KRITISK: Carl Baudenbacher uttrykker bekymring for habiliteten til flere av personene som skal granske Nav.
KRITISK: Carl Baudenbacher uttrykker bekymring for habiliteten til flere av personene som skal granske Nav. Foto: Elsebutangen, Kjetil

har sendt e-posT Til statsministeren:

Tidligere EFTA-president mener Nav-utvalgets leder er inhabil

Carl Baudenbacher, tidligere leder i EFTA-domstolen, mener tre av Nav-utvalgets medlemmer er inhabile og ber i en ferskt e-post statsminister Erna Solberg (H) ta grep.

Baudenbacher uttrykker sterk bekymring for sammensetningen av utvalget i en e-post som TV 2 har fått innsyn i.

Den ble sendt til statsministeren i forrige uke.

I e-posten hevder Baudenbacher at tre av de syv medlemmene i utvalget er inhabile og bør trekke seg.

«Jeg har akkurat fått vite at utvalgsleder professor Finn Arnesen deltok i Høyesteretts behandling av en Nav-sak. Dette er alvorlig», skriver Baudenbacher i brevet.

Finn Arnesen leder utvalget som skal granske Nav etter feiltolkningen av EØS-regler.

Har orienterte departementet om saken

Høyesterett behandlet i 2012 ankesaken til en mann (43) som i lagmannsretten ble dømt for økonomisk kriminalitet og trygdebedrageri. Finn Arnesen var dommer i saken.

Arnesen sier til TV 2 at han har informert departementet om sin deltagelse i den aktuelle høyesterettssaken.

– Jeg orienterte departementet om min deltakelse i denne saken umiddelbart etter at jeg ble klar over at tiltalte hadde blitt domfelt for trygdebedrageri i lagmannsretten, den 11. november, og skrev den 12. november et notat til departementet der jeg redegjorde for min vurdering av dommens betydning for min og Skoghøys habilitet, skriver han i en e-post til TV 2.

Han ønsker utover dette ikke å delta i en diskusjon om sin egen habilitet mens spørsmålet behandles av justisdepartementet.

Avviser kritikken

Baudenbacher mener også at utvalgsmedlem Jens E. Skohøy må vurdere sin plass i utvalget, fordi også han behandlet den aktuelle høyesterettssaken.

Skoghøy selv mener at han er «klart habil» til å delta i granskningen.

  • Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.
  • Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.
  • Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe for disse.
  • Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.
  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble kjent med saken i desember i fjor – og at den da gjaldt mindre alvorlige saker. Først i august skal departementet ha blitt klar over at saken var langt mer alvorlig, og at mange kunne ha blitt feilaktig dømt og straffet.
  • Hauglie har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal granske saken. I tillegg har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iverksatt en gransking.

– I saken Baudenbacher viser til, gikk ikke Høyesterett inn i EØS-rettslige spørsmål, fordi dette ikke var en del av anken. Det var heller ikke grunn til å ta dette opp utenfor anken fordi det aktuelle oppholdet på tre uker inngikk i en periode der tiltalte hadde gitt uriktige opplysninger om sin arbeidsevne. Og fordi det ikke fikk noen avgjørende betydning for domfellelsen, sier Skogøy, som er professor i rettsvitenskap ved UiT, til TV 2.

– Det er ingen grunn til å stille spørsmål ved min uhildethet til å behandle EØS-rettslige, legger han til.

Skal vurderes av Justisdepartementet

Statsminsterens kontor viser til at behandlingen av EØS-saken ligger hos Arbeids- og sosialdepartementet og ønsker ikke å kommentere saken.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at hun er kjent med at det er reist spørsmål om utvalgets habilitet.

– Leder av utvalget Finn Arnesen og medlem Jens Edvin Skoghøy har tidligere oversendt en vurdering av egen habilitet i forbindelse med at de pådømte en sak i Høyesterett i 2012. Dette er i samsvar med ordningen i Forvaltningsloven § 8. Denne vurderingen skjedde umiddelbart etter oppnevningen og før utvalget startet sitt arbeid. Deres vurdering er at de ikke er inhabile, skriver hun i en epost.

Likevel har hun med bakgrunn i at blant annet Baudenbacher har stilt spørsmål ved habiliteten til tre av medlemmene i utvalget, oversendt saken til lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

– De vil gjøre en selvstendig og uavhengig vurdering av deres habilitet. Regjeringen vil på vanlig måte avvente Lovavdelingens vurdering. Jeg håper at den vil foreligge raskt, sier statsråden.