Dømt for voldtekt av datter

ÅLESUND (TV 2) Overgrepene fant sted så sent som i februar i år. Nå er mannen dømt.

Nå er mannen dømt til tre års ubetinget fengsel for incest og for å ha voldtatt sin egen datter.

– Tiltalte har grovt utnyttet det nære tillitsforholdet barnet hadde til sin far for å oppnå egen seksuell tilfredsstillelse. Det dreier seg om to seksuelle overgrep som ble gjennomført etter hans initiativ. Videre skjedde overgrepet i hjemmet til barnet, som alltid skal være et trygt sted i forhold til sin nærmeste familie.

Overgrepene skjedde i ei bygd i Romsdal så sent som i februar i år og domstolen berømmer politi, påtalemyndighet og forsvarer for å få saken så raskt opp til doms.

I Romsdal tingrett erkjente tiltalte straffskyld for brudd på straffelovens § 300 som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år samt incest i § 312. Men retten oppfattet tiltaltes forklaring slik at det var datteren som tok initiativet til å utføre oralsex på faren.

– Retten fester ikke lit til deler av tiltaltes forklaring, men tror helt og fullt på fornærmedes forklaring. Retten legger avgjørende vekt på fornærmedes detaljerte forklaring og tegninger under det tilrettelagte avhøret ved barnehuset. Forklaringen hennes er svært troverdig, den gir god sammenheng og bærer ikke preg av overdrivelse, heter det i dommen.

Tingretten legger til grunn at incest medfører risiko for psykiske senskader helt opp til voksen alder.

– I tillegg har barn ofte problemer med å skille mellom overgriperens ansvar og egen skyld og skam over overgrepet, spesielt når overgriperen er far til barnet, ber om å fortie overgrepet og benekter det først overfor mor til barnet. Retten vil på det sterkeste understreke at barn aldri kan ta ansvar for voksne personers seksuelle overgrep, noe tiltalte delvis forsøkte seg på under hovedforhandlingen, blir det understreket i dommen fra Romsdal tingrett.

I tillegg til fengselstraffen må domfelte betale datteren 175 000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen var enstemmig.