SKYLDIG: Eirik Jensen er funnet skyldig etter tiltalen og dømt til fengsel i 21 år. Nå må han håpe at en anke til høyesterett fører frem.
SKYLDIG: Eirik Jensen er funnet skyldig etter tiltalen og dømt til fengsel i 21 år. Nå må han håpe at en anke til høyesterett fører frem. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dette er Eirik Jensens håp nå

Eirik Jensen kan få prøvd saken sin på nytt før dommen blir rettskraftig, men det forutsetter at retten har gjort feil.

Det var en alvorstynget Eirik Jensen som fikk den knusende dommen opplest fredag morgen: Lagmannsretten mener at 62-åringen er en korrupt politimann som har hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med å smugle hasj til Norge.

Dommen på 21 år markerer slutten på det tredje rettsmaratonet i saken.

Men hva nå?

I utgangspunktet er skyldspørsmålet endelig avgjort med dagens dom. Eirik Jensen kan imidlertid anke saken til Høyesterett. Han kan anke over følgende grunner:

  • At lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil.
  • At retten har brukt feil lovanvendelse.
  • Jensen kan også anke straffutmålingen, altså lengden på straffen.

Dette skal til

– Saksbehandlingsfeil kan for eksempel være at man hevder at bevis har kommet inn på ulovlig vis og at de skulle blitt avvist av retten, eller hvis dommer en inhabil, sier Rune Bård Hansen, som er dommer i Agder lagmannsrett og medlem av dommernes mediegruppe.

Feil lovanvendelse er, for eksempel, hvis retten har forstått loven galt, slik man så i en rekke saker i den såkalte NAV-skandalen.

– Hvis man anker over straffutmålingen, så må Høyesterett mene at saken har en større og mer prinsipiell side. At man heter Eirik Jensen og har vært politioverbetjent betyr ikke nødvendigvis at Høyesterett vil se det som nødvendig å prøve saken, sier Knut Kolloen, som er dommer i Nedre Telemark tingrett og medlem i dommernes mediegruppe.

Kan få ny rettsrunde

Dersom Høyesterett skulle mene at det er brukt feil lovanvendelse eller begått saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for utfallet, kan dagens dom fra Borgarting lagmannsrett bli opphevet.

Det vil i så fall bety at Jensen får saken sin prøvd på nytt i lagmannsretten.

– Det er nok det beste Jensen kan håpe på, sier dommer Kolloen.

Dersom Høyesterett nekter anken fremmet, vil det bety at dommen er rettskraftig.

Da er Jensens siste håp å få saken gjenopptatt. Det gjøres ved å sende en begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker når dommen han fikk fredag eventuelt blir rettskraftig.

Kan begjære gjenopptakelse

I så fall må Jensen kunne legge frem nye bevis eller omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse, eller gi vesentlig mildere straff.

Alternativt må disse vilkårene være oppfylt:

  • At en internasjonal domstol har slått fast at avgjørelsen eller saksbehandlingen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å regne med at ny behandling vil føre til et annet resultat.
  • Dersom noen som har hatt en sentral befatning med saken har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan ha hatt betydning for avgjørelsen.
  • Eller om det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig, og tungtveiende hensyn tilsier at saken blir prøvd på nytt