Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner

Regjeringen legger 16,3 milliarder kroner på bordet til blant annet unge, studenter og permitterte. De tegner også tre scenarioer om hvordan året kan bli.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

I tillegg til å presentere en rekke økonomiske tiltak, presenterer Solberg tre scenarioer for hvordan situasjonen kan bli framover.

Scenario 1: Det mest optimistiske anslaget. Risikogruppene får tilbud om vaksine til påske, alle voksne får tilbud om vaksine før sommeren og det muterte viruset holdes under kontroll.

– Utviklingen er lovende i hele Europa, og i beste fall kan de fleste tiltak avvikles før sommeren, sier Solberg om scenarioet.

Scenario 2: Mellom-scenarioet. Risikogrupper får tilbud om vaksine før sommeren, og den voksne befolkningen får tilbud om vaksine før 2022. Muterte varianter får fotfeste, men holdes under kontroll.

– Da vil noen av tiltakene vil kunne avvikles før sommeren, men mange må holdes utover høsten. Alle smitteverntiltak vil kunne avvikles før årsskiftet ved noen unntak, sier Solberg.

Scenario 3: Det mest pessimistiske scenarioet. Mange nok vil ikke bli vaksinert til å kunne avvikle smitteverntiltak i løpet av året, enten fordi produsentene ikke klarer å levere nok eller fordi nye virusvarianter gjør vaksinene ineffektive.

– Da kan vi oppleve at folks oppslutning om smitteverntiltakene synker, kommuner og sykehus kommer under et større press og det vil være nødvendig med mye regionale og nasjonale tiltak, sier statsministeren.

Se listen over noen av de økonomiske tiltakene lenger ned i saken.

Vet mer i mars

Solberg sier at poenget med å presentere scenarioene er at regjeringen ikke bare kan legge en strategi om hvordan landet skal komme seg ut av krisen.

– Situasjonen kan endre seg, og behovet for økonomiske tiltak vil da også endre seg, sier hun.

På spørsmål fra TV 2 om når Solberg vet hvilket scenario Norge står i, svarer hun:

– Hvis vi skal nå det optimistiske scenarioet, må vi ha klare signaler på å få nok vaksiner i løpet av mars og april for å kunne vaksinere den voksne befolkningen til sommeren. Hvis ikke er vi mer på mellomstadiet, sier hun.

Solberg sier at vi sannsynligvis havner mellom scenario 1 og 2, men hun understreker at det kommer an på om vi får nok vaksiner. Det betinger også at viruset ikke muterer seg på en måte som vaksinene ikke kan håndtere.

– Den store utfordringen er hva som skjer med det muterte viruset. Vaksineselskapene mener de kan gjøre en endring i vaksinen relativt raskt, men det betyr at man begynner på nytt igjen, sier Solberg.

På toppen

De 16,3 milliardene som regjeringen foreslår, kommer på toppen av tiltakene som allerede er kjent.

Solberg sier til TV 2 at hun regner med det vil komme flere pakker senere som vil stimulere til aktivitet.

Regjeringen foreslår i denne omgang også å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.

Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021, men det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter ordinære regler.

Kompensasjonsordningen blir også utvidet til å gjelde ut juni.

Blant tiltakene regjeringen også foreslår, er å gi Norwegian et lån på 1,5 milliarder kroner.

Hard koronarammede kommuner foreslås gis 1 milliard.

 • Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4,0 milliarder kroner)
 • Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1,0 milliard)
 • Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)
 • Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)
 • Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)
 • Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)
 • Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)
 • Nye og utvidete sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)
 • Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)
 • Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner)
 • Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)
 • Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)
 • Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.
 • Målrettede integreringstiltak, som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper. (320 millioner kroner)
 • Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.
 • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).
 • Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)
 • Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)
 • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)
 • Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)
 • Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)
 • Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)

Studenter og unge

I tillegg foreslår regjeringen en rekke tiltak rettet mot barn og unge. Det gjelder både for å holde folk i arbeidslivet og psykisk helse.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter sier kunnskaps - og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringen viderefører til 1. juli 2021 utvidede betalingsutsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstakere som betaler på studielånet.

Studenter som har mistet inntekt, kan søke Lånekassen om et tilleggslån på 26.000 kroner der 40 prosent blir omgjort til stipend hvis tiltakspakken blir godkjent i Stortinget.

De foreslår også å bevilge 500 millioner kroner til kommunene for å opprette ulike sommertilbud for elever i grunnskolen.

140 millioner kroner er også blitt satt av til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særliger tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte.

Relatert