Juseksperter: – NAV-praksis i strid med loven

NAV pålegger foreldre som utsettes for samværssabotasje å betale mer i barnebidrag fordi de ikke er sammen med barna. – Dette er i strid med loven, mener juseksperter som sier NAV-praksis feilaktig rammer barn.

Over hele landet utsettes foreldre og barn for samværssabotasje. Barnets far eller mor hindrer kontakt mellom barn og den andre forelderen.

TV 2 har fortalt at NAV ofte pålegger foreldre som utsettes for samværssabotasje å betale mer i barnebidrag. Dette til tross for at vedkommende har en samværsavtale eller et rettsforlik som gir barnet rett på samvær med begge foreldre.

Mener NAV belønner samværssabotasje

Mange foreldre sier det er uforståelig og urimelig at NAV pålegger foreldre å betale enda mer i bidrag til den som saboterer samvær. Organisasjonen Mannsforum har overfor TV 2 gitt uttrykk for at de mener NAV ikke følger loven og «belønner» samværssabotasje.

TV 2 har bedt juridiske eksperter foreta en grundig gjennomgang av lov, forskrift og forarbeidende til loven.

Hensikten er å avklare om NAV feilaktig «straffer» foreldre som utsettes for samværssabotasje og «belønner» foreldre som bryter samværsavtaler eller rettsforlik, og dermed hindrer barn i samvær med begge foreldre.

BARNA RAMMES: Eksperter sier rett ut av NAV sin praksis er i strid med loven. Og at dette i noen tilfeller rammer barn som ikke får samvær med begge foreldre.
BARNA RAMMES: Eksperter sier rett ut av NAV sin praksis er i strid med loven. Og at dette i noen tilfeller rammer barn som ikke får samvær med begge foreldre. Foto: iStock / ozgurcankaya

– I strid med forutsetningen

– Det mest alvorlige med saken er jo at NAV har en praksis som er i strid med lovgivers forutsetning når loven ble vedtatt, fastslår professor Asbjørn Strandbakken ved UiB.

Han mener denne praksisen rammer barn som har juridisk rett til samvær med begge foreldre.

– Denne NAV-praksisen kan virke økonomisk motiverende i forhold til den som saboterer samvær. Det synes jeg gjør saken ekstra alvorlig, sier Strandbakken til TV 2.

– Premierer sabotasje

– I dag praktiserer NAV loven feil. Lovgivers intensjon er at man skal følge avtale om samvær og dommer om samvær, sier jusprofessor Camilla Bernt til TV 2.

– Du har satt deg inn i denne saken, hva har du funnet ut?

– NAV sin praktisering av reglene her er helt klart feil, det er i hvert fall min vurdering. Det er helt tydelig hva lovgiver ville med reglene og NAV gjør egentlig det motsatte. De premierer samværssabotasje.

– Hva tenker du er problematisk med den måten NAV tolker loven på?

– Jeg tenker at det er veldig problematisk å bare legge til grunn hva som er det faktiske samværet når det sitter en forelder som veldig gjerne vil gjennomføre det samværet, men som blir nektet å ha det, svarer Bernt.

MENER NAV BRYTER LOVEN: Professor Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt ved UiB mener NAV-praksis som gir økt barnebidrag til foreldre som saboterer samvær, er i strid med loven.
MENER NAV BRYTER LOVEN: Professor Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt ved UiB mener NAV-praksis som gir økt barnebidrag til foreldre som saboterer samvær, er i strid med loven. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Det de to mener NAV skal gjøre er å se på hva samværsavtalen eller rettsforliket sier om samvær og så beregne bidrag ut fra dette. Det NAV derimot gjør som hovedregel er å se hvor barnet bor, «telle dager» og ut fra dette fastsette barnebidrag.

Hva sier rettskildene?

Det er Barnelovens § 71 som omhandler barnebidrag og som er stridens kjerne.

Strandbakken som tidligere har ledet et regjeringsoppnevnt barnelovutvalg, har sammen med kollega Camilla Bernt sett på den aktuelle loven, forskrifter og lovens forarbeider. I forarbeidene står det mer om hvordan en lov skal tolkes.

En må studere alle disse rettskildene for å forstå hva som er lovgivers intensjon med loven.

Ofte er lovreglene ikke uttømmende, eller de ordene som er brukt, er tvetydige eller uskarpe. Derfor er det nødvendig å tolke lovbestemmelsene, og lovenes forarbeider er en viktig rettskildefaktor som kommer til nytte ved tolkningen.

NAV mener etaten tolker loven korrekt og gir sitt tilsvar lengre nede i reportasjen.

Juseksperter og et medlem av barnelovutvalget, som nylig leverte forslag til ny barnelov, mener at NAV feiltolker loven.

– Veldig, veldig uheldig

– Barn har en lovbestemt rett til samvær. Det mest alvorlige er at en hindrer barns samvær med foreldre og at det ligger økonomiske incitamenter bak en slik praksis. Det er veldig, veldig, uheldig, påpeker Strandbakken.

Professorene er enige om at NAV-praksisen i seg selv kan stimulere til samværssabotasje.

– Når det er slik at man kan både holde barna vekke fra den andre forelderen og samtidig sko seg økonomisk, så kan man bruke bidragsreglene til å straffe en forelder i en konflikt, forklarer Camilla Bernt.

Ved at NAV feiltolker loven mener juristene at etaten urettmessig kan ha straffet et ukjent antall foreldre økonomisk og samtidig stimulert til samværssabotasje.

Fortvilte foreldre

TV 2 har i flere artikler satt søkelys på samværssabotasje. Flere fortvilte foreldre som blir motarbeidet og hindret i å treffe egne barn, opplever at de skal betale økt barnebidrag som en slags tilleggsstraff.

Til foreldre som opplever dette har NAV et standardsvar:

«NAV skal i bidragssaken legge til grunn det faktiske samværet, uavhengig av årsaken til at samvær ikke gjennomføres.»

Dette mener juristene er regelrett feil og de viser til forarbeidene til loven. Her står det blant annet at en «løsning hvor avtalt/fastsatt samvær legges til grunn for samværsfradraget kan (..) fremme økt ansvarlighet hos bostedsforelderen i forhold til å tilrettelegge for samvær mellom bidragspliktige og barnet».

Altså argumenterer lovgiver med at dersom NAV legger samværsavtalen til grunn for beregning av barnebidrag, så kan det «fremme økt ansvarlighet» hos den såkalte bostedsforelderen ved at de ikke spekulerer i å få utbetalt mer i barnebidrag.

– Toppen av kransekaken

– I dag praktiserer NAV loven feil fordi at lovgivers intensjon er at man skal følge avtale om samvær og dommer om samvær, sier Camilla Bernt.

NAV STØTTER SABOTØREN: Et ukjent antall barn havner midt i konflikten mellom foreldrene. Konsekvensene er alvorlige.
NAV STØTTER SABOTØREN: Et ukjent antall barn havner midt i konflikten mellom foreldrene. Konsekvensene er alvorlige. Foto: iStock / Bicho_raro

Bernt viser til de såkalte forarbeidende til loven, hvor det i klartekst står at det «ikke foreligger noe bedre alternativ enn å legge skriftlig avtalt/fastsatt samvær til grunn».

– Hvor alvorlig er det at NAV ignorerer det du mener er korrekt?

– Det blir toppen av kransekaken når et offentlig organ rett og slett velger å se vekk i fra det som er bestemt og avtalt om samvær og straffer en forelder økonomisk som ikke kan gjøre noe for å endre situasjonen, forklarer Camilla Bernt til TV 2.

– I strid med lovgivers intensjon

Professor emerita Gudrun Holgersen fra UiB er ekspert på både trygderett og barnerett. Hun er regnet som en av de aller fremste i landet innen dette fagfeltet.

– Følger NAV lovgivers intensjon når de velger å se bort fra samværsavtaler i de tilfeller bostedsforelder saboterer samvær?

– En slik praksis synes å være i strid med lovgivers intensjon, svarer Holgersen i en epost til TV 2.

– Hvordan skal loven tolkes?

– Utgangspunktet er lovens ordlyd. Det fremgår klart hva som er hovedregelen, at det er avtalt/fastsatt samvær som skal legges til grunn, og ikke faktisk samvær. At loven bruker uttrykket «hovedregel», viser samtidig at det er ment å være en åpning for å gjøre unntak, selv om loven ikke sier dette direkte, forklarer Holgersen.

Jo mer bidragsyter er sammen med barnet, jo reduseres beløpet vedkommende skal betale til bidragsmottaker.

– Det følger uttrykkelig av lovteksten, barneloven § 71, at bidrag som hovedregel skal reduseres for muntlig eller skriftlig avtalt eller offentlig fastsatt samvær, fortsetter Holgersen.

– Gir liten mening

Også Holgersen mener forarbeidene til loven forklarer at det vil medføre negative økonomiske konsekvenser for bidragsmottakere som boikotter avtalt/fastsatt samvær. De vil ikke få mer bidrag for de dagene som de urettmessig holder barna unna den andre forelderen.

– Gir forskrift utrykk for at når fedre/mødre (og barn) utsettes for samværssabotasje, så skal NAV la «pengene følge barna»?

– Dette er i hvert fall ikke noe som uten videre følger av forskriftsbestemmelsen, § 9 andre ledd. Mye kan tyde på at denne situasjonen ikke har vært særskilt tenkt på ved utformingen av unntaksbestemmelsen, som etter min mening ikke er klar, svarer Holgersen.

Holgersen mener at når en bidragsmottaker ber NAV om økt barnebidrag, så må det være fordi at den andre forelderen selv ikke ønsker å følge opp barnet.

– Det gir derfor liten mening å bruke denne konstruksjonen når den parten som fremmer krav om endring i egen favør, er den som har hindret at avtalen/avgjørelsen blir fulgt, forklarer Holgersen.

NAV stiller ikke til intervju

TV 2 har bedt NAV stille til intervju for å svare på flere spørsmål rundt dagens praksis og forklare hvorfor etaten er uenig med ekspertene, men etaten ønsker ikke å stille til intervju.

BRUKER BARNA: Jusekspertene mener noen foreldre bruker barna for å straffe den andre forelderen.
BRUKER BARNA: Jusekspertene mener noen foreldre bruker barna for å straffe den andre forelderen. Foto: iStock / Xavier_S

NAV viser først til et tidligere intervju med fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien fra november, som ble publisert på TV 2 den 1. desember:

– Jeg har stor forståelse for at den som blir utsatt for sabotasje av samvær og samtidig kan oppleve at vedkommende må betale mer i barnebidrag, opplever dette som dypt urettferdig. Men NAV sin rolle er å forvalte et politisk bestemt regelverk, og det må vi forholde oss til, sa Lien.

NAV skriver også i epost til TV 2:

Hovedregelen er at privat avtalt eller offentlig fastsatt samvær legges til grunn. Unntaket er når en av foreldrene klart beviser at samværet er lavere enn avtalt. Vi forholder oss til både hovedregelen og unntaket. NAV har ikke hjemmel til å sanksjonere en eventuell bidragssabotasje ved å fastsette et lavere barnebidrag.

Vi har ingen ytterligere kommentarer annet enn at vi mener at vår forståelse og praktisering av bidragsregelverket er riktig.

NAV opprettholder at etaten tolker loven korrekt, i en ny epost sendt til TV 2 den 11. desember.

NAV viser til lovutvalg

Tidlig på ettermiddagen 4. desember la et regjeringsoppnevnt lovutvalg frem forslag til ny barnelov. Denne ble høytidelig overlevert til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Utvalget har gjennomgått dagens barnelov og barns rettigheter og kommet med forslag til en ny og moderne barnelov.

Noen timer etter at Barnelovutvalget hadde la frem sin NOU fredag 4. desember, mottok TV 2 en epost fra kommunikasjonsavdelingen i NAV.

NAV viser i eposten til «det utvalget selv skriver i sin rapport som ble lagt frem i dag».

Utvalget har i tråd med tilleggsmandatet vurdert om hindring av samvær skal kunne medføre andre økonomiske konsekvenser enn tvangsbot. Aktuelle tiltak vil først og fremst være trekk i barnebidrag. Utvalget viser til at dette spørsmålet er vurdert flere ganger tidligere, senest i Prop. 161 L (2015–2016). Utvalget viser til departementets vurdering av dette forslaget i den nevnte proposisjonen, og kan i det vesentlige slutte seg til departementets vurdering av hvorfor det ikke er hensiktsmessig å foreslå noen andre økonomiske konsekvenser enn tvangsbot.

Forsvarer ikke NAV-praksis

– NAV forsvarer en praksis som ifølge eksperter er i strid med loven. Det blir uansett feil å støtte seg på lovutvalgets vurderinger, mener advokat Geir Kjell Andersland, medlem av lovutvalget.

Han sier NAV ikke kan forsvare sin praksis ved å vise til lovutvalgets uttalelse.

PRESENTERte NYTT LOVFORSLAG: Barnelovutvalget består av: (f.v.) Kjell Erik Lommerud; Hanne Sverdrup Dahl; Torunn Elise Kvisberg; Anne Marie Selvaag; Torstein Frantzen; Marius Emberland; Kirsten Kolstad Kvalø; Geir Kjell Andersland; Nadia Ansar. Ikke tilstede: Lena R. L. Bendiksen.
PRESENTERte NYTT LOVFORSLAG: Barnelovutvalget består av: (f.v.) Kjell Erik Lommerud; Hanne Sverdrup Dahl; Torunn Elise Kvisberg; Anne Marie Selvaag; Torstein Frantzen; Marius Emberland; Kirsten Kolstad Kvalø; Geir Kjell Andersland; Nadia Ansar. Ikke tilstede: Lena R. L. Bendiksen. Foto: Regjeringen

– Faktum er at utvalget aldri har vurdert den problemstillingen som TV 2 løfter opp og som ifølge juridiske eksperter er en praksis som er i strid med loven, sier Andersland.

Han forklarer at lovutvalget ble bedt om å vurdere aktuelle økonomiske reaksjoner mot samværssabotasje, eller samværshindring som lovutvalget bruker.

– Vil ikke belønne samværssabotasje

– Ved samværshindring opprettholder utvalget bruk av tvangsbot, men gikk imot trekk i barnebidraget hos bostedsforelder, fordi dette vil ramme barnet urimelig.

Slik TV 2 får det forklart, så har lovutvalget ment at man ikke skal straffe en forelder som bedriver samværssabotasje ved å gi mindre i bidrag til vedkommende.

NAV-praksisen, som jus-ekspertene kritiserer, handler derimot om å øke bidraget som «premie» eller en form for økonomisk fordel som konsekvens av samværssabotasje.

Andersland, som uttaler seg på egne vegne, er krystallklar på én ting:

– Det var aldri utvalgets mening å støtte en praksis som belønner samværssabotasje. Tvert i mot ønsker utvalget å styrke barns mulighet for kontakt med begge foreldre.

Han sier videre at lovutvalget ikke kan oppfattes som å ha stilt seg bak den aktuelle NAV praksis.

– Utvalget har rett og slett ikke drøftet denne praksis.

Mannsforum venter på svar

Organisasjonen Mannsforum mener NAV ikke forholder seg til regelverket, og krever at NAV nå må svare på kritikken fra de juridiske ekspertene.

– Vi mener jo det at dagens praksis er svært konfliktskapende og årsaken til det er blant annet det at man blir økonomisk belønnet for å bedrive samværssabotasje, sier Arne Børke, leder av Mannsforum til TV 2.

Han forteller at Mannsforum i 2019 hadde en rekke møter med medlemmene i Familie- og kulturkomiteen hvor samværssabotasje og NAV sin praksis med belønning av dette var blant tema i møtene.

Mannsforum har på egne og medlemmenes vegne, påpekt overfor både Barne- og familiedepartementet og NAV at de mener at regelverket praktiseres feil. De har oversendt teksten fra lovforarbeidene, men ikke fått annerkjennelse for sitt syn.

– Vi har forsøkt å gjøre både politikere, departement og etater bevisste på hvordan dette fungerer i dag og dagens praksis stimulerer til konflikt og samværssabotasje, men per dags dato har vi ikke greid å få noe gehør for våre synspunkter, sier Børke.

Mannsforum oppgir til TV 2 at flere medlemmer har saker som skal behandles i NAV ankeinstans, etter at klage på at NAV har gitt økt bidrag i etterkant av samværssabotasje.

Relatert