– Visste at Norge brøt EØS-reglene om trygd

Regjeringsadvokaten har tapt to saker i EFTA-domstolen etter 2012, og må ha visst at Norge tolket reglene om trygdeutbetalinger feil, mener advokat Arild Humlen.

Etter Nav-skandalen om at norske borgere har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel helt opp til Høyesterett ble kjent, har den ene advokaten og dommeren etter den andre bedyret at de ikke har hatt kjennskap til at EØS-reglene ble tolket feil.

Dette stiller advokat Arild Humlen seg undrende til, ettersom EFTA-domstolen, som behandler saker om mulige brudd på EØS-reglene, to ganger har dømt Norge i saker som regjeringsadvokaten har ført for retten.

– Jeg tror ikke det er ukjent for alle i det hele tatt. En ting er at det har vært holdt tilbake informasjon om dette, og prosedert i strid med dette, i flere år i flere sammenhenger, både strafferettslig og sivilrettslig, men å påstå at det har vært ukjent er rett og slett ikke mulig, sier Humlen til TV 2.

De to EFTA-dommene mot Norge han snakker om falt i 2013 og 2017, og handlet om sykehusopphold og barnetrygd. Spørsmålet i begge saker var hvordan forordningen fra 2012 om trygdeytelser skulle praktiseres.

Regjeringsadvokaten tilbakeviser

Regelverket gjelder alle trygdeutbetalinger. Men lederen for regjeringsadvokatens kontor, Fredrik Sejersted, mener EFTA-dommene ikke har noe med Nav-sakene å gjøre.

– De gjaldt helt andre spørsmål, og en annen del av regelverket. Den første gjaldt vilkår for barnetrygd, og den andre betaling for sykehusopphold etter en trafikkskade. Ingen av sakene reiste de spørsmålene som nå er oppe i Nav-saken, sier Sejersted til TV 2.

Han holder fast ved at regjeringsadvokatembetet før Nav-skandalen ikke har vært kjent med at norsk praksis, hva gjelder sykepenger og arbeidsavklaringspenger, har vært i strid med EØS-retten.

– Undergraver borgernes rettigheter

Humlen mener det umulig kan stemme, og viser til at forordningen fra 2012, som er en forenkling av tidligere regler, gjelder for alle trygdeytelser, uavhengig av hvor langt oppholdet i et annet land er.

Prinsippet er at nasjonale regler ikke skal stå i veien for at EØS-borgere kan reise fritt mellom medlemslandene, og at det du har krav på i ett land, har du som hovedregel fortsatt krav på om du befinner i et annet EØS-land.

– Det står sågar i den ene dommen fra 2013 at man er klar over at den norske lovgivningen tilsynelatende stemmer med EU- og EØS-systemet, men at praksisen er i strid med lovverket i EU og EØS, sier advokaten.

Dette ble stadfestet i 2017, sier han.

– På nytt tapte Norge i EFTA-domstolen, der det da det ble klartgjort hvordan disse trygdekoordineringene var ment å virke innad i EU og EØS-regionen.

– Har regjeringsadvokaten holdt dette tilbake?

– Man har nok ikke vært åpen om det når man har anvendt straffeloven, og man har heller ikke vært åpen om det i sivile saker om tilbakebetalingskrav.

– Hva sier det om rettsikkerheten?

– Det er en skandale, det undergraver borgernes rettigheter ved at de ikke gir korrekte opplysninger, både til domstolene og andre offentlige etater mot bedre vitende, når man vet hvordan dette henger sammen.

– Kritikken har gått på at alle involverte i rettsapparatet har sovet i timen, men det er ikke din kritikk?

– Nei, jeg tror heller at de har lukket øynene, står midt i skogen, og så har de påstått at de ikke har sett trærne.

Sterkt kritikk fra EFTA-veteran

ESA, som er tilsynsorganet for EØS, har varslet at det kommer til å be Norge redegjøre for saken og feiltolkningen av EØS-avtalen. Tirsdag skal Anniken Haugli redegjøre om saken i Stortinget.

Tidligere har president for EFTA-domstolen Carl Baudenbacher kommet med knallhard kritikk etter Nav-skandalen.

Fra 2003 til 2017 var han president for EFTA-domstolen. Han reagerer sterkt på det han beskriver som en gjennomgående arrogant holdning til EØS-regler fra norske myndigheter og byråkrater.

Den tidligere EFTA-domstolsjefen kom også med krass kritikk av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, og påstod han har vært «frontfigur» for de negative holdningene til EØS-lover.

Sejersted avviser kritikken både fra Humlen og Baudenbacher, og sier også at han alltid har vært en sterk tilhenger av EØS-avtalen og EFTA-institusjonene.

Flere nye saker

Mandag ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel.

Rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble en del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

I ettertid har tingrettene rundt om i landet funnet ytterligere saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel.