NORGESFERIE: Mange nordmenn planlegger for å reise i Norge i sommer.
NORGESFERIE: Mange nordmenn planlegger for å reise i Norge i sommer. Foto: Galyna Andrushko

Slik kan du bli tvunget til å endre ferieplanene dine

NHO ønsket å endre deler av ferieloven, men regjeringen slår i et brev fast at arbeidsgiver allerede har anledning til å gjøre endringer i planlagt sommerferie på grunn av koronaviruset.

NHO mener du nå må være innstilt på å gjøre endringer i avviklingen av sommerferien.

– Korona-pandemien innebærer en ekstraordinær situasjon, som for mange bedrifter betyr uvanlig stor usikkerhet når det gjelder driftsmessige utfordringer og betingelser framover. Tidene er uforutsigbare og både arbeidsgiver og ansatte må være fleksible for at vi skal komme best mulig ut av utfordringene. Vi må altså være innstilt på blant annet å gjøre endringer i avviklingen av sommerferien, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til TV 2.

I et brev, som TV 2 har fått innsyn i, til Arbeids- og sosialdepartementet har NHO bedt om at bestemmelse i ferieloven endres.

20. april kom svaret fra regjeringen, hvor departementet slår fast at ferieloven allerede har et betydelig handlingsrom.

Ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet, Ragnhild Nordaas, sier til TV 2 at endringer i ferieloven har vært diskutert i arbeidsliv- og pensjonpolitisk råd, som ledes av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Her deltar også partene i arbeidslivet.

– Konklusjonen er at organisasjonene oppfordres til å løse eventuelle utfordringer med ferieavvikling innenfor rammen av gjeldende ferielov, sier Nordaas til TV 2.

I et brev til partene skriver departementet at ferieloven allerede har et betydelig handlingsrom.

Les hele brevet: Disse endringene mener regjeringen du må være forberedt på

Endre planlagt ferie

Departementet mener det i ferieloven er en adgang for arbeidsgiver til å endre fastsatt ferie.

I loven heter det at fastsatt ferie kan endres «på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder».

ENDRINGER: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier det trolig vil bli endringer i ferieavviklingen.
ENDRINGER: Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, sier det trolig vil bli endringer i ferieavviklingen. Foto: Terje Bendiksby

– Departementet legger til grunn at det som følge av covid-19-situasjonen vil kunne oppstå hendelser som ikke kan forutses på fastsettelsestidspunktet, og som derfor vil kunne gi grunnlag for å endre fastsatt ferie. Departementet antar at dette for eksempel kan være aktuelt ved plutselig høyt sykefravær, ansatte som må i isolasjon/karantene eller at endrede smitteråd gir grunnlag for gjenopptagelse av drift, står det i brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Melsom i NHO sier det kan være ønskelig at ferie avvikles før aktiviteten tar seg opp igjen.

– For mange bedrifter er det blant annet usikkerhet rundt hvor lenge permitteringer i bedriften vil vare. Det er også sannsynlig at aktiviteten i mange bransjer vil kunne ta seg opp senere på året. Dette betyr at det kan være ønskelig at ferie avvikles på et tidspunkt i forkant, slik at man ikke står tilbake med mye uavviklet ferie når aktiviteten tar seg opp igjen, sier NHO-direktøren til TV 2.

Korte ned feriens samlede lengde

Etter ferieloven har du krav på at tre ukers hovedferie avvikles samlet mellom 1. juni og 30. september. NHO har bedt om at det ses på en åpning for å endre dette. Også her mener departementet det er rom for fleksibilitet.

– Departementet vil vise til at ferieloven også når det gjelder hovedferien gir rom for fleksibilitet. Hovedferieperioden er i seg selv relativt vid, ved at den strekker seg over en periode på fire måneder. I tillegg åpner § 7 nr. 4 for at det kan inngås tariffavtale eller annen avtale som fraviker tiden for ferie. Dette gjelder både tidspunktet for ferien og (hoved)feriens lengde, står det i brevet fra departementet.

Kortere varslingsfrist

Hovedregelen er at arbeidstaker skal underrettes om ferien senest to måneder før ferien starter.

Departementet understreker likevel at det kan åpnes for kortere varslingsfrist dersom det foreligger særlige grunner, og departementet konkluderer med at de mener koronaviruset gir grunnlag for kortere varslingsfrist.

– I lovens forarbeider er driftsmessige forhold nevnt som eksempel på forhold som vil kunne begrunne kortere varsel. Departementet vil vise til at Corona-pandemien, og tiltakene som følge av denne, innebærer en helt ekstraordinær situasjon som for mange virksomheter betyr uvanlig stor usikkerhet når det gjelder hvilke driftsmessige utfordringer og betingelser som vil foreligge fremover, skriver departementet.

NHO ønsket i utgangspunktet å gjøre endringer i ferieloven.

Les alle ønskene fra NHO her.

De sier de slutter seg til departementets vurdering av at man kan løse utfordringene innenfor dagens ferielov.

– I et brev til partene i arbeidslivet peker Arbeids- og sosialdepartementet på at driftsmessig usikkerhet, eksempelvis knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning med videre, nettopp er forhold som kan gi grunn til kortere varslingsfrister med tanke på ferieavvikling. Arbeids- og sosialdepartementet viser til at ferieloven har et betydelig handlingsrom, og oppfordrer partene til gjennom dialog å ivareta behovene i dagens ekstraordinære situasjon innenfor rammene av gjeldende lov. Dette slutter vi oss til, sier Melsom.