BYRÅKRATI: Nav likte dårlig nordlendingens søknad om å få penger til nødvendig livsopphold.
BYRÅKRATI: Nav likte dårlig nordlendingens søknad om å få penger til nødvendig livsopphold. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Lutfattig nordlending avvist fordi han skrev «Kjære Nav» i søknaden

En pengelens mann fra Nord-Norge skrev en uformell søknad til Nav, og fikk avslag. Nå får han støtte av Sivilombudsmannen.

I august 2019 skrev en mann at han var tom for penger og derfor trengte penger av Nav til nødvendig livsopphold.

I brevet skrev han at han trengte 20.000 kroner, men Nav avviste brevet som en søknad.

Årsaken?

Tittelen i brevet var «Kjære Nav».

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Måtte vente i to måneder

I retur fra Nav fikk mannen et veiledningsbrev, hvor det ble opplyst hvordan man skal skrive en søknad.

Det ble også henvist til Navs søknadsskjema.

Mannen fikk ikke pengehjelp før to måneder senere, etter å ha skrevet det Nav anså som en korrekt søknad.

Mannen klaget på avslaget han fikk etter «Kjære Nav»-brevet. Saken havnet hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

De støttet Nav, og mente at brevet ikke måtte anses som en søknad siden det startet med «Kjære Nav».

Vil ha en ny runde

Nå har Sivilombudsmannen, som jobber for å ta vare på nordmenns møte med myndighetene, sett nærmere på saken.

I en uttalelse på sine nettsider, står det at de mener at Fylkesmannen i Troms og Finnmark må behandle saken på nytt.

De mener at «Kjære Nav»-brevet burde ha blitt fulgt opp som en søknad.

«Etter ombudsmannen syn kan ikke det at brevet var gitt overskriften «Kjære Nav» tillegges vekt ved vurderingen av om brevet skulle forstås som en søknad. Det avgjørende må være brevets innhold, og om det ellers fremgår hva henvendelsen gjelder,» står det i uttalelsen.

Ut mot Nav

I brevet skrev mannen at han ikke hadde penger, og at han trengte penger til livsopphold.

«Derfor burde Nav-kontoret oppfattet dette som en søknad. Henvendelsen ble i stedet besvart med et brev med generell veiledning om økonomisk sosialhjelp 16. august 2019. Brevet informerte om hvilke opplysninger som var nødvendige å ha med i en søknad, og det ble vist til Navs søknadsskjema».

Videre skriver Sivilombudsmannen at «det kan ikke stilles for strenge krav til innholdet i en henvendelse før det anses som en søknad. Klager hadde gitt uttrykk for et hjelpebehov».

Sivilombudsmannen understreker at det ikke er alle henvendelser som skal ses på som en søknad, men at terskelen for å behandle «vage» søknader ikke må være så høy hos Nav.

Sivilombudsmannen ber Fylkesmannen merke seg deres syn, og ta dette i betraktning i lignende saker i fremtiden.

Bør vurdere søknaden på nytt

Fylkesmannen er nå blitt bedt om å vurdere søknadsdatoene på nytt, og må gi Sivilombudsmannen tilbakemelding innen 1. februar 2021.

«Sosialtjenesteloven stiller ingen lovbestemte krav til hvordan en søknad skal settes frem, og dette må ses i sammenheng med at loven skal ivareta behovene for de personene som er vanskeligst stilte. Dersom terskelen settes for høyt, er det fare for at henvendelser som dreier seg om et reelt behov for bistand ikke fanges opp og blir realitetsbehandlet,» står det.

Relatert