TV 2 felt i PFU

Pressens faglige utvalg slår fast at TV 2 har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder TV 2 og et innslag i programmet “TV 2 hjelper deg”. Innslaget handlet om et ektepar som hadde søkt hjelp hos firmaet Gjeldfinans, men følte seg lurt trill rundt. Ifølge innslaget endte paret opp med å måtte betale Gjeldfinans, til tross for at firmaet reklamerte med «no cure, no pay»- avtale. Klagen gjelder også en nettartikkel og flere Facebook-kommentarer.

Klager er daglig leder i Gjeldfinans, som mener TV2 fremstilte ham som svindler ved å utelate en avgjørende opplysning i programmet og nettartikkelen, at selskapet to ganger avverget tvangssalg av ekteparets bolig. Han mener utelatelsen er brudd på VVP 3.2 og 4.14. Klager mener han også ble nektet tilsvar etter VVP 4.15.

Leserkommentaren der selskapet blir karakterisert som ren svindel, skulle ifølge klager vært slettet, jf. VVP 4.17.

TV 2 avviser brudd på god presseskikk og mener det ikke var relevant å fokusere på truslene om tvangssalg og selskapets arbeid for å hindre dette, siden kritikken mot Gjeldfinans gjaldt mangelen på avtale og selskapets annonsering om «no cure, no pay». Redaksjonen mener klager må tåle å bli kritisert for at avtaleforholdet med ekteparet ikke var klarlagt og at håndteringen fremstår som utydelig. TV 2 mener Gjeldfinans på dekkende vis får imøtegå kritikken som konkret reises i reportasjen, som er de uklare avtaleforholdene.

TV 2 mener leserkommentaren på Facebook ikke representerer et presseetisk brudd, og viser til et løpende ordskifte og noe klager må tåle i en kontekst som denne.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at TV 2s omtale av selskapet oppleves belastende for klager. Samtidig må en virksomhet som opererer i et marked der kundene er mennesker i en sårbar situasjon, finne seg i at deres metoder og handlinger ettergås av en kritisk presse.

PFU merker seg at det har vært omfattende kontakt mellom klager og redaksjonen, både før og etter publiseringene. Slik utvalget ser det, er klager forelagt de konkrete beskyldningene som fremmes mot selskapet, slik Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 pålegger mediene.

Retten til samtidig imøtegåelse er sentral i medienes undersøkelsesplikt. Den skal sikre at alle parter blir hørt, og er ofte et nødvendig første skritt i en grundigere undersøkelse av fakta i saken. VVP 4.14 må leses slik at det ikke er nok at den som blir beskyldt for noe, får seg forelagt beskyldningene. Meningsinnholdet i den angrepnes kommentarer skal også gjengis. Utvalget mener opplysningene den angrepne part fremla overfor TV 2 var en sentral del av kildegrunnlaget i saken, og at en viktig del av klagers forsvar således ikke ble opplyst.

Slik PFU ser det, var opplysningene om hva slags arbeid Gjeldfinans utførte for ekteparet, og som var grunnlaget for faktureringen, viktige. For publikum ville det gitt et mer nyansert bilde av konflikten mellom partene, i tråd med kravene i VVP 3.2. Det er ikke bestridt at Gjeldfinans faktisk avverget to tvangssalg av ekteparets bolig.

TV 2 fremhever at programmets synsvinkel er at man ser situasjonen fra enkeltmenneskets/kundens/forbrukerens ståsted. Det er opp til mediet å velge vinkling, men i slike tilfeller er det ekstra viktig å bestrebe seg på at den angrepnes side av saken kommer frem, ellers kan det feste seg et feil inntrykk av grunnlaget for konflikten.

Når det gjelder leserkommentarene på TV 2s Facebook-side, understreker utvalget at disse omfattes av Vær Varsom-plakaten. Kommentarer som bryter med god presseskikk, skal fjernes så raskt som mulig, jf. punkt 4.17.

Den påklagde leserkommentaren inneholder påstand om at klagers håndtering av saken er ren svindel. Dette er en direkte beskyldning om straffbare forhold, og et rammende utsagn mot klager, som hverken er dokumentert eller som klager har fått mulighet til å imøtegå. Slik utvalget ser det, skulle denne vært fjernet, jf. 4.17.

TV 2 har brutt god presseskikk på punktene 3.2, 4.14 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.