FENGSEL: De ansatte på høysikkerhetsavdelingen i Halden fengsel frykter for sin og de innsattes sikkerhet.
FENGSEL: De ansatte på høysikkerhetsavdelingen i Halden fengsel frykter for sin og de innsattes sikkerhet. Foto: Mathias Ogre

ansatte i fengsel slår alarm:

– Frikort til å gjemme ting i anus

Norske fengsler kan ikke lenger rutinemessig kroppsvisitere innsatte. Nå varsler de at de nye skannerene som erstatter visitasjon, ikke gjør jobben. I tillegg er det ikke sikkert alle fengsler vil få en skanner.

– Her mener vi det er fare for liv, helse og sikkerhet, og vårt arbeidsmiljø, sier Klaus Lintho imens han går gjennom gangene i Halden fengsel.

Lintho er tillitsvalgt i fagforeningen til de ansatte i fengselet, og har jobbet som fengselsbetjent de siste fem årene. Han forteller at det de siste månedene har begynt å spre seg en uro blant de ansatte.

– Både vår sikkerhet og evnen vår til å tilby en trygg soning er satt på spill når man fjerner ett sikkehetstiltak, og erstatter det med ett som, etter min mening, ikke er like godt, forteller han.

Ikke lenger rutinemessig visitasjon

Bakgrunnen for hans bekymring er e nye retningslinjene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som gjør at det ikke lenger er lov å rutinemessig kroppsvisitere innsatte.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan en dom fra Gulating lagmannsrett slo fast at svært omfattende bruk av kroppsvisitasjon er nedverdigende, og i strid med menneskerettighetskonvensjonen (EMK). I den aktuelle saken hadde en innsatt ved Bergen fengsel blitt visitert over 200 ganger på cirka ett og et halvt år.

Hensikten med en visitasjon er å avdekke om den innsatte forsøker å smugle for eksempel rus eller våpen inn bak fengselets murer.

Men dette er det nå slutt på.

Kort tid etter at dommen ble avsagt, sendte KDI ut en ny instruks til samtlige fengsler der de umiddelbart påla samtlige å avslutte rutinemessige visitasjoner. I stedet skal man nå benytte kroppscannere, lik de man har på flyplasser.

KROPPSSKANNER: Maskinen skal avdekke fremmedgjenstander på kroppen, men de ansatte mener den ikke holder mål.
KROPPSSKANNER: Maskinen skal avdekke fremmedgjenstander på kroppen, men de ansatte mener den ikke holder mål. Foto: Mathias Ogre

Verktøyet skal gjøre jobben som fengselbetjentene nå ikke får lov til å gjøre.

Nå kan TV 2 også avsløre at ansatte i norske fengsler mener scannerne ikke holder mål, og at de frykter det nå er nesten fritt fram for enkelte innsatte til å smugle inn mindre våpen eller små mengder rus.

«Frikort til å gjemme hva den vil i anus»

I et varsel sendt fra de tillitsvalgte på høysikkerhetsavdelingen i Halden fengsel gjør de ansatte det klart at de ikke stoler på de nye scannerene, og at de har gjort egne tester som avdekker at scannerne ikke gjør jobben.

TV 2 er gjort kjent med at fengslene ikke tillater sine ansatte å fortelle om begrensninger i systemet, og ansatte er blitt instruert til å ikke snakke ned kroppsskanneren.

Men i varselet TV 2 har sett kommer det likevel frem at de ansatte har gjort egne tester. Der de har lykkes i smugle ulovlige stoffer forbi skanneren, uten at den har har gitt utslag.

«Våre erfaringer med anskaffet bodyscanner er skremmende. Det er urovekkende at man anser dette som en form for sikkerhet når man tester hvor mye som kan gå igjennom denne uten at det gir utslag. Vil det i fremtiden bli anskaffet bodyscannere som avdekker stoff i mindre størrelse og/eller gjenstander skjult i kroppens hulrom?», spør de ansatte i varselet.

Om man skal kunne kroppsvisitere en ansatt nå, må man ifølge KDIs nye rettningslinjer ha en begrunnet og etterprøvbar mistanke om at den innsatte forsøker å smugle noe. Dette gjør at de ansatte spør seg om de ikke har mulighet til å avsløre innsatte om de oppfører seg pent.

«Dersom en domfelt ved innsettelse opptrer normalt, har vedkommende frikort til å gjemme hva den vil i anus,» skriver de.

Til slutt spør de om ikke de har et krav på sikkerhet i sitt arbeidsmiljø.

«Gjelder Arbeidsmiljølovens krav om et sikkert arbeidsmiljø også for fengselsbetjenter?»

BEKYMRET: Fengselsbetjent og tillitsvalg i Halden fengsel, Klaus Linhto, mener de nye rettningslinjene kan føre til mer rus og våpen i norske fengsler.
BEKYMRET: Fengselsbetjent og tillitsvalg i Halden fengsel, Klaus Linhto, mener de nye rettningslinjene kan føre til mer rus og våpen i norske fengsler. Foto: Mathias Ogre

Usikkert om alle vi få skanner

I tillegg til at fengslene er skeptiske til kvaliteten på de nye kroppsskannerne som er tatt i bruk, er svært få fengsler utstyrt med disse.

Det er høysikkerhetsfengslenen som er prioritert, og per nå har Bergen, Halden, Ullersmo, Agder avdeling Froland, Agder avd Mandal, Trondheim, Stavanger, Skien, Ringerike og Oslo fått innstallert skanner. I tillegg er skanner nummer 11 klar for innstallering på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Altså er ikke Halden fengsels andre avdeling i Sarpsborg, som i likhet med Halden fengsel er en høysikkerhetsavdeling, ikke utstyrt med skanner.

Det er også usikkert om de 48 andre fengslene i Norge det hele tatt vil bli utstyrt med kroppsskannere.

KDI har begrensede midler, og hver skanner koster om lag 1,7 millioner kroner. De er derfor avhengige av mer penger over statsbudsjettet om flere fengsler skal få tilgang på skannere.

CELLE: Fengselsbetjentene i Halden frykter også for sikkerheten til de innsatte.
CELLE: Fengselsbetjentene i Halden frykter også for sikkerheten til de innsatte. Foto: Mathias Ogre

– Må unngå ubegrunnet bruk

I en e-post til TV 2 skriver KDI at det var viktig å endre praksis raskt etter dommen i Gulating lagmannsrett, og at det var derfor fengslene måtte innføre de nye tiltakene umiddelbart.

De understreker at de ansatte fremdeles kan benytte visitering, men at det nå stilles høyere krav til begrunnelsen for visitasjon.

– Vi arbeider nå med å supplere føringene med nye retningslinjer. Kroppsvisitasjon kan fortsatt gjennomføres så lenge det skjer etter en faglig vurdering og undersøkelsen er begrunnet i konkrete og viktige sikkerhetshensyn. Og da som hovedregel trinnvis, det vil si at den som blir visitert aldri er helt naken på hele kroppen samtidig.

De hevder også at skannerne kan bli forbedret i fremtiden.

– Igjen må det understrekes at det ikke er et mål å fjerne adgangen til visiteringene, men å unngå ubegrunnet og vilkårlig bruk av dem. Under bruken av skannerne gjør vi nå nyttige erfaringer som igjen brukes til å justere programvaren i dem, slik at de i størst mulig grad fanger opp det vi ikke skal ha inn i fengslene, enten dette handler om rusmidler eller uønskede gjenstander, skriver KDI.

Forebyggende effekt

Lintho sier at de forstår dommen fra lagmannsretten, og sier de er opptatte av å best mulig grad ikke nedverdige innsatte.

Samtidig tror de at de nye retningslinjene kan føre til økt mengde rus, og i verste fall våpen, bak murene.

– Spesielt rus skaper en uro på avdelingen, og en uro i innsattmassen. De blir problemer for de som ruser seg, og de som forsøker å slutte med rus, sier han.

Lintho mener rutinemessig visitasjon gir en allmennpreventiv virkning.

– For oss er ikke målet å kunne visitere. Men dette handler om sikkerheten til oss som jobber her, og til de insatte. Det har en almennpreventiv virkning, at når man kommer i fengsel, så blir man visitert. Nå man har hatt besøk eller vært på permisjon, så blir man visitert, sier han.

Relatert