15 siders utredning. Men denne blir nærmest slaktet av juseksperter.

UENIG MED ROPSTAD: Professor Camilla Bernt er en av flere som mener lovligheten av dagens NAV-praksis må utredes grundigere. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
UENIG MED ROPSTAD: Professor Camilla Bernt er en av flere som mener lovligheten av dagens NAV-praksis må utredes grundigere. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Professor Camilla Bernt og Asbjørn Strandbakken har avlevert en omfattende begrunnelse som er offentlig tilgjengelig, og som medlemmene i Stortingets familie- og kulturkomite samt Ropstad og Barne- og familiedepartementet har kjennskap til.

– Veldig uryddig

– Jeg opplever at den redegjørelsen som er kommet fra departementet er mangelfull juridisk sett og jeg opplever også at den er veldig uryddig når det gjelder å forholde seg til den argumentasjonen vi har kommet med, fastslår jusprofessor Camilla Bernt (UiB).

Kollega og professor Strandbakken er enig og de er begge klare på én ting:

MÅ UTREDES GRUNDIGERE: Professor Asbjørn Strandbakken mener Ropstad må sikre en langt grundigere og mer tillitvekkende utredning av saken. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
MÅ UTREDES GRUNDIGERE: Professor Asbjørn Strandbakken mener Ropstad må sikre en langt grundigere og mer tillitvekkende utredning av saken. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Det må en rettslig avklaring på disse problemstillingene som her reises i saken og rette vedkommende vil jo være lovavdelingen i Justisdepartementet eller eventuelt regjeringsadvokaten, mener Asbjørn Strandbakken.

Flere eksperter gir også klart uttrykk for at saken må underlegges en grundigere juridisk vurdering.

– Må få avklaring

– Fortolkning av lov og forskrift kan ofte by på tvil, og man må trekke inn ulike kilder for å komme fram til et resultat. Når det er så klar uenighet om forståelsen av et regelverk, som i denne situasjonen, må man jo få en autoritativ avklaring, sier professor dr. juris Trude Haugli ved UiT.

Haugli sier justisdepartementets lovavdeling ofte er en god plass å starte.

– Ellers er det jo gjerne domstolene, og i siste instans Høyesterett som avklarer slik tolkningstvil. Problemet er at slike saker ytterst sjelden kommer så langt opp i domstolssystemet.

– I disse sakene vil det ha store konsekvenser hvilket utfall tolkningstvilen vil få, uansett hvem den går i favør av. Så tolkningstvilen bør bringes ut av verden for fremtiden, ved at forskriften tydeliggjøres, sier professor Trude Haugli ved UiT.

Det professorene Camilla Bernt og Asbjørn Strandbakken mener er at det ikke er lovens intensjon at den som saboterer skal på bakgrunn av dette få økt barnebidrag. NAV ser derimot på det «faktiske» samværet og bryr seg ikke i denne sammenheng om barn ulovlig hindres samvær, enten med mor eller far.

– Slik jeg tolker loven og forskriften, er det ikke riktig å fastsette bidraget ut fra det faktisk utøvde samværet, når det er den barnet bor hos som hindrer samværsutøvelsen, mener professor Haugli som dermed er enig i tolkningen til professorene fra Bergen.

Får støtte av NAV-gransker

Professor Finn Arnesen ved UiO ledet granskningsutvalget i forbindelse med den såkalte NAV-skandalen.

Nav la feilaktig til grunn at hovedregelen er at en trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt kontantytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Flere mennesker måtte feilaktig sone i fengsel for påstått trygdesvindel.

Professor Arnesen mener det er åpenbart at man må søke en bedre avklaring på saken.

– Her bør man enten koble på justisdepartementets lovavdeling inn eller regjeringsadvokaten, sier Arnesen til TV 2.

– Hva tenker du om at NAV kan ha medvirket til å bestemme utfallet i et svar som frikjenner etaten?

– Det er prinsipielt uheldig dersom NAV gir innspill eller leverer deler av et råutkast til svaret som kommer fra statsråden, mener Arnesen.

Krever uavhengig gransking

– Vi må få på plass en uavhengig granskning, komite eller arbeidsgruppe som må avklare om den praksis NAV har bedrevet bryter med lovens intensjon slik flere mener, krever Arne Børke som er styreleder i MannsForum.

Bjørke viser til at statsråder, politikere og byråkrater har hatt anledning til å ta tak saken, men uten at dette er gjort.

– Så lenge lovligheten av NAV sin praksis forblir uavklart, vil vi jobbe for å få tatt saken til domstolen for en endelig beslutning, sier Børke til TV 2.

VURDERER MASSESØKSMÅL: MannsForum ved styreleder Arne Børke har hatt de første møtene med advokater for å forbedre rettssak mot staten. Foto: Bjørn Joachimsen
VURDERER MASSESØKSMÅL: MannsForum ved styreleder Arne Børke har hatt de første møtene med advokater for å forbedre rettssak mot staten. Foto: Bjørn Joachimsen

Det kan være snakk om et par enkeltstående saker eller å fremme et gruppesøksmål.

Flere tusen rammet

– Dersom konklusjonen til slutt er at NAV har tolket lovverket feil, kan dette ha rammet flere tusen foreldre som da er pålagt å betale høyere barnebidrag og samtidig har tapt såkalt samværsfradrag i mange tilfeller, sier Børke.

Børke sier at han frykter at mange kan være ofre for justismord. Han viser generelt til selvmord og økonomisk ruin som følger av bitre foreldrekonflikter. Både kvinner og menn er rammet av samværssabotasje, med en overvekt av menn ifølge MannsForum.

– Forberedelsene har startet, forhåpentligvis vil formell rettslig prosess starte i løpet av 2021. Og vi vil ha svar på følgende:

Er NAV sin praksis feil?

Hvor mange har fått urettmessig innkrevd penger fra NAV grunnet NAV sin feilpraksis?

Hvor mange har blitt dømt til fengsel på grunn av manglende betaling av urettmessig innkrevet bidrag på grunn av NAV sin feilpraksis?

Hvor mange barn har mistet en av sine foreldre som har valgt å avslutte eget liv på grunn av økonomisk ruin på grunn av NAV sin feilpraksis?

Relatert