Jenny (34): – Jeg satt igjen med en følelse av skyld

Jenny Røed Arvesen er en av de over 500 kvinnene som årlig må be en nemnd om lov til å ta abort. Det opplevde hun som en ekstra belastning, etter å ha fått sitt livs verste beskjed.

Da Jenny Røed Arvesen var på en tidlig ultralyd i uke 17 oppdaget gynekologen at noe var galt.

I 2017 var Arvesen gravid for første gang, og ikke forberedt på beskjeden hun fikk.

– Forferdelig og absurd

– Det var helt forferdelig, og absurd. Et sjokk. Ja, jeg kan ikke sammenligne det med noen annen beskjed jeg har fått i livet, forteller hun.

Det var lite fostervann, og klare indikasjoner på at noe var galt med fosteret. Senere skulle det vise seg at fosteret manglet nyrer.

Etter en nærmere undersøkelse på sykehuset fikk hun beskjed om at fosteret ikke ville leve særlig lenge etter fødsel.

Hun ble rådet til å avslutte svangerskapet, og fikk beskjed om at hun måtte forklare foran en nemnd hvorfor hun ville ta abort – en kvinnelig og en mannlig lege.

I Norge har kvinnen rett til å bestemme selv om hun skal avbryte et svangerskap fram til utgangen av tolvte svangerskapsuke. Etter dette blir det mer komplisert, og skal hun få godkjent en abort må hun søke og møte i nemnd for en avgjørelse.

UNØDVENDIG BELASTNING: Jenny Røed Arvesen opplevde det å måtte forklare seg foran en nemd som en ekstra belastning i en allerede forferdelig situasjon. Foto: Rune Blekken / TV 2
UNØDVENDIG BELASTNING: Jenny Røed Arvesen opplevde det å måtte forklare seg foran en nemd som en ekstra belastning i en allerede forferdelig situasjon. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Dette var jo ikke noe jeg ønsket i utgangspunktet, men jeg forstår at jeg må. Jeg forstår at dette barnet ville leve kanskje bare noen timer, om jeg hadde gått svangerskapet ut, forteller Arvesen.

Hun opplevde det som en tilleggsbelastning i en allerede krevende situasjon.

– Det var helt jævlig. Jeg satt igjen med en følelse av skyld, sier hun.

– Det blir på en måtte dobbelt opp med enda en vond ting du må gjennom, som er forferdelig – og det når du egentlig bare trenger omsorg, sier Arvesen videre.

Fakta: Abortloven

 • I Norge har kvinnen rett til å bestemme selv om hun skal avbryte et svangerskap fram til utgangen av tolvte svangerskapsuke. Etter dette blir det mer komplisert, og skal hun få godkjent en abort må hun søke og møte i nemnd for en avgjørelse
 • Svangerskapsavbrudd etter tolvte svangerskapsuke kan skje dersom ett av følgende forhold er tilstede:
 1. Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnen
 2. Det kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon
 3. Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom på grunn av arvelige anlegg, eller at barnet kan få sykdom eller skadelig påvirkning under svangerskapet
 4. Dersom svangerskapet er et resultat av seksualforbrytelser (voldtekt og incest), den gravide er alvorlig sinnslidende eller i betydelig grad psykisk utviklingshemmet
 • Etter 18. svangerskapsuke kan det ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det, for eksempel at mors liv er i fare eller at fosteret er i en stand som ikke er forenelig med liv
 • Kun litt over 4 prosent av alle aborter behandles i nemnd i dag.
 • I 2019 ble det i alt utført 516 nemndbehandla aborter. Dette er en nedgang på 9,3 prosent fra 2018, og er det laveste tallet siden 2003.

Kilde: Abortregisteret, Helsedirektoratet, SNL

Skyld og skam

Førsteamanuensis Eva Sommerseth ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har gjennom en kvalitativ studie sett nærmere på hvordan kvinner opplevde prosessen etter uventede funn på rutineultralyd i uke 17 og 18.

FORSKER: Eva Sommerseth, ved USN. Foto: Per Haugen / TV 2
FORSKER: Eva Sommerseth, ved USN. Foto: Per Haugen / TV 2

Studien fra 2010 fant at kvinnenes møte med abortnemnda i hovedsak er preget av skyld, skam og krenkelse.

– Mesteparten av mine informanter opplevde dette som en unødvendig belastning i en allerede kaotisk og følelsesmessig krevende situasjon, sier Sommerseth til TV 2.

Spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, Lars Næss, sitter selv i nemnd. Han mener bildet er langt mer nyansert enn Sommerseth legger fram.

– De aller fleste kvinner får støtte og medhold i valget sitt, og det tror jeg kan være nyttig for dem, at de slipper å stå i denne avgjørelsen helt alene, sier Næss.

Støre: Vil utrede å fjerne nemndene

13. september er det stortingsvalg i år. Dersom de rødgrønne partiene får flertall i Stortinget kan Norge få tidenes liberalisering av abortloven. Flere stemmer tar nemlig til orde for at abortnemndene fram til uke 18 nå må fjernes. Hvor raskt og hvordan er det uenighet om innad i partienes programkomiteer.

VIL UTREDE Å FJERNE NEMDENE: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Erik Edland / TV 2
VIL UTREDE Å FJERNE NEMDENE: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Erik Edland / TV 2

Akkurat nå jobber nemlig partiene med å meisle ut politikken de skal gå til valg på de neste fire årene. Dette ligger i partienes programmer. Etter programkomiteen har sagt sitt vil alle uenigheter bli debattert og stemt over på partienes landsmøter dette vårhalvåret.

I Arbeiderpartiet går debatten om å fjerne abortnemndene fram til uke 18.

Et flertall vil utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Et mindretall går inn for et hakket mer forpliktende valgløfte:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker og sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette.»

Mindretall i Sp: Vil øke kvinners selvråderett

I Senterpartiet vil flertallet i programkomiteen beholde dagens abortlov, men selv der vil liberale krefter fjerne nemndene fram til uke 18 i svangerskapet.

Leder av Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, tilhører mindretallet som vil liberalisere loven.

– Vi vil bytte ut påbud om nemnd med tilbud om rådgivning for de mellom 12. og 18. uke. Det vil øke kvinners selvråderett over egen kropp.

Også førstekandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordane, Aleksander Øren Heen, tilhører mindretallet.

– Jeg mener det er feil at vi skal ha en nemnd som skal ta en sånn beslutning på vegne av folk. Dette er en beslutning kvinnen må ta selv, sier Heen.

Han tror på en liberalisering av loven dersom de rødgrønne vinner valget, uansett hvor Sp lander på landsmøtet.

– Historien har vel vist at når det er et rødgrønt flertall så er en mer liberal i disse spørsmålene enn hvis det er et blått flertall. Senterpartiet kommer nok til å være med på en del av det. Menneskeverdet er viktig opp i dette her, men det er også viktig at kvinnen har full myndighet over egen kropp, og det er et bærende prinsipp, sier Heen.

Programkomiteens leder Marit Arnstad understreker at et betydelig flertall i komiteen mener dagens abortlov står seg godt.

– Vi mener dagens abortlov balanserer godt mellom ulike hensyn, sier Arnstad.

Hun mener det er mer aktuelt å se på hvordan nemndene fungerer, og hvordan bør fungere overfor kvinner.

SV vil fjerne nemndene helt

I SV vil de fjerne nemdene fullstendig. I realiteten betyr det at kvinnen bestemmer selv om hun skal ta abort eller ikke fram til uke 22, innenfor dagens rammer i abortloven (se fakta).

– SV ønsker å erstatte abortnemndene med en rådgivningstjeneste for kvinnen, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø, som har ledet programarbeidet.

VIL FJERNE NEMDENE: Kirsti Bergstø, bestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV) Foto: Per Haugen / TV 2
VIL FJERNE NEMDENE: Kirsti Bergstø, bestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV) Foto: Per Haugen / TV 2

Men en debatt om uker vil helst flertallet i SVs programkomité unngå. De har derfor gått for en rundere formulering. Nemlig at SV vil:

«Avskaffe abortnemndene. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomføres, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium (...)»

Mindretallet derimot vil at partiet skal love at:

«(...) Kvinna skal sjølv bestemme om ho vil ta abort fram til det som er satt som grense for lovleg abort i dagens lov, definert ved levedyktighet. I gjeldande forskrift er dette satt til veke 22.»

 • Arbeiderpartiet har sitt landsmøte 16.-18.april.
 • SV har sitt landsmøte er 23.-25. april 2021.
 • Senterpartiet har sitt landsmøte først 6.-8.juni i år.

Relatert